Réde Község Önkormányzati Képviselő testületének 1/2020. (I.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól

Hatályos: 2020. 01. 24

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 6. pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya Réde Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában levő, illetve tulajdonába kerülő alábbi vagyonelemekre, továbbá a fennálló követelésekre terjed ki:

a) ingatlanra

b) ingó vagyonra

c) az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokra, immateriális javakra

d) tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részvények, részesedések) és tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a továbbiakban: portfólió vagyon).

2. § Külön önkormányzati rendelet szabályozza:

a) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletét, valamint elidegenítését

b) közterületek használatát

c) önkormányzati támogatások odaítélését.


2. Önkormányzati vagyon csoportosítása


3. § (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona közül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyontárgyat a Képviselő-testület nem jelöl meg.

(3) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az üzleti vagyon részét képező ingatlanok felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati vagyonelemek forgalomképesség szerinti besorolását, rendeltetését, művelési ágát – amennyiben nem kizárt – a Képviselő-testület megváltoztathatja.

(2) A forgalomképesség megváltoztatására (átminősítés) azzal a feltétellel kerülhet sor, ha az adott önkormányzati vagyontárgy közszolgáltatási jellege, közcélú funkciója már megszűnik, vagy ha a vagyonelem a közfeladat ellátásához feleslegessé válik.


3. Az önkormányzati vagyon nyilvántartása, értékének meghatározása


5. § Az önkormányzati vagyon, annak értéke és változásai nyilvántartása során az értéknyilvántartástól el lehet tekinteni, ha az adott vagyonelem természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg.

6. § A vagyon elidegenítésére, hasznosítására, biztosítékul adására és megterhelésére, irányuló tulajdonosi döntést megelőzően az adott vagyontárgy értékét nettó értéken, az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) ingatlanvagyonának értékét 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján, vagy ha rendelkezésre áll egy évnél nem régebbi értékbecslés, ennek felülvizsgált változata alapján megállapított értéken,

b) ingó vagyontárgy esetén piaci érték alapján,

c) társasági részesedés esetén három hónapnál nem régebbi üzleti értékbecslés alapján,

d) vagyonértékű jog értékét - egyéb rendelkezés hiányában - az illetéktörvény vagyonértékű jog értékére vonatkozó szabályok alapján,

e) értékpapír vagyonának értékét értékesítés, hasznosítás esetén:

ea) A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vagy forgalmazott értékpapír esetében a tőzsdei árfolyamon

eb) A másodlagos értékpapír piacon forgalmazott értékpapír kereskedők által a sajtóban közzétett vételi középárfolyamon.

7. § A rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor – ha a szerződés tárgya több vagyonelem – a vagyonelemek együttes értéke az irányadó.

8. § (1) Az Nvt. 9. § (1) bekezdés szerint elkészített közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A középtávú tervet 3 évre, a hosszútávú tervet 6 évre kell elkészíteni, melyet a képviselő-testület legalább 2 évente felülvizsgál.


4. Tulajdonosi jogok gyakorlása, hatáskörök


9. § A tulajdonosi jogokat Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

10. § A Képviselő-testület az alább felsorolt tulajdonosi, jogok és kötelezettségek tulajdonosi joggyakorlására a polgármestert hatalmazza fel:

a) a képviselő-testület által szövegszerűen elfogadott szerződések aláírása;

b) a képviselő-testület szerződéskötésről szóló döntése alapján, amennyiben a testület a szerződést nem szövegszerűen fogadta el, az önkormányzati határozat keretei között a szerződés szövegének megállapítása, elfogadása, a szerződés aláírása;

c) az önkormányzat vagyonának, továbbá jogos érdekeinek védelme céljából szerződés felbontására, vagy megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtétele, tulajdonosi pozícióból eredő jognyilatkozatok kiadása;

d) az önkormányzati igények érvényesítése, az önkormányzat jogvédelme érdekében közigazgatási, peres, vagy nem peres eljárás megindítása;

e) településrendezési tervben közút, vagy egyéb közterület rendeltetésű ingatlan tulajdonjogának ellenérték nélküli megszerzését tartalmazó szerződések megkötése;

f) közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, szolgalmi jogot, vagy közérdekű használati jogot biztosító szerződések megkötése;

g) az önkormányzat, mint jogosult javára vezeték-, szolgalmi- és használati jogot biztosító szerződések megkötése.

11. § A polgármester a költségvetés éves beszámolójának tárgyalásakor beszámol a képviselő-testületnek a rendelet 10. § szerinti felhatalmazáson alapuló tevékenységéről.

12. § Az önkormányzat javára ingatlan tulajdonjogának adásvétel vagy csereszerződés útján történő megszerzéséről értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület dönt.


5. Törzsvagyonra vonatkozó rendelkezések


13. § A forgalomképtelen törzsvagyon bérbe-, vagy használatba adás útján hasznosítható. A hasznosításról a Képviselő-testület dönt.


14. § (1) Korlátozottan forgalomképes vagyonelemek hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem eredményezheti, elidegenítésükre e rendelet keretei között akkor van lehetőség, ha a vagyonelem a közfeladat ellátásához feleslegessé válik vagy megszűnik a közfeladat ellátási kötelezettsége, amelyre tekintettel az Nvt. vagy a tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem korlátozott forgalomképességét megállapította.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tényállás megállapítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon bérbe-, vagy használatba adás útján hasznosítható. A hasznosításról a Képviselő-testület dönt.


6. Üzleti vagyon feletti jogok gyakorlása


15. § Üzleti vagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat – kivéve a zálogjoggal való megterhelést és a vagyonkezelésbe adást, mely a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre –

a) nettó ötszázezer forint értékhatárig a polgármester,

b) nettó ötszázezer forintot meghaladóan a Képviselő-testület gyakorolja.


7. Vagyonkezelés szabályai


16. § Vagyonkezelői jog létesítéséről szóló szerződés jóváhagyásáról, megkötéséről, megszüntetéséről a Képviselő-testület dönt.

17. § A vagyonkezelési szerződésnek – figyelembe véve az adott vagyonelem sajátos jellegét, valamint az ahhoz kapcsolódó önkormányzati közfeladatot – tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:

a) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatot és hozzá kapcsolódóan a vagyonkezelő által ellátható egyéb tevékenységek pontos megjelölését,

b) a vagyonkezeléssel érintett vagyontárgyaknak az önkormányzat számviteli nyilvántartásával megegyező tételes jegyzéket, azon belül a kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon érték szerinti megjelölését,

c) a vagyonkezelőnek a feladatai ellátásához és kezelésbe adott vagyon működtetéséhez alvállalkozók és közreműködők igénybevételével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit,

d) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket és a vagyonnal való vállalkozás feltételeit,

e) a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét vagy az ingyenesség tényét,

f) a vagyonkezelőnek, mint az önkormányzati nyilvántartáshoz szükséges adatszolgáltatási kötelezettnek a vagyonkezelésbe vett vagyontárgyakkal kapcsolatos kötelezettsége teljesítésének módját és formáját,

g) az önkormányzati vagyon kezeléséből az Önkormányzatot megillető befizetések teljesítésére és a kezelésbe adott vagyonnal történő elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket,

h) a szerződés teljesítésére vonatkozó biztosítékokat, esetlegesen egyéb mellékkötelezettségeket, a vagyontárgyakra vonatkozó biztosítás megkötésének kötelezettségét,

i) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhető eredményes gazdálkodásra vonatkozó előírásokat,

j) az elszámolási kötelezettség tartalmát, ideértve a vagyonnal való folyamatos, valamint vagyonkezelés megszűnésével keletkező elszámolást, továbbá az önkormányzati költségvetést megillető bevételek és költségeknek az egyéb bevételektől történő elhatárolásának módját,

k) vagyonkezelési szerződés időtartamát, megszűnésének eseteit, valamint a szerződés felmondásának egyéb okait,

l) a vagyonkezelési szerződés megszűnése esetére a közfeladat ellátásának biztosítása érdekében a felek által teljesítendő szolgáltatásokat és elszámolást,

m) a vagyonkezelői jog gyakorlásának ellenőrzését,

n) amennyiben a vagyonkezelői jog alapítását, továbbá a vagyonkezelési szerződés hatályba lépését más szerv hozzájárulásához kötik, a hozzájáruló nyilatkozatok a szerződés mellékletét képezik,

o) a vagyonkezeléssel kapcsolatos adatszolgáltatás tartalmát, formáját és határidejét.

18. § (1) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét a polgármester ellenőrzi a vagyonkezelő által elkészített részletes írásbeli jelentés, beszámoló vagy elszámolás alapján.

(2) Az Önkormányzat polgármestere a tulajdonosi ellenőrzés keretében jogosult:

a) a vagyonkezelő kezelésében álló önkormányzati tulajdonú ingatlan területére belépni,

b)  az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó minden közérdekből nyilvános adat, valamint – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő- az önkormányzati vagyonra, a vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatását és okirat bemutatását kérni,

c)  az ellenőrzött vagyonkezelő képviselőjétől, alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni, dokumentációkba betekinteni.

(3) A polgármester az adott évben elvégzett tulajdonosi ellenőrzésének legfontosabb megállapításairól, összefoglaló jelentésben tájékoztatja a Képviselő-testületet a költségvetési beszámoló benyújtásával egyidejűleg.

19. § (1) A vagyonkezelői jog vagyonkezelési szerződéssel történő átruházása ingyenesen, versenyeztetés nélkül történik kivéve, ha a Képviselő-testület egyedi döntéssel másként határoz.

(2) A vagyonkezelői jog ingyenes átengedésére az Nvt. 3. § (1) bekezdés 19. b) pontjának ba)-be) alpontjaiban nevesített vagyonkezelők esetében kerülhet sor.

(3) Amennyiben a Képviselő-testület határozatában az önkormányzati vagyon vagyonkezelési szerződéssel történő átadásának versenyeztetéséről dönt, a vagyonkezelői jogot valós értéken – a közfeladat ellátásának garanciáit is figyelembe véve – a legelőnyösebb ajánlattevő részére lehet átruházni.

(4) A versenyeztetés előtt az Önkormányzat köteles vagyonértékelést végeztetni, ami alapul szolgál a vagyonkezelői jog ellenértékének megállapításához. 

(5) Az ellenérték mértéke a vagyon könyv szerinti bruttó értékének 0,1%-ánál alacsonyabb nem lehet.

20. § (1) A vagyonkezelők kötelesek az önkormányzat törzsvagyona körébe tartozó ingatlanok állagmegőrzéséről, felújításáról, korszerűsítéséről folyamatosan gondoskodni, e feladata kapcsán a képviselő-testület éves költségvetésében dönt a tárgyévi feladatokról és azok megvalósításának forrásairól.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazása során a feladatok tervezéséhez meg kell kérni a vagyonkezelő szervezetek vezetőinek véleményét, melyek figyelembevételével a vagyon állagmegóvását, felújítását, illetve korszerűsítését célzó éves feladattervet kell meghatározni.

(3) A vagyonkezelők kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a kezelt vagyon működtetése során, e kötelezettség teljesítéséért a vagyonkezelő szervezetek vezetői felelnek.


8. Önkormányzati vagyon hasznosítása, értékesítése


21. § Önkormányzati vagyon értékesítése jelen rendeletben, valamint az Nvt.-ben foglaltak szerint történhet versenyeztetési eljárással, továbbá licittárgyalás útján.

22. § (1) Licittárgyalás útján kell értékesíteni, hasznosítani:

a) a mindenkori költségvetési törvényben foglalt értékhatárt nem meghaladó ingatlant, ha a képviselő-testületnek a hasznosításról rendelkező határozata másként nem rendelkezik,

b) ingóság esetén, amennyiben az ingóság forgalmi értéke a 200.000 Ft-ot meghaladja.

(2) A versenyeztetésre vonatkozó részletes szabályokat jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A licitszabályzatot jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza.

23. § Az önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladata ellátásához ingatlant bérelhet, albérletbe vehet, vagy használatba, egyéb módon hasznosításra átvehet, erről a Képviselő-testület a polgármester javaslata alapján hoz döntést.


9. Követelések kezelése


24. § (1) Az önkormányzat a nyilvántartott követelésekről részben az alábbi esetekben mondhat le:

a) csődegyezségi megállapodásban, bírósági egyezség keretében,

b) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés várhatóan részben térül meg,

c) ha a követelés a végrehajtás során csak részben térült meg.

(2) Az önkormányzat a nyilvántartott követelésekről egészben az alábbi esetekben mondhat le:

a) csődegyezségi megállapodásban, bírósági egyezség keretében,

b) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés várhatóan nem térül meg,

c) ha a követelés a végrehajtás során nem térült meg,

e) ha a követelés érvényesítése bizonyítottan a követelés összegét meghaladó költségekkel jár,

f) ha a követeléssel érintett szervezet nem érhető el, nem fellelhető és ez a tény bizonyított.


10. Záró rendelkezések


25. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzati vagyon kezeléséről szóló 14/2006. (XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelet.