Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 14/2007. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 15 15:30- 2021. 11. 15

Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 14/2007. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.15.

A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 14/2007. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Szociálisan rászorultnak tekintendő jelen rendelet értelmében az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosát.”

2. § Ez a rendelet 2021. november 15-én 15 óra 30 perckor lép hatályba.