Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 17- 2021. 11. 18

Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.17.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 92. § (2) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mikuláscsomag formájában karácsonyhoz kapcsolódó támogatásban részesül annak a településen állandó lakóhellyel rendelkező 0-10 éves korú gyermeknek a törvényes képviselője, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosát.”

2. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A támogatás mértéke legfeljebb 100.000,- Ft/év/ingatlan.”

3. § (1) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fiatalok otthonteremtési támogatása kérhető előzetesen, - vásárlás előtt - és vásárlást követő egy éven belül is.”

(2) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés ba) pontja szerinti esetben a 180. nap letelte után a kifizetés nem kérhető.”

(3) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet

a) 17. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „45” szövegrész helyébe az „50” szöveg,

b) 17. § (4) bekezdés záró szövegrészében a „folyamatosan a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerint biztosított - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.” szövegrész helyébe a „folyamatosan a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 6. §-a szerint biztosított - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 180 napnál nem régebbi okirattal igazolja.” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet 2021. november 17-én lép hatályba.