Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004. (2005. I. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról

Hatályos: 2023. 01. 07

Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004. (2005. I. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról

2023.01.07.

Mezőörs község képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. § (3) (4) továbbá a 13. § (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a módosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva a következő helyi építési szabályzatot (továbbiakban HÉSZ) megállapítja, a TH-03-02-04 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű szabályozási terveit jóváhagyja, és ezek együttes alkalmazását elrendeli.

1. Általános előírások

Az előírások hatálya és alkalmazása

1. § (1) Jelen rendelet hatálya kiterjed Mezőörs község teljes közigazgatási területére.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket és területet alakítani, továbbá – a bányaműveléshez szükséges földalatti építmények kivételével – műtárgyat és más építményt tervezni, építeni, felújítani, helyreállítani átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű hatósági előírásoknak (OTÉK, ágazati szabványok stb.) és e rendeletben előírtaknak szabad.

(3) Jelen rendelet mellékletei:

a) 1. melléklet: TH-03-02-04 munkaszámú, SZ-1 jelű szabályozási terv (belterület),

b) 2. melléklet: TH-03-02-04 munkaszámú, SZ-2 jelű szabályozási terv (külterület),

c)1 3. melléklet: az SZ-2 jelű szabályozási tervet módosító TH-14-02-06 munkaszámú, SZ-2/M jelű szabályozási terv módosítás a „tervezési terület határa” jellel határolt területre vonatkozóan,

d)2 4. melléklet: az SZ-1 jelű szabályozási tervet módosító TH-15-02-15 munkaszámú, SZ-1/M jelű szabályozási terv módosítás a „tervezési terület határa” jellel határolt területre vonatkozóan,

e)3 5. melléklet: az SZ-1 jelű szabályozási tervet módosító TH-17-02-04 munkaszámú, SZ-1/M jelű szabályozási terv módosítás a „tervezési terület határa” jellel határolt területre vonatkozóan,

f)4 6. melléklet: az SZ-1 jelű szabályozási tervet módosító TH-19-02-15 munkaszámú, SZ-1/M1 jelű szabályozási terv módosítás a „tervezési terület határa” jellel határolt területre vonatkozóan,

g)5 7. melléklete: az SZ-1 jelű szabályozási tervet módosító TH-19-02-15 munkaszámú, SZ-1/M2 jelű szabályozási terv módosítás a „tervezési terület határa” jellel határolt területre vonatkozóan,

h)6 8. melléklete: az SZ-1 jelű szabályozási tervet módosító TH-19-02-15 munkaszámú, SZ-1/M3 jelű szabályozási terv módosítás a „tervezési terület határa” jellel határolt területre vonatkozóan,

i)7 9. melléklete: az SZ-1 jelű szabályozási tervet módosító TH-19-02-15 munkaszámú, SZ-1/M4 jelű szabályozási terv módosítás a „tervezési terület határa” jellel határolt területre vonatkozóan,

j)8 10. melléklet: az SZ-1 jelű szabályozási tervet módosító TH-20-02-10 munkaszámú, SZ-1/M1 jelű szabályozási terv módosítás a „tervezési terület határa” jellel határolt területre vonatkozóan.

k)9 11. melléklet: az SZ-2 jelű szabályozási tervet módosító TH-21-02-08 munkaszámú, SZ-2/M jelű szabályozási terv módosítás a "tervezési terület határa" jellel határolt területre vonatkozóan

l)10 12. melléklet: TH-21-02-08 munkaszámú, SZÁ jelű szabályozás átnézeti tervlap

(4) Jelen rendelet a (3) bekezdésben meghatározott mellékletekkel együtt érvényes, csak ezekkel együtt módosítható.

Szabályozási elemek

2. § (1) A szabályozási terv, valamint jelen rendelet előírásai kötelező és irányadó szabályozási elemeket tartalmaznak.

(2) I. rendű kötelező szabályozási elemek

a) az építési előírások a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre

b) a szabályozási vonal (közterületet a nem közterülettől elválasztó vonal)

c) a közúti szabályozási elemek (szabályozási szélességek)

d) terület felhasználási módok határa

e) építési övezet határa

f) beépített és beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területek határa

g) építési hely határa

h) részletes szabályozási terv készítendő

(3) II. rendű szabályozási elemek a (2) bekezdésben nem említett szabályozási elemek.

a) 10 éven túli szabályozási vonal

b) irányadó telekhatár

(4) Az irányadó szabályozási elemek betartása ajánlott.

Az állattartásra vonatkozó előírások

3. § (1) Nevelési, oktatási intézmény telkétől, egészségügyi intézmény, temető, valamint élelmiszer előállítására, feldolgozására, forgalmazására, fogyasztására szolgáló építménytől 50 m-es távolságon belül állattartás céljára szolgáló épület létesítése tilos.

Építési engedélyhez kötött tevékenységek

4. §11

Övezeti besorolások

5. § (1) A szabályozási és övezeti terv Mezőörs közigazgatási területét az alábbi övezetekre bontja:

Megnevezés:

Rajzi jel:

Beépítésre szánt területek:

Lakóterület

1. Falusias lakó

L f

2. Intézményi jellegű lakóterület

L- int

Gazdasági

1. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

G ksz

2. Ipari gazdasági terület 14

G ip

Különleges terület

1. Sport és szabadidős tevékenység területe

K sp

2. Temető

K t

3. Hulladékátrakó

K h

Beépítésre nem szánt területek:

Közlekedési és közműterületek

1. Állami másodrendű főút

KÖ f

2. Állami mellékút

m

3. Településközi út

KÖ t

4. Gyűjtőút

gy

5. Kiszolgáló út

6. Magánút 16

KÖ ma

7. Gyalogút 12

gya

8. Közlekedési zöldterület 13

KÖ z

9. Közműelhelyezési terület 15

KÖ k

Erdőterületek

1. Gazdasági célú erdő

E

2. Védő erdő

E v

Mezőgazdasági területek

1. Szántó terület

M sz – 1

2. Szélerőművek elhelyezésre alkalmas szántóterület

M sz – 2

3. Rét, legelő terület

M r

4. Mezőgazdasági üzemi

M ü

Vízgazdálkodási területek

1. Általános vízgazdálkodási terület

V

Zöldterületek

1. Közpark

Z kp

Védőtávolságok

6. § A védőterület lehet:

1. védőövezet (biztonsági övezet), illetőleg
2. nyomvonal jellegű építmény esetén védősáv (biztonsági sáv).
A védőterület kiterjedését, felhasználásának és beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit a vonatkozó jogszabályok - ennek hiányában az illetékes hatóságok előírásai - alapján kell meghatározni.
(1) Folyóvizek, csatornák, holtágak mentén a partéltől számított 6-6 méteres sávon a fenntartást akadályozó létesítményeket, építményeket elhelyezni nem lehet. Ezen belül a partéltől számított 3 méter széles sávon csak rét és legelő gazdálkodás folytatható.
(2) A 20 kV-os nagyfeszültségű vezetéknél külterületen a tengelytől mért 6 méteres (vagy szélső száltól mért 5 méteres) védőtávolságon belül, belterületen a tengelytől mért 2,5 méteres védőtávolságon belül építmény nem helyezhető el.
(3) A 120 kV-os nagyfeszültségű vezetéknél a tengelytől mért 13 m-en belül építmény nem helyezhető el.
(4) A település 1000 méteres védőtávolságán belül szélerőmű, dögkút, állattartó telep, hulladéklerakó, illetve más egyéb bűzös, fertőzésveszélyes tevékenységet folytató telephely nem létesíthető.
(5) A mezőgazdasági üzemi terület (állattartó telep) 500 méteres védőtávolságán belül új lakóépület csak abban az esetben helyezhető el, ha az kialakult telektömbön belül van és a tömbre vonatkozó övezeti előírás ezt lehetővé teszi.
(6) Új vagy újra megnyitott temető, temetkezési emlékhely telkén belül legalább 30 m széles, fásított védőterületet kell kialakítani. E követelményt működő temető, temetkezési emlékhely bővítési területére is alkalmazni kell.

A telekalakítás szabályai

7. § (1) A beépítésre szánt területen csak építési telek céljára lehet telket alakítani. Az építési telek méretei meg kell hogy feleljenek az építési övezetre előírt telekméreteknek.

(2) A TH-03-02-04 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű szabályozási tervein irányadó telekhatárral, megszüntető jellel, vagy a kettő együttes alkalmazásával jelölt telekalakítás ajánlás. Azok a telkek, amelyek megfelelnek az övezeti előírásoknak, telekalakítás végrehajtása nélkül is beépíthetek. Azok a telkek, amelyeknek valamely mérete nem felel meg az övezeti előírásoknak, csak a jelölt telekalakítások végrehajtása után építhetők be.

(3) A falusias lakóterületeken telket összevonni 40 méteres telekszélességig lehet.

(4) A TH-03-02-04 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű szabályozási tervein a közút céljára történő lejegyzés által érintett részeken a meglévő terület, telek –amennyiben az jelenleg is megfelel az övezeti előírásoknak- a jelölt telekalakítás végrehajtása nélkül is beépíthető. Ilyenkor a beépítésnél a kialakítandó telek paramétereinek figyelembevételével kell az épületeket elhelyezni.

(5) Új telkek kialakításakor a telekalakítási terv készítése során közterület-szabályozási terv készítendő a közművek védőtávolságainak betarthatósága érdekében.

(6)17 A falusias lakóterületen belül amennyiben a létrejövő telken csak alapfokú szolgáltatáshoz kapcsolódó kereskedelmi-szolgáltató tevékenység kerül elhelyezésre minimum 10 m szélességű telek is kialakítható az övezeti előírásoktól eltérően is. Az így kialakított telken az övezetben előírt elő- oldal- és hátsókert méretek betartandóak. Amennyiben a telek szélessége nem haladja meg a 12 métert, az oldalkert minimális értéke 4 m lehet.

A létesítmények elhelyezésének szabályai

8. § (1) Azokon a területeken, ahol a TH-03-02-04 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű tervei építési hely határát jelölnek meg épületet elhelyezni csak az építési hely határa jellel körülhatárolt területen belül lehet.

(2) Ahol a TH-03-02-04 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-2 jelű szabályozási terve nem tartalmaz építési hely határvonalat, ott az épületek elhelyezésére szolgáló területet az övezetre vonatkozó elő-, oldal-, és hátsókerti méretek betartásával kell meghatározni.

(3) Oldalhatáron álló beépítés esetén

a) kelet-nyugati fekvésű teleknél az északi oldalhatáron

b) dél-kelet – észak-nyugati fekvésű teleknél az észak-keleti oldalhatáron

c) észak-kelet – dél-nyugati fekvésű teleknél az észak-nyugati oldalhatáron

d) észak-déli fekvésű teleknél a keleti oldalhatáron

kell az épületeket elhelyezni.

(4)18

(5)19

(6) Oldalhatáron álló beépítés esetén melléképítményt a fő funkciót hordozó épülettel egybeépítve vagy a fő funkciót hordozó épülettel megegyező oldalhatáron lehet elhelyezni.

A kialakult esetekre vonatkozó rendelkezések

9. § (1) Az építési övezeti előírásoktól eltérően kialakult telekméreteket, telekhasználatot, vagy megvalósult épületet és bármely más, a követelményeknek meg nem felelő övezeti tényezőt, ha az jogszerűen vagy jóhiszeműen valósult meg a HÉSZ közreadása előtt; továbbá, ha annak megvalósulása érvényes építési engedély alapján folyamatban van, kialakultnak kell tekinteni.

(2) Ha a beépítettség mértéke magasabb vagy a telek területe kisebb a megengedettnél, akkor a telken meglévő épület felújítható, átalakítható, de sem a beépítettség, sem az épületek építménymagassága nem növelhető. A szintterület növelése a tetőtér beépítésével lehetséges.

(3) Amennyiben a telek területe kisebb a megengedettnél és a telekhatár módosítása semmilyen módon nem lehetséges, valamint a rajta lévő épület elbontásra kerül, maximum az eredeti épülettel megegyező nagyságú épület építhető. Az építési hely kötelező határa az eredeti épület helyének határa. A megengedett maximális építménymagasság az eredeti épület építménymagassága.

(4) Az övezeti előírásoknak nem megfelelő, kialakult építménymagasságok esetén az épület felújítható, átalakítható, új épület építésekor azonban az övezeti előírásoknak megfelelő építménymagasságot kell az építési telken alkalmazni.

(5) Azokon a területeken, ahol a telekméretek az övezeti előírásoknak nem megfelelő, építési telek alakítása a tömbben jellemzően kialakult telekméreteknek megfelelően – az építési telek beépítési módjára beépítettségére és az építmények között megengedett legkisebb távolságokra vonatkozó előírások figyelembevételével – történhet. A kialakított telek területe a tömbben, illetve a tömbön belüli övezetben kialakult és beépített telkek területének átlagától maximum 10 %-kal térhet el.

(6) Az építési telekre már korábban túlnyomórészt felosztott telektömb területén, amennyiben a már kialakult telek valamely mérete nem felel meg az övezeti előírásoknak a telek a beépítési mód, beépítettség és az építmények között megengedett legkisebb távolság figyelembevételével beépíthető.

(7) Már kialakult tömbbelső esetén a telekhatárok módosítása esetén, az övezeti határvonaltól max. 10 méter eltérés engedélyezett.

A közművekre vonatkozó rendelkezések

10. § (1) Útépítésnél, útrekonstrukciónál a csapadékvizek elvezetéséről, a közművek kiépítéséről, illetve szükséges rekonstrukciójáról gondoskodni kell.

(2) Mindennemű építési tevékenységnél a meglévő és megmaradó közművezetékek vagy közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell.

(3) A közművekkel kapcsolatos mindennemű egyéb építési tevékenység során az ágazati előírásokat és a vonatkozó szabványokat kell figyelembe venni.

(4) A teljes közművel nem rendelkező területeken a közművek kiépítéséig a szennyvíztárolást zárt szennyvíztározóban kell megoldani. A teljes közművesítettségbe jelen esetben a zárt, fedett csapadékvíz elvezetés megléte nem tartozik bele.

(5) A település belterületén az ivóvízhálózaton 200 méterenként tűzcsapot kell elhelyezni.

(6) A szabályozási előírások során a teljes közművesítettség nem foglalja magában a zárt csapadékvíz elvezetés meglétének követelményét.

Művi értékvédelem

11. §20

Táj-és településkép védelem

12. §21

Természetvédelem

13. § (1) Országos természetvédelem alá eső terület a tervezési területen nincsen.

(2)22

Környezetvédelem

14. §23

2. Övezeti előírások

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Lakóterületek

15. §24 (1) Épületek elhelyezése:

a) már beépült utcák foghíjbeépítései esetén az elő- és oldalkert méreteknek az utcában már jellemzően kialakult méretekhez kell igazodni.

b) új beépítésű területeken az elő-, oldal- és hátsókert méretek meghatározásánál az OTÉK 35. §–ában foglaltak az irányadóak

(2) Az oldalhatáron álló beépítés esetén az előkerti, oldalkerti, hátsókerti méretek betartásával meghatározott építési helyen az épület szabadon állóként is elhelyezhető.

(3) A lakóterületek övezeti tagolását a TH-03-02-04 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 jelű szabályozási tervlapja tartalmazza.

(4) Az újonnan kialakított falusias lakóterület övezeteiben az oldalkertek szélessége min. 6 m, a hátsókertek mélysége min. 10 m.

(5) A falusias lakóterületen melléképítmény csak a fő funkciót hordozó épülettel megegyező oldalhatáron helyezhető el. A melléképítmény építménymagassága nem haladhatja meg a fő funkciót hordozó épület építménymagasságát. Állattartás céljára szolgáló épület maximum 50 m2 hasznos alapterületig létesíthető.

(6)25

(6) A falusias lakóterület (L f) jellemzően alacsony laksűrűségű, összefüggő nagy kertes, maximum kettő önálló rendeltetési egységet magába foglaló telkeket tartalmazó övezet.

(7)26 A falusias lakóterületen belül a minimum 25 m szélességű és minimum 2000 m2 területű telkeken maximum 4 lakóegységet tartalmazó lakóépület is építhető.

(9) A falusias lakóterületek részletes övezeti előírásait a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Lakóterületeken belül minden egyes lakó rendeltetési egység után egy személygépjármű elhelyezését saját telken belül kell biztosítani.

Intézményi jellegű lakóterületek

16. § (1) A TH-03-02-04 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 jelű szabályozási tervlapján L int-1 és L int-2 jellel jelölt intézményi jellegű lakóterületeken a következő övezeti előírások érvényesek:

L int-1

O

30/50

0,5

jelű építési övezet

10,5

20/100/2000

Megengedett használat

Igazgatási épület
Kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, szálláshely szolgáltató épület, lakosságot nem zavaró funkciójú gazdasági épület
Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
Kulturális létesítmények, könyvtár, faluház
A helyi lakosság biztonságát szolgáló építmények: polgárvédelem, tűzoltóság, rendőrség épületei
Lakóépület

Nem valósítható meg

Melléképítmény, önálló parkoló, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Tekintettel az egyedi adottságokra az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 50 %-át kell csak telken belül kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 20 m
Mélység: 100 m
Terület: 2000 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló
Előkert mélysége: kialakult vagy min. 5 m
Hátsókert mélysége: min. 8 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0,5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság

Maximum. 10,5 m

L int-2

O

50/30

0,5

jelű építési övezet

6,0

20/50/1000

Megengedett használat

Igazgatási épület
Kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, szálláshely szolgáltató épület
Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
Kulturális létesítmények, könyvtár, faluház
A helyi lakosság biztonságát szolgáló építmények: polgárvédelem, tűzoltóság, rendőrség épületei
Lakóépület

Nem valósítható meg

Melléképítmény, önálló parkoló, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Tekintettel az egyedi adottságokra az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 50 %-át kell csak telken belül kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

30 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 20 m
Mélység: 50 m
Terület: 1000 m2

A beépítési mód

Oldalhatáron álló, magastetős
Előkert mélysége: kialakult vagy min. 5 m
Hátsókert mélysége: min. 8 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0,5

A beépítettség legnagyobb mértéke

50 %

A megengedett építménymagasság

Maximum. 6,0 m

L int-3 27

SZ

30/50

0,5

jelű építési övezet

4,5

800

Megengedett használat

Igazgatási, irodaépület
Kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, szálláshely szolgáltató épület
Hitéleti, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális épület
Kulturális közösségi, szórakoztató és sport
A helyi lakosság biztonságát szolgáló építmények: polgárvédelem, tűzoltóság, rendőrség épületei
Lakóépület

Nem valósítható meg

Melléképítmény, önálló parkoló, önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

A vonatkozó jogszabályban meghatározott gépjármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %

A telek legkisebb méretei

Terület: 800 m2

A beépítési mód

Szabadonálló
Előkert mélysége: 5 m
Hátsókert mélysége: min. 6 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0,5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság

Maximum. 4,5 m

Gazdasági területek

17. § (1) A területen a gazdasági területek alkalmazott kategóriái az alábbiak:

a) G ksz – kereskedelmi, szolgáltató terület

b) G ip – ipari gazdasági terület

(1) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek ill. szolgáltató létesítmények elhelyezésére kijelölt terület.

(2) Az ipari gazdasági terület zavaró mértékű kibocsátási értékekkel járó üzemi tevékenységhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál.

(3) A G ksz és G ip jelű övezetekben a telkek korlátlanul összevonhatóak.

(4) A gazdasági területek esetében a TH-03-02-04 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 jelű szabályozási tervén jelölt helyeken védőerdő sávot kell telepíteni.

(5)28 A Gip-1 övezeten belül a területen belüli gazdasági tevékenységhez szükséges technológiai célú épületek, építmények (terménytároló siló, egyéb tartály, tároló, kémény, stb.) az építménymagassági értékre vonatkozó korlátozás nélkül elhelyezhetőek.

A részletes övezeti előírásokat a következő táblázatok mutatják:

G ksz-1

SZ

50/30

1,0

jelű építési övezet

7,5

30/100/3000

Megengedett használat

Nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, építmény (melyeknek a szennyezési kibocsátási paraméterei nem haladhatják meg a lakóterületekre előírt maximum értékeket)
Lakóépületek, mely alapterülete nem haladhatja megy a telek 10%-át
Parkoló
Igazgatási és irodaépületek
Raktárépületek

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

30 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

Betartandó előírások a HÉSZ 14. §-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: min. 30 m
Mélység: min. 100 m
Terület: min. 3000 m2

A beépítési mód

Szabadon álló
Előkert mélysége: min. 10 m
Oldalkert mélysége: min. 10 m
Hátsókert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

1,0

A beépítettség legnagyobb mértéke

50 %

A megengedett építménymagasság

Maximum 7,5 m

G ksz-2

SZ

50/30

1,0

jelű építési övezet

7,5

20/50/1000

Megengedett használat

Nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, építmény
A tulajdonos és a személyzet számára szolgálati lakás
Parkoló
Igazgatási és irodaépületek
Raktárépületek

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

30 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

Betartandó előírások a HÉSZ 14. §-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: min. 18 m
Mélység: min. 50 m
Terület: min. 1000 m2

A beépítési mód

Szabadon álló
Előkert mélysége: min. 10 m
Oldalkert mélysége: min. 10 m
Hátsókert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0,5

A beépítettség legnagyobb mértéke

50 %

A megengedett építménymagasság

Maximum 7,5 m

G ksz-3

SZ

50/30

1,0

jelű építési övezet

9,0

18/50/2000

Megengedett használat

Nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, építmény
A tulajdonos és a személyzet számára szolgálati lakás
Parkoló
Igazgatási és irodaépületek, raktárépületek

Egyéb rendelkezések

Az állattartó funkcióval nem összeférő tevékenységek (pl.: élelmiszeripari) végzése addig tilos, amíg bármely állattartó telep védőtávolságán belül fekszik a terület

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

30 %

A megengedett szennyezettségi határértékek

A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III. 22.) számú KÖM-EüM rendelet alapján a 2. területi funkció

A telek legkisebb méretei

Szélesség: min. 18 m
Mélység: min. 50 m
Terület: min. 2000 m2

A beépítési mód 29

Szabadon álló
Előkert mélysége: min. 10 m
Oldalkert mélysége: min. 5 m
Hátsókert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

1,0

A beépítettség legnagyobb mértéke

50 %

A megengedett építménymagasság

Maximum 9,0 m

G ksz-4 30

SZ

35/50

1,5

jelű építési övezet

12,0

2000

Megengedett használat

Környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épület, építmény.
A tulajdonos és a személyzet számára szoláglati lakás.
Baromfikeltető üzem
Parkoló, tehergépjármű szerviz és mosó,
Igazgatási és irodaépületek, raktárépületek.

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 4. számú mellékletben felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

50 %, amelyet háromszintű növényzetként kell kialakítani. A szabályozási terven beültetési kötelezettséggel jelölt területen belül, valamint a kötelező védőfásítással jelölt területen csak az alábbi, nem invazív fafajok telepíthetők: tölgy, kőris, hárs, gesztenye, szil és juhar, lisztes berkenye, házi berkenye, vagy barkóca berkenye, fehéreper, dió.

A telek legkisebb méretei

Terület: min. 2000 m2

A beépítési mód

Szabadon álló
Előkert mélysége: min. 10 m
Oldalkert mélysége: min. 6 m
Hátsókert mélysége: min. 6 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

1,5

A beépítettség legnagyobb mértéke

35 %

A megengedett építménymagasság

Maximum 12 m

G ip-1

SZ

30/30

1,5

jelű építési övezet

9,5 31

3000

Megengedett használat 32

Környezetre jelentős kedvezőtlen hatást gyakorló,
különlegesen veszélyes, bűzös vagy nagy zajjal járó
gazdasági tevékenységhez szükséges építmények.
Igazgatási és iroda épületek.
Kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű
épületek.
A területen belül önálló lakóépület nem helyezhető el. Gazdasági tevékenységi célú épületen belül szolgálati és tulajdonosi lakás nem alakítható ki.

A közművesítettségre vonatkozó előírások 33

Hiányos közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás 34

A vonatkozó jogszabály 4. melléklet ében felsorolt
jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell
kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

30 %

35

A telek legkisebb méretei 36

Terület: min. 3000 m2

A beépítési mód 37

Szabadon álló

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

1,5

A beépítettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett építménymagasság 38

Maximum 9,5 m

Különleges területek

18. § (1) Különleges területek a TH-03-02-04 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 jelű tervlapján: K SP – 1; K h; K t jelű övezetek.

K SP-1

SZ

10/60

0,2

jelű építési övezet

4,5

30/100/3000

Megengedett használat

A pihenést és sportolást, testedzést, szabadidős tevékenységet, vendéglátást és turizmust szolgáló épületek, építmények
Sportlétesítmények
A terület fenntartásához szükséges épületek

A közművesítettségre vonatkozó előírások

Teljes közművesítettség

Személygépkocsi várakozás és tárolás

Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke

A terület 60% -a

A megengedett szennyezettségi határértékek

Betartandó előírások a HÉSZ 14. §-a szerint

A beépítési mód

Szabadon álló

A telek legkisebb méretei

Szélesség: min. 30 m
Mélység: min. 100 m
Terület: min. 3000 m2

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

0,2

A beépítettség legnagyobb mértéke

10 %

A megengedett építménymagasság

Maximum 4,5 m

K h

Hulladékátrakó

jelű övezet

(1) A hulladékátrakó területén csak a fenntartáshoz szükséges, műszaki jellegű létesítmények helyezhetőek el.
(2) A K h övezet területén az építmények által elfoglalt terület a teljes telek 10%-át nem haladhatja meg.
(3) A területen gondoskodni kell a mindenkori környezetvédelmi előírásokról.

K t

Temető

jelű övezet

(3) A temető területén maximum 2%-os beépítettség mellett a terület funkcióját szolgáló épület, építmény helyezhető el. A megengedett építménymagasság 4,5 méter. Az övezetben szabadon álló és oldalhatáron álló, magastetős épület helyezhető el a TH-03-02-04 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 jelű tervlapján megadott építési helyen belül.
(4) A temető kerítése csak természetes anyagból (kő, tégla, fa) készíthető. A kerítés kegyeleti szempontból minimum 50 %-ban tömör építésű és 1,80-2,50 m közötti magasságú kell legyen. A kerítés belső oldalán cserjét ill. fát kell telepíteni.
(5) A temetőben lévő sírjelek magassága nem haladhatja meg 3,0 métert. A temetési helyek a temető területének max. 65 %-át foglalhatják el. Egyéb kérdésekben a 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet az irányadó.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Közlekedési- és közműterületek

19. § (1) A közlekedési és közmű elhelyezési területbe a községen áthaladó országos közutak, az önkormányzati fő- és gyűjtő utak, kerékpárutak, gyalogutak, járdák, valamint ezek csomópontjai tartoznak.

(2) A tervezési területen az utak szabályozási szélességét a TH-03-02-04 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és Sz-2 jelű szabályozási tervlapjai, valamint az út mintakeresztszelvények tartalmazzák.

(3) Az utak területsávjai mentén létesítményt elhelyezni csak a biztonságos közlekedés feltételeinek fenntartása mellett az út kezelőjének hozzájárulásával és a vonatkozó ágazati szabványok, előírások betartásával lehet.

(4) A közlekedési területen elhelyezhetőek az OTÉK 26. § (3) bekezdésében foglalt létesítmények.

(5) A közutakra rácsatlakozást kialakítani csak az út kezelőjének hozzájárulásával lehet.

(6) A 81-es főút Mezőörsöt elkerülő tervezett szakasza csak abban az esetben adható át a forgalomnak amennyiben a 031/23 - 25 hrsz-ú területeken, valamint a velük szemben az út túloldalán levő területen (érintett hrsz.: 034/30 – 32) a védőfásítás telepítése megtörténik.

(7) A területen az útkategóriák alábbiak:

Jel Név Tervezési osztály jele Szab. szélesség
- KÖ f Állami másodrendű főút – 81.sz. főút K.IV. 16-20 m
Fő utca B.IV. 18-52 m
- KÖ m Állami mellékút, összekötő út K.V.
8224.sz. mellékút 15–19 m
8208.sz. mellékút 15–20 m
- KÖ gy Gyűjtőút B.V.
Hunyadi János utca Nyalka felé vezető szakasza 13-17 m
Táp felé induló út belterületi szakasza 13-14 m
- KÖ Külterületi kiszolgáló utak K.VI.
Belterületi kiszolgáló út B.VI.
Hunyadi János utca 13-14 m
Petőfi Sándor utca 6-17 m
Fő utca déli szárnya 16 m
Fő utca északi szárnya 19-29 m
- KÖ gya Gyalogút B.X.
260.hrsz. Fő u. – Hunyadi János utca között 3 m

Zöldterületek

20. §

Z közpark

jelű övezet

(1) Zöldfelület az állandó növényzettel fedett közpark területe.
(2) A közpark területén elhelyezhetőek a pihenést, testedzést szolgáló létesítmények (térbútorok, játszóterek) illetve a fenntartást szolgáló létesítmények.
(3) Az övezetben maximum 2% beépítési százalék mellett 3,0-3,5 m-es építménymagasságú építmény építhető szabadon álló módon.
(4) A területen az OTÉK 27 § (2)–(3) bekezdés előírásait alkalmazni kell.
(5) A közparkok parkosítását és kialakítását, növényzettelepítéseket kert és tájtervező szakemberrel kell megterveztetni.
(6) 39

Erdőterületek

21. § (1) A területen az alkalmazott kategóriák az alábbiak:

a) E Gazdasági célú erdő

b) E v Védő erdő

(1) A gazdasági célú erdő területén a 100.000m2-t (10 ha) meghaladó telken az erdő rendeltetésének megfelelő építmény helyezhető el maximum 0,5 %-os beépítés mellett. Az építmények magassága a 3,5 métert nem haladhatja meg.

(2) A közjóléti erdő egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterület, melyen 0,5%-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el. Az építmények magassága a 3,5 métert nem haladhatja meg.

(3) A védőerdő területe elsődlegesen környezetvédelmi célokat szolgál. A területén építmény nem helyezhető el.

Mezőgazdasági területek

22. § (1) A területen a mezőgazdasági területek alkalmazott kategóriái az alábbiak:

a) M általános:

aa) Msz 1 Szántóterület

ab) Msz 2 Szélerőművek elhelyezésére alkalmas szántóterület

ac) M r Rét és legelő területe

(2) A TH-03-02-04 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-2 jelű szabályozási tervlapjain az Msz 1,

M r jellel jelölt területeken az OTÉK 29. § előírásait kell alkalmazni.

(3) A mezőgazdasági területeken meglévő a deflációs hatást csökkentő fasorokat, erdősávokat fenn kell tartani, és a fák szakszerű pótlását el kell végezni. A mezőgazdasági táblák szegélyei mentén a hiányzó helyeken, új fasorok ültetendők.

Msz 2

jelű övezet

(1) A TH-03-02-04 munkaszámú tervdokumentáció SZ-2 jelű szabályozási tervlapján az Msz 1 jellel jelölt területeken szélkerekek (szélerőmű) és a kapcsolódó műszaki létesítmények telepítése megengedett a technológia szükséges építménymagasságával és műszaki paramétereivel.
(2) A létesítmények által igényelt területeket ki kell vonni a művelési ág alól.
(3) Az objektumok szervizúttal való eléréséről gondoskodni kell. Ugyanakkor az autópályától illetve a főúttól 100 m, a mellékutaktól 50 m távolságra kell elhelyezni őket.
(4) A szélerőműhöz kapcsolódó kiszolgáló épület maximális alapterülete 20 m2, építménymagassága maximum 4,5 m lehet.
(5) A szélkerekeket állandó emberi tartózkodásra alkalmas terület határától min. 1000 m-re kell telepíteni.
(6) Egyéb szabályozási kérdésekben az OTÉK 29. § -át kell alkalmazni.

Egyéb területek

23. §40

A településrendezés sajátos jogintézményeivel érintett területek

24. § (1) Elővásárlási joggal érintett területek: 297, 298 hrsz-ú területek

(2) Helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett területek: 233/1, 234 – 244, 249 – 252, 253/4, 254, 255, 220 hrsz-ú területek

3. Záró rendelkezések

Hatálybalépés

24. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Mezőörs önkormányzatának a helyi építési előírásokról és az egyes építési munkák engedélyezéséről szóló 20/1995. (XII.14.) önkormányzati rendelete, valamint annak módosításáról szóló 3/1997. (II.13.) önkormányzati rendelet és 11/1999. (IX.06.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1

Beiktatta a 9/2014. (IX.1.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. október 1-jétől.

2

Beiktatta a 12/2015. (X.2.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. november 1-jétől.

3

Beiktatta a 9/2017. (VII.4.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. július 19-től.

4

Beiktatta a 3/2020. (II.20.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. március 6-tól.

5

Beiktatta a 3/2020. (II.20.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. március 6-tól.

6

Beiktatta a 3/2020. (II.20.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. március 6-tól.

7

Beiktatta a 3/2020. (II.20.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. március 6-tól.

8

Beiktatta a 11/2020. (XII.18.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. január 2-től.

9

Az 1. § (3) bekezdés k) pontját a Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

10

Az 1. § (3) bekezdés l) pontját a Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

11

Hatályon kívül helyezte a 11/2008. (XI.25.) önk. rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2008. november 25-től.

12

Az 5. §-ban foglalt táblázat 7. Gyalogút. sora a Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. §-ban foglalt táblázat 8. Közlekedési zöldterület. sora a Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. §-ban foglalt táblázat 2. Ipari gazdasági terület. sorát a Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

15

Az 5. §-ban foglalt táblázat 9. Közműelhelyezési terület. sorát a Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.

16

Az 5. §-ban foglalt táblázat 6. Magánút. sorát a Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

17

Megállapította a 3/2020. (II.20.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. március 6-tól.

18

Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (VI.30.) önk. rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2016. július 1-jétől.

19

Hatályon kívül helyezte a 10/2005. (IX.1.) önk. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2005. szeptember 1-jétől.

20

Hatályon kívül helyezte a 6/2018. (X.31.) önk. rendelet 25. §-a. Hatálytalan: 2018. november 1-jétől.

21

Hatályon kívül helyezte a 6/2018. (X.31.) önk. rendelet 25. §-a. Hatálytalan: 2018. november 1-jétől.

22

Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (VI.30.) önk. rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2016. július 1-jétől.

23

Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (VI.30.) önk. rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2016. július 1-jétől.

24

A 15. § a Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

25

Hatályon kívül helyezte a 10/2005. (IX.1.) önk. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2005. szeptember 1-jétől.

26

Megállapította a 3/2020. (II.20.) önk. rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020. március 6-tól.

27

Megállapította a 9/2017. (VII.4.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. július 19-től.

28

Megállapította a 3/2020. (II.20.) önk. rendelet 4. §-a. Hatályos: 2020. március 6-tól.

29

Módosította a 2/2009. (II.27.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2009. február 27-től.

30

Megállapította a 12/2015. (X.2.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2015. november 1-jétől.

31

A 17. § (5) bekezdésében foglalt táblázat 2. sora a Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 17. § (5) bekezdésében foglalt táblázat „Megengedett használat” sora a Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 17. § (5) bekezdésében foglalt táblázat „A közművesítettségre vonatkozó előírások” sora a Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 17. § (5) bekezdésében foglalt táblázat „Személygépkocsi várakozás és tárolás” sora a Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 17. § (5) bekezdésében foglalt táblázat 5. sorát a Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte.

36

A 17. § (5) bekezdésében foglalt táblázat „A telek legkisebb méretei” sora a Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 17. § (5) bekezdésében foglalt táblázat „A beépítési mód” sora a Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 17. § (5) bekezdésében foglalt táblázat „A megengedett építménymagasság” sora a Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

39

Hatályon kívül helyezte a 6/2018. (X.31.) önk. rendelet 25. §-a. Hatálytalan: 2018. november 1-jétől.

40

Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (VI.30.) önk. rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2016. július 1-jétől.

41

A 11. mellékletet a Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.

42

A 12. mellékletet a Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.

43

A 13. mellékletet a Mezőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdése iktatta be.