Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 15

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai


1. §


(1)     A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

         a) kiadását                                                                                                133.181 eFt

          b) bevételét                                                                                               133.181 eFt

főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.


  (2)   A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

         a) Költségvetési bevételek összesen:                                                            96.048 eFt, ebből

                  aa) működési:                                                                                     77.181 eFt

                  ab) felhalmozási:                                                                                18.867 eFt


          b) Költségvetési kiadások összesen:                                                          131.614 eFt, ebből

                  ba) működési:                                                                                    67.021 eFt

                  bb) felhalmozási:                                                                                64.593 eFt


          c) Költségvetési hiány:                                                                                35.566 eFt, ebből

                  ca) működési többlet:                                                                         10.160 eFt

                  cb) felhalmozási hiány:                                                                       45.726 eFt


  (3)   A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

                  a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák):  13.244 eFt

ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:                                                    35.763 eFt


b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

                       ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:                 1.370 eFt, ebből

                               baa) államháztartáson belüli megelőlegezés:                             1.370 eFt

                   

                      bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:          1.567 eFt, ebből

                               bba) felhalmozási hitelek kiadásai:                                            1.038 eFt

                               bbb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:          529 eFt


                   c)   Finanszírozási bevételek összesen:                                               37.133 eFt

                   d)   Finanszírozási kiadások összesen:                                                  1.567 eFt

                   e)   Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:                           35.566 eFt

                 

  (4)   A kiadások főösszegén belül

          a) a személyi juttatások előirányzatát                                                          30.098 eFt

          b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                         4.823 eFt

          c) a dologi kiadások előirányzatát                                                               20.645 eFt

          d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                                            2.001 eFt

          e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát                                         9.454 eFt

          f) a beruházási kiadások előirányzatát                                                         59.193 eFt

          g) a felújítási kiadások előirányzatát                                                              5.400 eFt

          h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát                                           0 eFt

          i) a finanszírozási kiadások előirányzatát                                                      1.567 eFt

          összeggel állapítja meg.


  (5)   Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét

                                                                                                                              2.127 eFt

          összeggel állapítja meg.

          ebből:  általános tartalék        2.127 eFt   


(6)     A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2018. évi saját bevételeinek előirányzatát 5.550 eFt összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

                  a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel                            5.550 eFt

                  b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel                  0 eFt

                  c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel                   0 eFt

                  d) bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                 0 eFt


2. §


(1)     Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.


(2)     Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.


(3)     A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.


(4)     Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként, a 6. melléklet a felújítási kiadásait célonként.


(5)     Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet határozza meg.


(6)     A közvetett támogatásokat a 8. melléklet, a kezességvállalásokat a 9. melléklet, a hitelállományt a 10. melléklet tartalmazza.


(7)     Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 11. melléklet, valamint az önként vállalt feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


3. §


(1)     Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.


(2)     A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.


(3)     A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:


          a)       Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.


          b)      A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


          c)       A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.


3. Pénzellátás, támogatások folyósítása


4. §


(1)     A 11. mellékletben meghatározott támogatási előirányzatok felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.


(2)     Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.4. A 2018. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek


5. §


          A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.5. Pénz- tőke és hitelműveletek


6. §


(1)     Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.


(2)     A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.


(3)     Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.


(4)     Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.


6. Záró rendelkezések


7. §


      Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.Folyás, 2018. február 15.
                         Magyar Sándor                                                             Dr. Kiss Imre

                    polgármester                                                                                   jegyző