Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2017. 02. 16- 2017. 10. 31


Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 26.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében, valamint 132.§ (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott  felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól a következőket rendeli el:

I. fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet hatálya


1. §


A rendelet személyi hatálya kiterjed Acsalag község területén élő, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyek közül azokra, akik a község területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen Acsalag községben élnek.

Értelmező rendelkezések


2. §


Az e rendeletben használt fogalmak magyarázatánál az Sztv. 4. §-ban  meghatározottakat kell értelemszerűen alkalmazni.


Eljárási rendelkezések


3. §


 (1) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbi ügyekben az eljárási és döntési jogosultságot:

a)         a 4. §-ban meghatározott lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás

b)         a 6. §-ban meghatározott jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz biztosított                            támogatás

c)         a 8. §-ban meghatározott újszülöttek támogatása

d)        a 9. § (3)-(6) bekezdésében meghatározott rendkívüli települési támogatásként a temetési segély

-           a 11. §-ban megállapítható köztemetés.

 1. A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények – pld. anyagi, jövedelmi helyzetének – megváltozásáról köteles a változást követő 15 napon belül a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal Acsalagi Kirendeltségén bejelenteni. (továbbiakban: Hivatal)


 1. Az e rendeletben meghatározott szociális ellátások iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Hivatalban  kell benyújtani. Valamennyi ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot és jövedelemigazolásokat, valamint az e rendeletben illetve az Sztv-ben meghatározott egyéb igazolásokat.


 1. A jogosultság megállapításakor az Sztv. 10. § (2) bekezdésben foglaltakat kell figyelembe venni


 1. A 3.§ (3) bekezdésében foglalt kérelemhez mellékelni kell:
 1. havonta rendszeresen mérhető jövedelemmel rendelkező kérelmező esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást, vagy az elmúlt három hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy a társadalombiztosítási ellátás igazolását, továbbá a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti ellátásban részesülő kérelmező esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában az állami foglalkoztatási szervnek a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolását a nyilvántartásba vételről és együttműködésről,
 2.  egyéb kérelmező esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett átlagos havi jövedelméről szóló nyilatkozatát.
 1. Nem köteles a kérelmező olyan adatok igazolására, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és annak a Hivatal általi beszerzését törvény lehetővé teszi, továbbá a kérelmező írásban felhatalmazást ad az igazolások beszerzésére.
 2. A szociális ellátás iránti kérelemben és jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Vitatott esetben az Szt. 10.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. A környezettanulmányt a Kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban: Szociális Központ) családgondozója készíti el.
 3. A megállapított rendszeres ellátásokat - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a Hivatal a havonta utólag, a hónap 5. napjáig folyósítja.
 4. Az ellátások igényéléséhez szükséges nyomtatványokat az 1. melléklet tartalmazza.


II. fejezet


 PÉNZBELI ELLÁTÁSOK


Települési támogatás


4. §


(1) Az önkormányzat települési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén (a továbbiakban: lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás).

(2) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%- át és nincs vagyona.

(3) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás havi összege:

 1. 5.500,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 90%-át
 2. 4.500,-Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 120%-át
 3. 3.500,-Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 175%-át
 4. 2.500.-Ft, ha a a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 250%-át.


5. §


(1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében eseti vagy folyamatos gyógyszer-hozzájárulás (a továbbiakban: gyógyszer-hozzájárulás) állapítható meg annak, akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati segédeszköz költsége – a rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve – létfenntartását veszélyezteti, és az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

a.  egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, vagy

b.  család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át

b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíjminimum összegének

a.  egyedülálló esetén 15%-át, vagy

b.  család esetén 20%-át.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hozzájárulás együttes mértéke egy családnak, illetve egyedülállónak egy naptári éven belül nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

(3) Az eseti vagy folyamatos gyógyszer hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson kívül a szükséges gyógyszerek listáját, azok havi adagját, a gyógykezelés időtartamát is feltüntető háziorvosi vagy szakorvos igazolást, valamint a gyógyszertár igazolását az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek illetve gyógyászati segédeszközök költségéről.

(4) A folyamatos hozzájárulás legfeljebb egy éves időszakra állapítható meg.

6. §


A képviselő-testület 1000.-Ft/hó támogatást nyújt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében használt segélyhívó készülék működtetéséhez annak a ténylegesen egyedül élő 65 év feletti lakosnak, akinek a havi jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 400%-át nem haladja meg.

7. §


 1. A szociálisan rászoruló személyek, családok részére önhibájukon kívül adódó átmeneti nehézségeik enyhítésére települési támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: szociális kölcsön) formájában is nyújtható.
 2. A szociális kölcsön felhasználási célja lehet:
  1. saját tulajdonban lévő lakás halasztást nem tűrő felújítása vagy karbantartása,
  2. előre nem látható rendkívüli körülmények okozta nehézségek áthidalása.
 3. A szociális kölcsön azoknak nyújtható, akik:
  1. családban élnek, és az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
  2. egyedül élnek, vagy gyermeküket egyedül nevelő személyek és a havi jövedelmük/ egy főre jutó havi jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
 4. A szociális kölcsön összege nem haladhatja meg a 60.000.- Ft-ot.


 1. A szociális kölcsönt 1 év alatt vissza kell fizetni az alábbiak szerint:
  1. 30.000.- Ft-ot       6         hónap alatt
  2. 60.000.- Ft-ot       12        hónap alatt.


 1. A szociális kölcsön akkor indokolt a leginkább, amikor a rendszeresen jelentkező havi kiadásai mellett a felmerült rendkívüli beruházást saját erőből nem tudja elvégezni, és a pénzintézeti kamat terheit már nem tudja vállalni.
 2. A szociális kölcsön folyósításának és visszafizetésének feltételeit az önkormányzat a jogosulttal szerződésbe foglalja.

8. §


 1. Újszülöttek támogatásában részesíthető az az acsalagi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező újszülött gyermek, aki életvitelszerűen Acsalag községben él, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.
 2. Az újszülöttek támogatási összege gyermekenként 30.000.-Ft.
 3. Az újszülöttek támogatására vonatkozó kérelmet az újszülött gyermek szülője, gondviselője nyújthatja be a gyermek születését követő 90 napon belül. Fenti határidő elmulasztása jogvesztő.
 4. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját.

Rendkívüli települési támogatás


9. §


(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők kérelemre vagy hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak és

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a, vagy

b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 250%-a.

(2) A rendkívüli települési támogatás évente két esetben adható folyamatosan, illetőleg külön-külön. Az egy alkalommal nyújtott rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át nem haladhatja meg, de legalább 2000,-Ft. Az egy naptári éven belül megállapított települési támogatás együttes összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. A kérelemhez mellékelni kell a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat. Amennyiben azok a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre, a Sztv. 17.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel utólagos elszámolási kötelezettséget kell előírni.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként (továbbiakban: temetési segély) megállapítható rendkívüli települési támogatás összege: 20.000.- Ft.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérően temetési segély nyújtható annak az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személynek is, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum összegének 500%-át nem haladja meg.

(5) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 60 napon belül kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell az eltemettető nevére kiállított temetési számla és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

10. §


(1) Tanévkezdési támogatás adható annak az óvodáskorú, valamint alap-és középfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulónak, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 500%-át.

(2) Amennyiben a támogatottnak az év végéig megszűnik a nappali tagozatra vonatkozó tanulói jogviszonya vagy az acsalagi lakcíme, a támogatást vissza kell fizetni.


III. fejezet


Természetben nyújtott ellátások


11. §


(1) Az Sztv. 48. §-a szerinti köztemetés esetén a polgármester jár el.

(2) Az Sztv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül kérelemre, méltányosságból engedélyezhet:

a)  részletfizetést, ha az eltemettetésre köteles

a.         egyedülálló, és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem éri el, vagy

b.         családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el,

b) a visszafizetési kötelezettség 60 %-ig csökkentést, ha az eltemettetésre köteles

a.         egyedülálló, és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el, vagy

b.         családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori        legkisebb összege másfélszeresét nem éri el,

c) elengedést, ha az eltemettetésre köteles

a.         egyedülálló, és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el, vagy

b.         családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el.

12. §


Települési támogatás természetbeni ellátásként szociális célú szén is adható az alábbi feltételekkel:

 1. A szociálisan rászorulók háztartásában téli fűtési problémáik enyhítésére természetbeni szén támogatás nyújtható annak a vegyes tüzelési rendszert alkalmazó acsalagi lakosnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%- át, egyedülálló esetében 250%- át.
 2. Háztartásonként, fűtési szezononként egy kérelem adható be. Az igényelhető legnagyobb mennyiség 10 q.
 3. A rászorultság megállapítása során előnyt élvez az:
 1. aki az Sztv. szerint aktív korúak ellátására,
 2. aki időskorúak járadékára,
 3. aki települési támogatásra (a támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, vagy
 4.  a család, amelyben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.
 1. A kedvezményes szén támogatás iránti kérelmet a települési támogatás céljára rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.
 2. A határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a szén támogatás rászorulókhoz való eljuttatásáról az önkormányzat gondoskodik.
 3. Az önkormányzat a szociális célú szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 4. A támogatásként kapott szenet tilos tovább értékesíteni.IV. fejezet


SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK


13. §


A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat:

a)         étkeztetést

b)         házi segítségnyújtást a Kóny, Soproni u. 2/A. székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ által,          

 c)         családsegítést a 9343 Beled, Vörösmarty u. 1. székhelyű  Egyesített Szociális Központ és Családi Bölcsőde Hálózat Beled intézményen keresztül biztosí14. §


(1) Napi egyszeri meleg étkeztetés annak a szociálisan rászorult személynek biztosítható, aki

 1. öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban (átmeneti járadék, egészségkárosodási járadék, vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék), időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
 2. a háziorvos, illetve a kezelőorvos véleménye alapján étkezését betegségéből adódóan nem képes biztosítani.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele – ha a törvény másként nem rendelkezik – önkéntes.

(3) Az ellátás biztosításáról és megszüntetéséről az intézményvezető dönt.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díját a társulási megállapodásban erre kijelölt Kóny Község Önkormányzata állapítja meg.

(5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díját e rendelet 2.  melléklete tartalmazza.V. fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


15. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozottakra az Sztv. rendelkezései és a külön jogszabályban meghatározottak az irányadók.

(3) Hatályát veszti Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete.Acsalag, 2017. február 14.
Szilágyi Andrásné                                                                             Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                      jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2017. február 15-én megtörtént.


                                                                                                                      Pálfi Zoltánné

                                                                                                                      jegyző