Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Felpéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezése és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2023. 01. 31 23:00

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Felpéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezése és a házszámozás szabályairól

2023.01.31.

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Felpéc község közigazgatási területére terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv. ) 2. § 13. pontjában meghatározott terület;

b) közterületnév: központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kcr.) 1. § 9. pontjában meghatározott fogalom;

c) közterületjelleg: a Kcr. 1. § 8. pontjában meghatározott fogalom;

d) telek: az Étv. 2. § 21. pontjában meghatározott fogalom;

e) házszám: a Kcr. 1. § 7. pontjában meghatározott fogalom.

3. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok

3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve azt az esetet, amikor a közterülethez kapcsolódó ingatlanok házszámozása másik közterület figyelembevételével már megtörtént.

(2) A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.

(3) Közterületet olyan természetes személyről lehet elnevezni,

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében vagy az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, és személye közmegbecsülésnek örvend;

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területein kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, mely miatt emléke megőrzésre méltó;

c) akinek Felpéc község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez, hírneve öregbítéséhez.

(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

(5) Közterület neveként szám nem használható.

(6) A közigazgatási területen belül egy közterületnév csak egyszer szerepelhet – ide nem értve a különböző helyrajzi számon lévő, de természetben egymás folytatásában elhelyezkedő azonos típusú közterületeket.

4. § (1) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz, külön elnevezési eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül meg kell állapítani.

(3) A közterület megszűnésével külön döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.

(4) Ha településrendezés vagy beépítés következtében valamely közterület több részre osztódik, és így egységes közterületként megszűnik, az újonnan létrejött közterületet el kell nevezni. A közterület eredeti nevét legkisebb számértékkel kezdődő házszámú közterület-szakaszon kell meghagyni.

(5) Elágazó közterületeket áganként kell elnevezni.

(6) A település közterületeinek nevét a jegyző által folyamatosan, a változásokat figyelembe véve vezetett jegyzék tartalmazza.

5. § (1) A közterület elnevezése, elnevezésének módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről, módosításról a képviselő-testület határozattal dönt.

(2) A közterületnév megállapításáról, vagy megváltoztatásáról szóló határozatban a képviselő-testület köteles rendelkezni az új, vagy megváltozott közterületnév hatályba lépésének időpontjáról, valamint a közterületek elnevezését tartalmazó táblák elhelyezésének határidejéről.

(3) Közterület elnevezését, az elnevezés módosítását az okot is megjelölő indoklással, írásban kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) az önkormányzati képviselő,

c) Felpécen bejelentett lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgár.

d) felpéci székhelyű jogi személy.

(4) A közterületnév megváltoztatására akkor kerülhet sor, ha:

a) a névvel jelölt terület megszűnt, vagy megváltozott,

b) a névhasználat, vagy az elnevezés a közérdek szempontjából, illetve jogszabályváltozás miatt nem megfelelő,

c) az új név adása kiemelkedő személy emlékének megörökítését szolgálja.

(5) Ha a közterület elnevezésének megváltoztatását e § (3) bekezdése szerint kezdeményezik, akkor az érintett közterületen lakók véleményét ki kell kérni. A lakosság vélemény-nyilvánítása e § (7)-(6) bekezdése alapján történik, azonban a lakosság véleményének a képviselő-testület döntésére nincs kötelező ereje.

(6) A képviselő-testület nem lakossági kezdeményezés esetén kikérheti a közterület elnevezésével, megváltoztatásával érintett lakosság véleményét.

(7) A lakosság véleményének kikérésében, azok összesítésében a képviselő-testület döntésének előkészítésében a polgármester működik közre.

(8) A lakosság véleményét, javaslatát postai és elektronikus úton is benyújthatja a képviselő-testülethez.

(9) A lakosság véleményének kikérése esetén a polgármester a tervezett névváltoztatásról – a hivatali hirdetőtáblán – hirdetményt tesz közzé, amelyre az abban meghatározott határidőben bármely, e § (3) bekezdésében meghatározott kezdeményezésre jogosult észrevételt tehet.

(10) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokások módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell:

a) az érintett lakosokat, ingatlan-tulajdonosokat,

b) az illetékes okmányirodát,

c) az állami adóhatóságot,

d) az Országos Mentőszolgálatot,

e) az illetékes földhivatali osztályt,

f) a helyi postát,

g) az illetékes rendőrkapitányságot,

h) az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot,

i) a helyi háziorvost,

j) a közműszolgáltatókat,

k) a Magyar Államkincstárt.

4. A házszámozás

6. § (1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell ellátni.

(2) A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez szükséges – arab szám és alátöréssel az abc kisbetűje.

(3) A vonalszerű közterületek esetében, a számozás irányába haladva a jobb oldalon a páratlan számokból – az 1. számtól kezdődően –, a bal oldalon a páros számokból – a 2. számtól kezdődően – kell megszakítás nélkül a házszámot képezni.

(4) A közterületek telkeinek számozása a település központjától távolodva a legkisebb számértéktől kezdődően növekszik. Új utca esetén házszámozás belterületen a község központjától kivezető utcák esetében a település központjától kezdődően, míg a község központjától távolabb eső leágazó utcákban lévő ingatlanok számozása attól az utcától kezdődik, amelyből leágazik.

(5) A kizárólag egyik oldalon beépíthető közterületek telkei és a foltszerűen beépített területek folyamatosan számozhatóak. Amennyiben az egyoldali beépítettségű közterület kétoldali beépítettségűre változik, az új beépítésű oldal számozása – az átszámozás elkerülése érdekében – az eredeti oldal legmagasabb értékű házszámát követő számmal folytatódik. Ebben az esetben az utcanévtáblákon a házszámok irányultságát az adott utcaoldal legkisebb és legnagyobb értékű házszámának feltüntetése mellett jelezni kell.

(6) Amennyiben a közterületnek a nyilvántartásba vett házszámokkal rendelkező szakaszán telekmegosztás, beépítés, vagy a házszámok egyéb okból történő rendezése miatt a közterület, közterületszakasz jelentős részének átszámozására lenne szükség, – az átszámozás elkerülése érdekében – az érintett házszámot a latin „ábécé” kisbetűivel írt alátöréssel kell megkülönböztetni.

(7) A házszámozás folyamatosságát telekösszevonást követően is biztosítani kell. Az összevonást követően kialakuló telket a korábbi telkek házszámainak együttes megjelölésével kell ellátni – így a (3) bekezdés szerinti házszámozás esetén például: 1-3., vagy 2-4., az (5) bekezdés szerinti házszámozás esetén pedig például: 1-2.

(8) A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza meg a házszámozást.

(9) A 6. § rendelkezései ezen önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontjában nyilvántartott házszámozásra nem vonatkoznak.

7. § (1) A házszám-megállapítással és -változtatással kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja a Kcr. címképzésre vonatkozó előírásainak megfelelően. A házszám megállapításról határozatban dönt, eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései alkalmazandók.

(2) A határozatot közölni kell az érintett tulajdonosokkal. A véglegessé vált határozatról értesíteni kell a személyi adat-és lakcímnyilvántartó hatóságot.

8. § (1) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

(2) A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor, így különösen, ha:

a) az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, csak a helyrajzi száma,

b) a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-nyilvántartásban,

c) az ingatlan házszáma téves,

d) a 6. § (6)-(7) bekezdésében meghatározott esetek következnek be.

(3) A házszám-változtatáskor arra kell törekedni, hogy a házszám-változtatás minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.

5. Utcanévtáblák és házszámtáblák elhelyezése

9. § (1) A közterületek elnevezését tartalmazó, a tájékozódást segítő táblákat (a továbbiakban: utcanévtábla) az utca kezdetén, végén és minden betorkolló utcánál is el kell helyezni.

(2) Az utcanévtáblát jól látható helyen – elsősorban épületen, kerítésen, vagy külön tartószerkezeten – kell elhelyezni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az utcanévtábla kihelyezését és az ezzel járó munkálatokat tűrni köteles.

(4) Az utcanévtáblának az utcajegyzékben szereplő elnevezéssel meg kell egyeznie.

(5) Az új közterület elnevezését tartalmazó utcanévtáblát, valamint a közterület elnevezésének megváltoztatása után az új utcanévtáblát az ingatlan-nyilvántartásba való átvezetést követő három hónapon belül kell kihelyezni.

(6) A közterületek elnevezésének megváltozását követően a régi utcanévtáblát piros színű, átlós áthúzással kell jelölni. A régi elnevezést tartalmazó utcanévtáblát a megszűnését követő egy év elteltével lehet eltávolítani.

10. § (1) A házszámtáblát az ingatlan kerítésére, házfalára, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyeznie.

(2) Bekerítetlen építési telek esetében a házszámtáblát földbe szúrt tartóoszlopon kell elhelyezni, úgy, hogy a közterület felől jól látható legyen.

11. § A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről, és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló 6/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet.