Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 01- 2023. 05. 02

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.01.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerve véleményének kikérésével -a következőket rendeli el:

1. § A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerve véleményének kikérésével -a következőket rendeli el:”

2. § A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A község közigazgatási területén az önkormányzat által fenntartott köztemető a Petőfi utcai köztemető.”

3. § A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Temetkezésre használt helyek:

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely

c) gyermeksírhely

d) sírbolt(kripta)kétszemélyes

e) sírbolt (kripta) négyszemélyes

f) furnafülke

g) urnasíhely

(2) A temetési helyek méreteit az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A temetőben

a) a sírok egymás közötti távolsága

aa) egyes és kettős sírhely esetén 60 cm

ab) gyermeksírhely és urnasírhely esetén 50 cm

b) a sorok közötti távolság legkisebb mérete 60 cm, legnagyobb mérete 100 cm.

c) a sírhely táblák között legalább 4 méter széles utat kell hagyni.”

4. § A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A temetkezési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő)

a) egyes sírhely esetén 25 év,

b) kettős sírhely esetén 25 év,

c) gyermeksírhely esetén 25 év,

d) sírbolt(kripta)kétszemélyes esetén 60 év,

e) sírbolt (kripta) négyszemélyes esetén 60 év,

f) urnafülke esetén 25 év,

g) urnasírhely esetén 25 év.”

5. § A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A temetkezési helyek megváltásának és újraváltásának díjait a 2. melléklet tartalmazza.”

6. § A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A ravatalozóban halotthűtő használata biztosított.”

7. § A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A temető üzemeltetője a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 18. §-a szerinti nyilvántartást vezet.”

8. § (1) A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

9. § Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelet

a) 3. §-a,

10. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet az 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez