Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 27

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.26.

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 641 967 267 Ft bevétellel

b) 641 967 267 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a) Működési költségvetés bevételei 537 715 479 Ft

aa) Önkormányzat működési támogatásai 75 088 479 Ft

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 73 742 000 Ft

ac) Közhatalmi bevételek 47 826 000 Ft

ad) Működési bevételek 11 567 000 Ft

ae) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 329 492 000 Ft

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 329 492 000 Ft

bb) Felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek 104 251 788 Ft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a) Működési költségvetés kiadásai 639 819 800 Ft

aa) Személyi juttatások 74 550 000 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 896 000 Ft

ac) Dologi kiadások 61 637 800 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 364 000 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 29 360 000 Ft

af) Tartalék 51 691 321 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 387 320 679 Ft

ba) Beruházások 64 679 Ft

bb) Felújítások 387 256 000 Ft

bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) Finanszírozási kiadások 2 147 467 Ft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. § A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az önkormányzat a kiadások között a 10. melléklet szerint 51 691 321 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. § (1) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(6) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. május 26-án 14 óra 30 perckor lép hatályba.

1. melléklet

3. melléklet
Babócsa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének módosításáról - Bevételek

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

20 081 339

20 081 339

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

30 398 080

31 198 080

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 207 260

3 207 260

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

18 551 500

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

2 050 300

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

53 686 679

75 088 479

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

73 109 000

73 742 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

126 795 679

148 830 479

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

329 492 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

329 492 000

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

3 000 000

3 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

44 626 000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

44 626 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

200 000

Közhatalmi bevételek

B3

23 000 000

47 826 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

1 676 000

Tulajdonosi bevételek

B404

2 556 000

3 090 000

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

6 104 000

6 801 000

Működési bevételek

B4

9 357 000

11 567 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési bevételek összesen

159 152 679

208 223 479

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

329 492 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

329 492 000

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

329 492 000

Költségvetési bevételek

B1-B7

159 152 679

537 715 479

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

48 941 000

46 423 109

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

55 811 000

57 828 679

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

104 752 000

104 251 788

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

104 752 000

104 251 788

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

104 752 000

104 251 788

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

263 904 679

641 967 267”

2. melléklet

2. melléklet
Babócsa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének módosításáról - Kiadások

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

59 675 000

58 921 000

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

600 000

600 000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

306 000

306 000

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

156 000

710 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

60 737 000

60 537 000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 702 000

12 502 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 446 000

1 451 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

60 000

Külső személyi juttatások

K12

14 148 000

14 013 000

Személyi juttatások

K1

74 885 000

74 550 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 561 000

8 896 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 950 000

12 066 800

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

4 950 000

12 066 800

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

433 000

433 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

406 000

431 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

839 000

864 000

Közüzemi díjak

K331

7 348 000

9 348 000

Vásárolt élelmezés

K332

672 000

1 672 000

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 835 000

7 735 000

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

31 000

94 000

Egyéb szolgáltatások

K337

16 032 000

20 082 000

Szolgáltatási kiadások

K33

27 918 000

38 931 000

Kiküldetések kiadásai

K341

80 000

120 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

80 000

120 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5 201 000

8 991 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

65 000

665 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5 266 000

9 656 000

Dologi kiadások

K3

39 053 000

61 637 800

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

26 364 000

26 364 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

26 364 000

26 364 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

603 000

603 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

11 497 000

12 257 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4 380 000

16 500 000

Tartalékok-általános

K513

39 906 000

51 691 321

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

56 386 000

81 051 321

Működési kiadások összesen

205 249 000

252 499 121

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

50 679

50 679

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

14 000

14 000

Beruházások

K6

64 679

64 679

Ingatlanok felújítása

K71

44 444 000

303 886 400

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

1 320 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

12 000 000

82 049 600

Felújítások

K7

56 444 000

387 256 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

K6-K8

56 508 679

387 320 679

Költségvetési kiadások

K1-K8

261 757 679

639 819 800

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 147 000

2 147 467

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

2 147 000

2 147 467

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

2 147 000

2 147 467

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

263 904 679

641 967 267”

3. melléklet

4. melléklet
Babócsa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének módosításáról- A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

60 737 000

60 537 000

Külső személyi juttatások

K12

14 148 000

14 013 000

Személyi juttatások

K1

74 885 000

74 550 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 561 000

8 896 000

Készletbeszerzés

K31

4 950 000

12 066 800

Kommunikációs szolgáltatások

K32

839 000

864 000

Szolgáltatási kiadások

K33

27 918 000

38 931 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

80 000

120 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5 266 000

9 656 000

Dologi kiadások

K3

39 053 000

61 637 800

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

26 364 000

26 364 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

26 364 000

26 364 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

Elvonások és befizetések

K502

603 000

603 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

11 497 000

12 257 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4 380 000

16 500 000

Tartalékok-általános

K513

39 906 000

51 691 321

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

56 386 000

81 051 321

Működési kiadások összesen

205 249 000

252 499 121

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

50 679

50 679

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

14 000

14 000

Beruházások

K6

64 679

64 679

Ingatlanok felújítása

K71

44 444 000

303 886 400

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

1 320 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

12 000 000

82 049 600

Felújítások

K7

56 444 000

387 256 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

56 508 679

387 320 679

Költségvetési kiadások

K1-K8

261 757 679

639 819 800

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 147 000

2 147 467

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

2 147 000

2 147 467

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

2 147 000

2 147 467

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

263 904 679

641 967 267

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti ei.

módosított ei.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

53 686 679

75 088 479

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

73 109 000

73 742 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

126 795 679

148 830 479

Jövedelemadók

B31

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

3 000 000

3 000 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

44 626 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

200 000

Közhatalmi bevételek

B3

23 000 000

47 826 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

1 676 000

Tulajdonosi bevételek

B404

2 556 000

3 090 000

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

6 801 000

6 801 000

Működési bevételek

B4

9 357 000

11 567 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési bevételek összesen

159 152 679

208 223 479

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

329 492 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

329 492 000

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

329 492 000

Költségvetési bevételek

B1-B7

159 152 679

537 715 479

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

55 811 000

57 828 679

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

48 941 000

46 423 109

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

104 752 000

104 251 788

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

104 752 000

104 251 788

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

104 752 000

104 251 788

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

263 904 679

641 967 267”

4. melléklet

7. melléklet
Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

zúzott köves parkoló (VP pályázat Rákóczi u.12.)

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

64 679

kisértékű tárgyi eszköz háziorvosi szolg.

0

64 679

laptop

0

0

fénydekoráció

0

0

urnafal

0

fűkaszák (VP páláyzat)

0

0

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

865

Beruházások

K6

0

65 544

Ingatlanok felújítása

K71

44 444 000

303 886 400

Óvoda udvar

4 326 000

3 999 046

Hivatal épület

36 192 000

36 192 000

Vízhálózat felújítás

3 926 000

2 606 000

MFP-UHK/2021 Út,híd felújítás (Sport, Petőfi)

22 867 786

Út felújítás (saját) Sport, Petőfi

2 814 960

Csapadék vízelvezetés

224 238 391

MFP-ÖTIK/2021 hivatal épület felújítás

9 243 889

Parkoló, eszköz

1 924 328

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 320 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

12 000 000

82 049 600

Felújítások

K7

56 444 000

387 256 000”

5. melléklet

10. melléklet
Általános- és céltartalékok

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Általános tartalékok

K513

39 906 000

51691321

Céltartalékok-

K513

0

0”

6. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

A

B

C

D

F

G

H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

53 686 679

75 088 479

Személyi juttatások

74 885 000

74 550 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

73 109 000

73 742 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 561 000

8 896 000

3.

2.-ból EU-s támogatás

9 718 040

9 718 040

Dologi kiadások

39 053 000

61 637 800

4.

Közhatalmi bevételek

23 000 000

47 826 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

26 364 000

26 364 000

5.

Működési bevételek

8 660 000

11 567 000

Egyéb működési célú kiadások

56 386 679

81 051 321

6.

5.-ből EU-s támogatás

ebből Tartalékok

39 906 679

51 691 321

7.

Egyéb működési bevételek

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

158 455 679

208 223 479

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

205 249 679

252 499 121

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

48 941 000

46 423 109

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

48 941 000

4 623 109

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Belföldi finanszírozások kiadásai

2 147 000

2 147 467

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

48 941 000

46 423 109

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

2 147 000

2 147 467

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

207 396 679

254 646 588

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

207 396 679

254 646 588

24.

Költségvetési hiány:

46 794 000

44 275 642

Költségvetési többlet:

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-”

7. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

A

B

C

D

F

G

H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

329 492 000

Beruházások

64 000

64 679

2.

1.-ből EU-s támogatás

329 492 000

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

56 444 000

387 256 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

697 000

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

697 000

329 492 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

56 508 000

387 320 679

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

55 811 000

57 828 679

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

55 811 000

57 828 679

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

55 811 000

57 828 679

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

56 508 000

387 320 679

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

56 508 000

387 320 679

27.

Költségvetési hiány:

55 811 000

57 828 679

Költségvetési többlet:

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-”

8. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

400000

400000

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

4 000 000

4 382 060

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

6 597 000

7 129 940

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

500 000

345 000

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

11 497 000

12 257 000

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K512

300 000

300 000

egyéb civil szervezetek részére

K512

4 080 000

16 200 000

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

0

0

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4 380 000

16 500 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

9. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

9 718 000

9 718 040

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

30 231 000

30 047 296

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

33 160 000

33 976 664

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

73 109 000

73 742 000

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

0

329 492 000

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

329 492 000

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

10. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

3 000 000

3 000 000

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

3 000 000

3 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

44 626 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

44 626 000

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200 000

11. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek

EFOP-1.4.3-16 Biztos Kezdet Gyerekház Babócsán

eredeti ei.

módosított ei.

K1. Személyi juttatások

7 089 000

6 977 778

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 236 000

1 257 533

K3. Dologi kiadások

879 000

549 872

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

0

0

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

9 204 000

8 785 183

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

9 718 040

9 718 040

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

9 718 040

9 718 040

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 718 040

9 718 040

TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00040

eredeti ei.

módosított ei.

K1. Személyi juttatások

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

K3. Dologi kiadások

0

1852409

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

1 852 409

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

0

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

0

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

0

0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023

eredeti ei.

módosított ei.

K1. Személyi juttatások

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

K3. Dologi kiadások

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

K6. Beruházási kiadások

0

0

K7. Felújítások

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

0

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

284782756

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

0

0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

284 782 756