Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 27- 2023. 04. 27

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2023.04.27.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép:

2. § (1) A R. 4. § (2) bekezdésében szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(2) a R. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(3) a R. 6. § (3) bekezdésében szereplő „a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj” szövegrész helyébe a "szociális vetítési alap” szöveg,

(4) a R. 7. § (2) bekezdésében szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(5) a R. 8. § (1) bekezdésében szereplő „a mindenkori nyugdíjminimum” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(6) a 9. § (1) bekezdésében szereplő „a mindenkori nyugdíjminimum” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(7) a R. 10. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő „a mindenkori nyugdíjminimum” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(8) a R. 11. § (2) bekezdésében szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(9) a R. 11. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő „az öregségi nyugdíj minimum” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(10) a R. 12. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában szereplő „az öregségi az nyugdíj mindenkori legkisebb összege” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(11) a R. 12. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában szereplő „az öregségi az nyugdíj mindenkori legkisebb összege” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(12) a R. 12. § (2 bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában szereplő „az öregségi az nyugdíj mindenkori legkisebb összege” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

(13) a R. 13. § (1) bekezdésében szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg,

(14) a R. 13/A. § (1) bekezdésében szereplő „a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

3. § A R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az Önkormányzat: a) az étkeztetést az Újvári János Református Szeretetotthon útján (9097 Mezőörs, Fő u. 66.) b) Házi segítségnyújtást az Újvári János Református Szeretetotthon útján (9097 Mezőörs, Fő u. 66.) c) családsegítést a Farádi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosít, közalkalmazotti jogviszony keretében."

4. § A R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„AZ ellátás biztosításáról és megszüntetéséről az intézményvezető dönt”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. április 28. napjával.