Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 01

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.01.
a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban Ttv.) 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta a temetőkről és a temetkezések szóló 7/2000(VII.1) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet).
A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX.törvény (továbbiakban: Jat.)22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint szükséges gondoskodni az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról és megfelelő módosításáról.
Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára a Ttv., a Ttv végrehajtásáról szóló 145/199. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Vhr.), a Jat., a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (továbbiakban: Jszr.) rendelkezései, valamint a Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásában foglaltak, továbbá a helyi sajátosságok figyelembevételével került sor.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Módosul az önkormányzati rendelet bevezető része. A módosító rendelet bevezető részében az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület véleményének megkérése feltüntetésre került, mivel a Ttv.40. § (2) bekezdésében meghatározott díjak megállapításakor az önkormányzat képviselő-testülete kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét. A fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerve részéről vélemény nem érkezett.
A 2. §-hoz
Az önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésében a köztemető pontos helye megnevezésre kerül.
A 3. §-hoz
Az önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében pontosításra kerülnek a temetkezési helyek megnevezései:
-koporsós temetés esetén
egyes sírhely,
kettős sírhely
gyermeksírhely
sírbolt(kripta)
-hamvasztásos temetés esetén
urnafülke,
urnasíhely.
Az önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése a sírhelyek méreteit meghatározó 1. mellékletről rendelkezik.
Az önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésében a temetői sírok és sorok egymás közötti távolsága kerül meghatározásra.
A 4. §-hoz és az 5. §-hoz
Az önkormányzati rendelet 7. §-a és 8. §-a a megváltás és az újraváltás időtartamáról és díjairól rendelkezik.
Az önkormányzati rendelet kiegészül a díjakat tartalmazó 2. melléklettel.
A 6. §-hoz
Az önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése módosul azzal, hogy a temetőben halotthűtő használata biztosított.
A 7. §-hoz
Az önkormányzati rendelet 11. §-ában foglaltak szerint a temetői nyilvántartás vezetése a Ttv. 18. §-a alapján történik.
A 9. §-hoz
Hatályát veszti az önkormányzati rendelet 3. §-a, mivel a feladatellátás nem a jegyző hatáskörébe tartozik.
Hatályát veszti az önkormányzati rendelet 5. §(1) bekezdése magasabb szintű jogszabályi rendelkezések miatt.
Az önkormányzati rendelet 6. § (4)-(5)-(6) bekezdése hatályát veszti, mivel a sírjelek és urnafülkék magasságát a helyi építési szabályzatban lehet korlátozni a Vhr.12. §(2) bekezdése alapján. Építési engedély nélkül építhető és bővíthető a 312/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 1.melléklet a-b) pontjában meghatározott esetekben temető területén:
a) sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,
b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.
Az önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése hatályát veszti, mivel a Ttv. és a Vhr. szabályozza.
Az önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése hatályát veszti, mivel a Vhr.17. §-a szabályozza.
Az önkormányzati rendelet 12. §--a és 13. §-a szintén hatályát veszti, mivel a magasabb szintű jogszabályok szabályozzák.
Az önkormányzati rendelet 14. §-a hatályát veszti, mivel a Vhr.15. §-a szabályozza.