Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 11- 2021. 11. 11

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.11.11.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 26.§-ában, 45. § (1) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében,132.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel: „ (3) A tanévkezdési támogatás összege gyermekenként 10.000.-Ft.”

2. § A R. 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:„ (1) Települési támogatás természetbeni ellátásként szociális célú tűzifa is adható az alábbi feltételekkel: A szociálisan rászorulók háztartásában téli fűtési problémák enyhítésére természetbeni tűzifa támogatás nyújtható annak a vegyes tüzelési rendszert alkalmazó személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%- át, egyedülálló esetében 600%- át.”

3. § A R. az alábbi, 13/A. §-sal egészül ki: „ (1) A Képviselő-testület évente egy alkalommal, december hónapban, kérelemre a szociálisan rászoruló időskorú személyeknek karácsonyi támogatást állapíthat meg.(2) A karácsonyi támogatás összege 12.000.-Ft, amit ajándékcsomag formában kell nyújtani.(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociális rászorulónak minősül az a személy, aki:a) a tárgyévben a 65. életévét betöltötte, illetve december 31-ig betölti ésb) akinek jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 650%-át.(4) A karácsonyi támogatás benyújtásának határideje tárgyév december 3. napja.”

4. § A R. 14. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:„b) házi segítségnyújtást Sopronnémeti Község Önkormányzata által közalkalmazotti jogviszony keretében, önálló gondozóval.”

5. § A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.