Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 13- 2023. 04. 13

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.04.13.

Acsalag Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében,132. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. § Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § (1) A R. 4. § (2) bekezdésében szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(2) a R. 5. § a) és b) pontjában szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(3) a R. 6. § (3) bekezdés a) és b) pontjában szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(4) a R. 7. § (1) bekezdésében szereplő „a mindenkori nyugdíjminimum” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(5) a R. 8. § (1) bekezdésében szereplő „a mindenkori nyugdíjminimum” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(6) a 9. § (2) bekezdés a) pontjában szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(7) a 9. § (2) bekezdés b) pontjában szereplő „az öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg

(8) a 9. § (2) bekezdés d) pontjában szereplő „az öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg

(9) a R. 10. § (2) bekezdés aa) és ab) pontjában szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(10) a R. 10. § (2) bekezdés ba) és bb) pontjában szereplő §az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(11) a R. 10. § (2) bekezdés ca) pontjában szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(12) a R. 11. § (2) bekezdés a) pontjában szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(13) a R. 11. § (1) bekezdésében szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szöveg,

(14) a R. 11. § (2) bekezdés c) pontjában szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

(15) a R. 12. § (1) bekezdésében szereplő „a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti a R. 11. §-a.

4. § A R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az Önkormányzat: a) az étkeztetést az Újvári János Református Szeretetotthon (9097 Mezőörs, Fő u. 66.) intézmény útján a Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda, Mini Bölcsőde, Konyha konyhája szolgáltatásának igénybevételével, b) házi segítségnyújtást az Újvári János Református Szeretetotthon útján (9097 Mezőörs, Fő u. 66.) c) Farádi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által, közalkalmazotti jogviszony keretében családsegítést biztosít.”

5. § A R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az ellátás biztosításáról és megszüntetéséről az intézményvezető dönt”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. április 14. napjával.