Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 31- 2020. 01. 31

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2020.01.31.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b. pontjában 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében a 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjában és a 134/E. § -ban, kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról 17. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Támogatásban részesíthetők azok a
a) felsőfokú szakképesítéssel,
b) érettségivel,
c) középfokú szakképesítéssel
rendelkező szociálisan rászoruló házastársak vagy élettársak, akik közül legalább az egyikőjük életkora 45 év alatt van, valamint az együttköltözők egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

2. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. február 1. napjával.