Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 11. 16

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

2023.11.16.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében,132. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben vagy természetben valamint személyes gondoskodás útján biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit.

(2) A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § Az e rendeletben használt fogalmak magyarázatánál az Sztv. 4. §-ban meghatározottakat kell értelemszerűen alkalmazni.

3. § (1) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át törvény által hatáskörébe utalt alábbi ügyekben az eljárási és döntési jogosultságot:

a) a 4. § szerint megállapítható lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás

b) a 8. § szerinti újszülöttek támogatása

c) a 9. § szerinti rendkívüli települési támogatásként a temetési segély

d) a 10. § szerint megállapítható köztemetés.

(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények – különösen anyagi, jövedelmi helyzetének – megváltozásáról köteles a változást követő 15 napon belül a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal Acsalagi Kirendeltségén bejelenteni. (továbbiakban: Hivatal)

(3) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátások iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Hivatalban kell benyújtani. Valamennyi ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot és jövedelemigazolásokat, valamint az e rendeletben illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb igazolásokat.

(4) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző.

a) 1 hónap: a havonta rendszeresen mérhető jövedelemmel rendelkezők esetében,

b) 1 év: az egyéb jövedelemmel rendelkezők esetében

(5) A 3. § (2) bekezdésében foglalt kérelemhez mellékelni kell:

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelemmel rendelkező kérelmező esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást, vagy az elmúlt három hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy a társadalombiztosítási igazgatási ellátás igazolását, továbbá az Flt-ben foglaltak szerinti ellátásban részesülő kérelmező esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltségnek a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolását a nyilvántartásba vételről és együttműködésről,

b) vállalkozóként nyilvántartott kérelmező esetén az illetékes NAV igazolást a kérelmező előző gazdálkodási évre vonatkozó személyi jövedelemadó alapjáról,

c) egyéb kérelmező esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett átlagos havi jövedelméről szóló nyilatkozatát.

(6) Nem köteles az ügyfél olyan adatok igazolására, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és annak a Hivatal általi beszerzését törvény lehetővé teszi, továbbá az ügyfél írásban felhatalmazást ad az igazolások beszerzésére.

(7) A szociális ellátás iránti kérelemben és jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Vitatott esetben az Szt. 10. § (6) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(8) A megállapított rendszeres ellátásokat - ha e jogszabály másként nem rendelkezik - a Hivatal a havonta utólag, a hónap 5. napjáig folyósítja.

(9) Az ellátások igényéléséhez szükséges nyomtatványokat az 1. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Települési támogatás

4. § (1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászoruló személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén (a továbbiakban: lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás).

(2) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 300%-át, egyedülálló esetében 350%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(3) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás havi összege:

a) 4.000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem 60.000,- Ft alatt van.

b) 3.000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem 60.000,-Ft vagy azt meghaladja.

(4) A lakásfenntartáshoz nyújtott támogatást egy évre kell megállapítani.

(5) A lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakrészt.

5. § (1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében eseti vagy folyamatos gyógyszer-hozzájárulás (továbbiakban: gyógyszer-hozzájárulás) állapítható meg annak, akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati segédeszköz költsége – a rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve – létfenntartását veszélyezteti, és az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb a szociális vetítési alap 250%-a

b) egyedülálló személy esetén jövedelme a szociális vetítési alap legfeljebb 300%-a.

(2) A támogatás havi összege a kérelmező gyógyszerköltségének 50%-a, azzal a feltétellel, hogy a megállapított összegnek el kell érnie az 5.000.-Ft-ot, de nem lehet több 10.000.-Ft-nál.

(3) A támogatást egy évre kell megállapítani.

6. § (1) A szociálisan rászorult személyek, családok részére önhibájukon kívül adódó átmeneti nehézségeik enyhítésére települési támogatás kamatmentes kölcsön (továbbiakban: szociális kölcsön) formájában is nyújtható.

(2) A szociális kölcsön felhasználási célja lehet:

a) .saját tulajdonban lévő lakás halasztást nem tűrő felújítása vagy karbantartása,

a) előre nem látható rendkívüli körülmények okozta nehézségek áthidalása.

(3) A szociális kölcsön azoknak a személyeknek, családoknak nyújtható, akik:

a) családban élnek, és az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg a szociális vetítési alap 200%-át,

b) egyedül élnek, és az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg a szociális vetítési alap 250%-át.

(4) A kölcsön összege nem haladhatja meg a 60.000.- forintot.

(5) A szociális kölcsönt 1 év alatt vissza kell fizetni az alábbiak szerint:

a) 30.000,-Ft-ot 6 hónap alatt

b) 60.000,-Ft-ot 12 hónap alatt

(6) A kölcsön akkor indokolt a leginkább, amikor a kérelmező a rendszeresen jelentkező havi kiadásai mellett a felmerült rendkívüli beruházást saját erőből nem tudja elvégezni, és a pénzintézeti kamat terheit már nem tudja vállalni.

(7) kamatmentes kölcsön folyósításának és visszafizetésének feltételeit az önkormányzat a jogosulttal szerződésbe foglalja.

7. § (1) Tanévkezdési támogatás adható annak az óvodás gyermeknek, továbbá alap- és középfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulónak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 700%-át.

(2) Aki önálló jövedelemmel rendelkezik, tanévkezdési támogatásban nem részesíthető.

(3) Amennyiben a támogatottnak az év végéig megszűnik a nappali tagozatra vonatkozó tanulói (hallgatói) jogviszonya, a támogatást vissza kell fizetni.

(4) A tanévkezdési támogatás összege:

a) óvodás gyermek esetén 10.000,-Ft/fő

b) alap- és középfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló esetén 10.000,-Ft/fő.

(1) Újszülöttek támogatása adható annak az az acsalagi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező újszülött gyermek, aki életvitelszerűen Acsalag községben él, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 1000%-át.

(2) Az újszülöttek családját az önkormányzat gyermekenként 40.000.-Ft támogatásban részesíti.

(3) Az újszülöttek támogatására vonatkozó kérelmet az újszülött gyermek szülője, gondviselője nyújthatja be a gyermek születését követő 60 napon belül. Fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját.

(4) A tanévkezdési támogatás összege:

a) óvodás gyermek esetén 10.000,-Ft/fő

b) alap-és középfokú oktatási intézményben tanlói jogviszonnyal rendelkező tanuló esetén 10.000,-Ft/fő.

9. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint a tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy.

(2) Rendkívüli települési támogatásban az a személy részesíthető,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 350%-át.

b) egyedülálló személy esetén a szociális vetítési alap 400%-át.

c) A rendkívüli települési támogatás évente két esetben adható. Az egy naptári éven belül megállapított települési támogatás együttes összege nem haladhatja meg a 100.000.- forintot. A kérelemhez mellékelni kell a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat. Amennyiben azok a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre, a Sztv. 17. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel utólagos elszámolási kötelezettséget kell előírni.

d) A (2) bekezdéstől eltérően temetési segélyre jogosult az az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy is, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap 1000%-át nem haladja meg.

e) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 60 napon belül kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell az eltemettető nevére kiállított eredeti temetési számlát és a halotti anyakönyvi kivonatot, amelyeket a Hivatalban történt fénymásolás után visszaad a szociális ügyintéző.

f) A temetési segély összege 30.000.-Ft.

III. Fejezet

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK

10. § (1) Az Sztv. 48. §-a szerinti köztemetés esetén a polgármester jár el.

(2) Az Sztv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül kérelemre, méltányosságból engedélyezhet:

a) részletfizetést, ha az eltemettetésre köteles

aa) egyedülálló és havi jövedelme a szociális vetítési alap két és félszeresét nem éri el, vagy

ab) családjában egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap kétszeresét nem éri el,

b) a visszafizetési kötelezettség 60 %-ig csökkentést, ha az eltemettetésre köteles

ba) egyedülálló és havi jövedelme a szociális vetítési alap kétszeresét nem éri el, vagy

bb) családjában egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap másfélszeresét nem éri el,

c) elengedést, ha az eltemettetésre köteles

ca) egyedülálló és havi jövedelme a szociális vetítési alap másfélszeresét nem éri el, vagy

cb) családjában egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegét nem éri el.

11. § (1) Települési támogatás természetbeni ellátásként szociális célú tűzifa is adható az alábbi feltételekkel:

a) A szociálisan rászorulók háztartásában téli fűtési problémáik enyhítésére természetbeni tűzifa támogatás nyújtható annak a vegyes tüzelési rendszert alkalmazó acsalagi lakosnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 460%- át, egyedülálló esetében 560%- át

b) Egy fűtési időszakban háztartásonként egy kérelem adható be. Az igényelhető legnagyobb mennyiség 5 m3.

(2) Egy fűtési időszakban háztartásonként egy kérelem adható be. Az igényelhető legnagyobb mennyiség 5 m3.

(3) A rászorultság megállapítása során előnyt élvez az, aki:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására, vagy

b) időskorúak járadékára, vagy

c) települési támogatásra (a támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, vagy

d) az a család, amelyikben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

(4) A határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a tűzifa támogatás rászorulókhoz való eljuttatásáról az Önkormányzat gondoskodik.

(5) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.(

(6) A támogatásként kapott tűzifát tilos továbbértékesíteni.

12. § (1) A Képviselő-testület évente egy alkalommal, december hónapban, kérelemre a karácsonyi támogatást állapíthat meg.az öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban (átmeneti járadék, egészségkárosodási járulék, vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék), időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, fogyatékossági támogatásban részesülő acsalagi lakosnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 850%-át.

(2) A karácsonyi támogatás összege 10.000.-Ft készpénz.

(4) A karácsonyi támogatás benyújtásának határideje tárgyév november 30. napja.

IV. Fejezet

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

13. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az Önkormányzat:

a) az étkeztetést az Újvári János Református Szeretetotthon (9097 Mezőörs, Fő u. 66.) intézmény útján a Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda, Mini Bölcsőde, Konyha konyhája szolgáltatásának igénybevételével,

b) házi segítségnyújtást az Újvári János Református Szeretetotthon útján (9097 Mezőörs, Fő u. 66.)

c) megállapodás alapján Farád Község Önkormányzata által családsegítést biztosít.

14. § Napi egyszeri meleg étkeztetés annak a szociálisan rászorult személynek biztosítható, aki:

a) öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, nyugdíjszerű rendszeres szociális (átmeneti járadék, egészségkárosodási járadék, vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék), időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) a háziorvos, illetve a kezelőorvos véleménye alapján étkezését betegségéből adódóan nem képes biztosítani

c) hajléktalan.

15. § (1) ) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele – ha a törvény másként nem rendelkezik – önkéntes

(2) Az ellátás biztosításáról és megszüntetéséről az intézményvezető dönt.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza

(4) A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díjat a felülvizsgálatot követő hónap első napjától kell alkalmazni.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. § Ez a rendelet 2022. június 1. napján lép hatályba.

„E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete”