Hangony Község Polgármesterének 11/2020 (XI.18.) önkormányzati rendelete

a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő – Testülete Hangony Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 11/2002. (VI.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 19- 2020. 11. 19

Hangony Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek véleményének kikérésével a partnerségi egyeztetést követően Hangony Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 11/2002. (VI.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. §


(1) A Hangony Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 11/2002. (VI.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (2) bekezdés 8. pontja helyébe a következő 8. pont kerül:


8. Mezőgazdasági üzemi terület: KÜ-Mg-2

a) Alakítható legkisebb telekterület: 1500 m2;

b) Alkalmazható beépítési mód: szabadonálló;

c) Telekre vonatkoztatott legnagyobb beépítettség: 30%;

d) Telekre vonatkoztatott megengedett építménymagasság: 6,0 m;

e) Minimálisan alakítandó zöldfelület: 55%;

f) Az övezeten belül elhelyezhető lakóépület, mező- és erdőgazdálkodási (üzemi) építmény.

g) Egy építési telken belül csak egy lakóépület építhető, melyben legfeljebb két önálló rendeltetési egység (lakás) helyezhető el.

h) Beépítés feltétele: legalább részleges közművesítettség.


(2) A Rendelet 10. § (2) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki:


9. Különleges idegenforgalmi terület: KÜ-I övezet5

Az övezet több, önálló rendeltetési egységet magában foglaló, 6,5 m-es építménymagasságot meg nem haladó, jellemzően idegenforgalmi és lakó funkciójú, ezen belül a falusi turizmust kiszolgáló funkciójú épületek elhelyezésére szolgál.

a) Alakítható legkisebb telekterület: 1000 m2;

b) Alkalmazható beépítési mód: szabadonálló (kialakult);

c) Telekre vonatkoztatott legnagyobb beépítettség: 30 %;

d) Telekre vonatkoztatott megengedett építménymagasság: 6,5 m;

e) Minimálisan alakítandó zöldfelület: 40 %;

f) Az övezetben elhelyezhető:

fa) lakóépület,

fb) kereskedelmi szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,

fc) sportépítmény,

fd) mező- és erdőgazdasági (nem nagyüzemi) építmény.

g) Beépítés feltétele: legalább részleges közművesítettség;

h) Országos jelentőségű tájképvédelmi területen, illetve más természetvédelem alatt álló területek szomszédságában az épületeket, építményeket természetes hatást keltő, hagyományos tömegformálás, tájba illő módon kell kialakítani.


2. §


A Rendelet a következő 18/A. §-sal egészül ki.


18/A. §


A Hangony 048/2 helyrajzi számú ingatlant érintően új régészeti lelőhely került kijelölésre.

A Településrendezési Terv módosítását követően a területen tervezett beruházás engedélyezési folyamatába szükséges bevonni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építési és Örökségvédelmi Osztályát. Várhatóan szükségessé válik a régészeti lelőhely tervezett földmunkái által érintett terület földmunkákat megelőző, előzetes feltárása. A régészeti feltárás módját (teljes felületű megelőző feltárás, régészeti megfigyelés és annak keretében végezhető bontómunka) a tervezett beruházás engedélyes és kiviteli terveinek ismeretében határozzák meg.


(1) Hangony község egységes szerkezetű Külterületi Szabályozási terve módosul a jelen rendelet 1 számú melléklete szerint.

Rajzszám: T-2/M-1


(2) A Szabályozási Tervben a módosítással nem érintett területrészek szabályozása változatlanul érvényben marad.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Kovács Béla Szilárd sk.                                                 dr. Sallai Attila sk.

       polgármester                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetésre került 2020. november 18. napján.


                                                                                                          dr. Sallai Attila sk.

                                                                                                                 jegyző

Mellékletek