Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Hatályos: 2022. 08. 20

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

2022.08.20.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében,132. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben vagy természetben valamint személyes gondoskodás útján biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit.

(2) A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § Az e rendeletben használt fogalmak magyarázatánál az Sztv. 4. §-ban meghatározottakat kell értelemszerűen alkalmazni.

Eljárási rendelkezések

3. § (1) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át törvény által hatáskörébe utalt alábbi ügyekben az eljárási és döntési jogosultságot: a 4. § szerint megállapítható lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás, az 5. § szerint települési támogatásként megállapítható gyógyszer-hozzájárulás, a 9. § szerinti újszülöttek támogatása, a 10. § szerinti jubiláló házaspárok támogatása, a 11. § szerint megállapítható rendkívüli települési támogatás, a 11. § szerint megállapítható köztemetés.

(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények – különösen anyagi, jövedelmi helyzetének – megváltozásáról köteles a változást követő 15 napon belül a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal Sopronnémeti Kirendeltségén bejelenteni. (továbbiakban: Hivatal)

(3) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátások iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Hivatalban kell benyújtani. Valamennyi ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot és jövedelemigazolásokat, valamint az e rendeletben illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb igazolásokat.

(4) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző.

a) 1 hónap: a havonta rendszeresen mérhető jövedelemmel rendelkezők esetében,

b) 1 év: az egyéb jövedelemmel rendelkezők esetében.

(5) A 3. § (2) bekezdésében foglalt kérelemhez mellékelni kell: a havonta rendszeresen mérhető jövedelemmel rendelkező kérelmező esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást, vagy az elmúlt három hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy a társadalombiztosítási igazgatási ellátás igazolását, továbbá az Flt-ben foglaltak szerinti ellátásban részesülő kérelmező esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltségnek a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolását a nyilvántartásba vételről és együttműködésről, vállalkozóként nyilvántartott kérelmező esetén az illetékes NAV igazolást a kérelmező előző gazdálkodási évre vonatkozó személyi jövedelemadó alapjáról, egyéb kérelmező esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett átlagos havi jövedelméről szóló nyilatkozatát

(6) Nem köteles az ügyfél olyan adatok igazolására, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és annak a Hivatal általi beszerzését törvény lehetővé teszi, továbbá az ügyfél írásban felhatalmazást ad az igazolások beszerzésére.

(7) A szociális ellátás iránti kérelemben és jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Vitatott esetben az Szt. 10. § (6) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(8) A megállapított rendszeres ellátásokat - ha e jogszabály másként nem rendelkezik - a Hivatal a havonta utólag, a hónap 5. napjáig folyósítja.

(9) Az ellátások igényéléséhez szükséges nyomtatványokat az 1. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Települési támogatás

4. § (1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászoruló személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén (a továbbiakban: lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás).

(2) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedülálló esetében 350%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(3) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás havi összege:

a) 4.000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem 60.000,- Ft alatt van.

b) 3.000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem 60.000,-Ft vagy azt meghaladja.

(4) A lakásfenntartáshoz nyújtott támogatást egy évre kell megállapítani.

(5) A lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakrészt.

5. § (1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében eseti vagy folyamatos gyógyszer-hozzájárulás (továbbiakban: gyógyszer-hozzájárulás) állapítható meg annak, akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati segédeszköz költsége – a rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve – létfenntartását veszélyezteti, és

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-a vagy

b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 500%-a.

(2) a gyógyszerhozzájárulás havi összege:

a) A kérelmező teljes gyógyszerköltsége, de legfeljebb 12.000,-Ft, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem 60.000.-Ft alatt van,

b) a kérelmező gyógyszerköltségének 90%-a de legfeljebb 15.000.-Ft, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem 60.000.-Ft vagy azt meghaladja.

6. § (1) A szociálisan rászorult személyek, családok részére önhibájukon kívül adódó átmeneti nehézségeik enyhítésére települési támogatás kamatmentes kölcsön (továbbiakban: szociális kölcsön) formájában is nyújtható.

(2) A szociális kölcsön felhasználási célja lehet:

a) a. saját tulajdonban lévő lakás halasztást nem tűrő felújítása vagy karbantartása,

a) b. előre nem látható rendkívüli körülmények okozta nehézségek áthidalása.

(3) A szociális kölcsön azoknak a személyeknek, családoknak nyújtható, akiknél az egy főre jutó jövedelem eléri a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150%-át, de nem haladja meg annak 550%-át.

(4) A kölcsön összege nem haladhatja meg a 600.000.- forintot.

(5) A kölcsönt az alábbiak szerint kell visszafizetni:

a) 300.000.- forintig maximum 25 hónap alatt

b) 300.000.- forint felett maximum 50 hónap alatt.

(6) A kölcsön akkor indokolt a leginkább, amikor a kérelmező a rendszeresen jelentkező havi kiadásai mellett a felmerült rendkívüli beruházást saját erőből nem tudja elvégezni, és a pénzintézeti kamat terheit már nem tudja vállalni.

(7) A kamatmentes kölcsön folyósításának és visszafizetésének feltételeit az önkormányzat a jogosulttal szerződésbe foglalja.

(8) A visszafizetés feltételét úgy kell megállapítani, hogy a havi törlesztő részlet elérje a 10.000.-Ft-ot.

7. § (1) Méltányosságból ápolási díj állapítható meg – a jegyes kivételével – annak a nagykorú hozzátartozónak (a hozzátartozó meghatározása Ptk szerint), aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi.

(2) Az ápolási díjra az az igénylő jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedülálló esetén a 350%-át és az ápolásra szoruló ellátása más módon nem biztosítható.

(3) A méltányosságból megállapítható ápolási díj összege: az éves költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.

(4) Nem jogosult méltányossági ápolási díjra a hozzátartozó az Sztv 42. § (1) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, valamint az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni az Sztv. 42. § (2)-(3) bekezdésében szabályozottak szerint.

8. § (1) Tanévkezdési támogatás adható annak az óvodás gyermeknek, továbbá alap-, közép és felsőfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulónak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 500%-át.

(2) Aki önálló jövedelemmel rendelkezik, tanévkezdési támogatásban nem részesíthető.

(3) a tanévkezdési támogatás összege gyermekenként

a) általános iskolás tanuló esetén 10.000.-Ft

a) közép-és felsőfokú tanulmányokat folytató tanuló esetén 12.000.-Ft.

(4) Amennyiben a támogatottnak az év végéig megszűnik a nappali tagozatra vonatkozó tanulói (hallgatói) jogviszonya, a támogatást vissza kell fizetni.

9. § (1) Újszülöttek támogatása adható annak a szülőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 1000%-át.

(2) Az újszülöttek családját az önkormányzat gyermekenként 50.000.-Ft támogatásban részesíti.

(3) Az újszülöttek támogatására vonatkozó kérelmet az újszülött gyermek szülője, gondviselője nyújthatja be a gyermek születését követő 60 napon belül. Fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját.

10. § (1) Jubiláló házaspárok részére - 50 éve fennálló házasság esetén – támogatás nyújtható, ha az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 700%-át.

(2) A támogatás összege 50.000,- Ft, ami a község idősek napi rendezvényén vagy a házaspár otthonában kerül átadásra.

11 § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint a tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy.

(2) Rendkívüli települési támogatásban az a személy részesíthető, akinek, illetve akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.

(3) A rendkívüli települési támogatás évente két esetben adható. Az egy naptári éven belül megállapított települési támogatás együttes összege nem haladhatja meg a 100.000.- forintot. A kérelemhez mellékelni kell a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat. Amennyiben azok a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre, a Sztv. 17. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel utólagos elszámolási kötelezettséget kell előírni.

(3) A (3) bekezdéstől eltérően az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként (továbbiakban: temetési segély) megállapított rendkívüli települési támogatás összege: 50.000.- Ft.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően temetési segélyre jogosult az az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy is, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum összegének 700%-át nem haladja meg.

(5) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 60 napon belül kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell az eltemettető nevére kiállított eredeti temetési számlát és a halotti anyakönyvi kivonatot, amelyeket a Hivatalban történt fénymásolás után visszaad a szociális ügyintéző.

III. Fejezet

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK

12. § (1) Az Sztv. 48. §-a szerinti köztemetés esetén a polgármester jár el.

(2) Az Sztv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül kérelemre, méltányosságból engedélyezhet:

a) részletfizetést, ha az eltemettetésre köteles:egyedülálló és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem éri el, vagy családjában egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el,

b) a visszafizetési kötelezettség 60 %-ig csökkentést, ha az eltemettetésre köteles egyedülálló és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el, vagy családjában egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el,

c) elengedést, ha az eltemettetésre köteles egyedülálló és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el, vagy családjában egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el.

13. § (1a) Települési támogatás természetbeni ellátásként szociális célú tűzifa is adható az alábbi feltételekkel:

(1) A szociálisan rászorulók háztartásában téli fűtési problémák enyhítésére természetbeni tűzifa támogatás nyújtható annak a vegyes tüzelési rendszert alkalmazó személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%- át, egyedülálló esetében 300%- át.

(2) Egy fűtési időszakban háztartásonként egy kérelem adható be. Az igényelhető legnagyobb mennyiség 5 m3.

(3) A rászorultság megállapítása során előnyt élvez az, aki:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására, vagy

b) időskorúak járadékára, vagy

c) települési támogatásra (a támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, vagy

d) az a család, amelyikben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

(4) A határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a tűzifa támogatás rászorulókhoz való eljuttatásáról az Önkormányzat gondoskodik.

(5) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

(6) A támogatásként kapott tűzifát tilos tovább értékesíteni.

IV. Fejezet

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

14. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az Önkormányzat:

a) étkeztetés a Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda, Mini Bölcsőde, Konyha intézmény útján,

b) házi segítségnyújtást Farád Község Önkormányzata által közalkalmazotti jogviszony keretében, önálló gondozóval,

c) megállapodás alapján Farád Község Önkormányzata által családsegítést biztosít.

15. § (1) Napi egyszeri meleg étkeztetés annak a szociálisan rászorult személynek biztosítható, aki

a) öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, nyugdíjszerű rendszeres szociális (átmeneti járadék, egészségkárosodási járadék, vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék), időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) a háziorvos, illetve a kezelőorvos véleménye alapján étkezését betegségéből adódóan nem képes biztosítani,

c) hajléktalan.

16. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele – ha a törvény másként nem rendelkezik – önkéntes.

(2) Az ellátás biztosításáról és megszüntetéséről a polgármester dönt.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díjat a felülvizsgálatot követő hónap első napjától kell alkalmazni.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. § (1) Ez a rendelet 2021. október 1. napján lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozottakra az Sztv. rendelkezései és a külön jogszabályban meghatározottak az irányadók.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete valamint az újszülöttek és jubiláló házaspárok támogatásáról szóló 8/1998. (VI.30.) önkormányzati rendelete.