Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 01- 2020. 07. 01

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.07.01.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. § A 2019. január 1. és 2019. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

146.763.343 Ft-tal

Költségvetési kiadását

146.763.343 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételét

462.785.713 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

553.275.560 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

-90.489.847 Ft-ban
-18.899.200 Ft
-71.590.647 Ft

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

(1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.
(6) Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5.1.…..5.3., mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.
(7) A 2019. évi általános működési és ágazati feladatok támogatások alakulását a 6. melléklet mutatja be.
(8) A többletbevételek felsorolását a 7. melléklet, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó átcsoportosításokat a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között céltartalékot nem állapít meg a képviselő-testület.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mellékletek

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. július 2. napjával.