Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 19- 2021. 12. 19

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.12.19.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 26.§-ában, 45. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ (1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében eseti vagy folyamatos gyógyszer-hozzájárulás állapítható meg annak, akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati segédeszköz költsége létfenntartását veszélyezteti és a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-a vagyb) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 500%-a. (2) A gyógyszer-hozzájárulás havi összege: a) a kérelmező teljes gyógyszerköltsége, de legfeljebb 12.000.-Ft, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem 60.000.-Ft alatt van,b) a kérelmező gyógyszerköltségének 90%-a de legfeljebb 15.000.-Ft, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem 60.000.-Ft vagy azt meghaladja.”

2. § A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) Újszülöttek támogatása adható annak a szülőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 1000%-át.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.