Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 4/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 12- 2021. 03. 12

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének feladat- és hatáskörében Hangony Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A helyi iparűzési adóról szóló 4/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„2. § (1) Iparűzési tevékenység végzése esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5%-a.”


2. §


A helyi iparűzési adóról szóló 4/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A Htv. 39/C. § (3) bekezdése szerinti feltételek alapján mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól a Htv. 52. § 23. pontjában rögzített háziorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a húsz millió forintot nem haladja meg.”


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

               


                        Kovács Béla Szilárd sk.                                            dr. Sallai Attila sk.

                              polgármester                                                                jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2021. március 11. napján.

                                                                                 


dr. Sallai Attila sk.

                    jegyző

Mellékletek