Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 92. § (2) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 26. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Személyi térítési díj fizetési mentességet élvez, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át.

(5) A személyi térítési díjakat minden hónap 5. napjáig kell a Hangony Községi Önkormányzat házipénztárába befizetni.”

2. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja.

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.