Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 11/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 06. 01

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.01.
a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 11/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Végső előterjesztői indokolás
Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 2.számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 11/2017 (XII.29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet).
A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX.törvény (továbbiakban: Jat.)22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint szükséges gondoskodni az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról és megfelelő módosításáról.
Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára az Ltv. a Jat., a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (továbbiakban: Jszr.) rendelkezései, valamint a Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásában foglaltak, továbbá a helyi sajátosságok figyelembevételével került sor.
Az Ltv. 79. § (2) bekezdése szerint: A községi önkormányzatnak nem kell rendeletben megállapítani az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokat, ha a tulajdonában lévő lakások száma, illetőleg helyiségek esetében a bérbeadás útján hasznosított helyiségek száma nem haladja meg a húszat.
Fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján kerül sor az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére.