Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 01

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.10.01.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 26.§-ában, 45. § (1) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2022. (V.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A szociálisan rászorulók háztartásában téli fűtési problémáik enyhítésére természetbeni ellátásként szociális tűzifa támogatás nyújtható annak a vegyes tüzelési rendszert alkalmazó acsalagi lakosnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%- át, egyedülálló esetében 450%- át.(2) Egy fűtési időszakban háztartásonként egy kérelem adható be. Az igényelhető legnagyobb mennyiség 5 m3. (3) A rászorultság megállapítása során előnyt élvez az, aki:a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására, vagy b) időskorúak járadékára, vagy c) települési támogatásra (a támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, vagy d) az a család, amelyikben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.(4) A határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a tűzifa támogatás rászorulókhoz való eljuttatásáról az Önkormányzat gondoskodik.(5) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.(6) A támogatásként kapott tűzifát tilos továbbértékesíteni.

2. § A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:(1) A Képviselő-testület évente egy alkalommal, december hónapban, kérelemre karácsonyi támogatást állapíthat meg az öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban (átmeneti járadék, egészségkárosodási járadék, vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék), időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, fogyatékossági támogatásban részesülő acsalagi lakosnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 650%-át.(2) A karácsonyi támogatás összege 10.000.-Ft készpénz. (3) A karácsonyi támogatás benyújtásának határideje tárgyév november 30. napja.

3. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.