Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2016. (III.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 27 - 2021. 11. 27

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2016. (III.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.11.27.

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 26.§-ában, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. § Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:„(7) A szociális ellátás iránti kérelemben és jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Vitatott esetben az Szt. 10. § (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.”

2. § A R. 9. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel „ (3) A tanévkezdési támogatás összege gyermekenként 10.000.-Ft.”

3. § A R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:„13. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az Önkormányzat a) étkeztetést a Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda, Mini Bölcsőde, Konyha útján b) házi segítségnyújtást Farád Község Önkormányzata által közalkalmazotti jogviszony keretében, önálló gondozókkal c) megállapodás alapján Farád Község Önkormányzata által családsegítést biztosít.

4. § A R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az ellátás biztosításáról és megszüntetéséről a polgármester dönt.”

5. § A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.