Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 10. 12- 2025. 12. 30

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1

2022.10.12.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41. § (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

3. §2 (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 599.996.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 680.538.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 80.542.000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 80.542.000 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 599.996.000 Ft-ban, melyből

a) működési költségvetési bevételét 361.021.000 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét 238.975 Ft-ban állapítja meg.

(4) Tárgyévi költségvetési kiadását 680.538.000 Ft-ban állapítja meg.

(5) Működési költségvetési kiadását 307.013.000 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) személyi jellegű kiadásait 95.143.000 Ft-ban

b) munkaadókat terhelő járulékokat 11.199.000 Ft-ban

c) dologi jellegű kiadásokat 120.820.000 Ft-ban

d) támogatásértékű működési kiadásait 33.556.000 Ft-ban

e) működési célú pénzeszköz átadást 24.013.000 Ft-ban

f) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban

g) ellátottak pénzbeli juttatását 3.900.000 Ft-ban

h) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 3.082.000 Ft-ban

i) működési célú általános tartalékát 15.300.000 Ft-ban állapítja meg.

(6) Felhalmozási költségvetési kiadását 373.525 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) beruházások előirányzatát 200.851.000 Ft-ban

b) felújítások előirányzatát 53.084.000 Ft-ban

c) támogatásértékű felhalmozási kiadást 0 Ft-ban

d) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 0 Ft-ban

e) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban

f) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát (hitel tőketörlesztés) 20.000.000 Ft-ban

g) fejlesztési célú tartalékot 99.590.000 Ft-ban állapítja meg.

(7) Költségvetési hiányát 80.542.000 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) kötelező feladat hiányát 24.580.000 Ft-ban

b) önként vállalt feladat hiányát 15.064.000 Ft-ban

c) államigazgatási feladat hiányát 40.898.000 Ft-ban állapítja meg.

(8) Működési költségvetési többletét 54.008.000 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) kötelező feladat többletét 77.601.000 Ft-ban

b) önként vállalt feladat többletét 17.161.000 Ft-ban

c) államigazgatási feladat hiányát 40.754.000 Ft-ban állapítja meg.

(9) Felhalmozási költségvetési hiányát 134.550.000 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) kötelező feladat hiányát 102.181.000 Ft-ban,

b) önként vállalt feladat hiányát 32.225.000 Ft-ban,

c) államigazgatási feladat hiányát 144.000 Ft-ban állapítja meg.

(10) Előző év felhasználható tervezett maradványát 80.542.000 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 30.000.000 Ft-ban,

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 50.542.000 Ft-ban állapítja meg.

(11) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg,

a) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

b) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

(12) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,

a) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,

b) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján állapítja meg.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(5) A 2022. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg

(6) Az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(8) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § . Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosítható. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A 2022. évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület – veszélyhelyzetben a polgármester, az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint állapítom meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege,a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A szociális ellátásokra 3.900.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2022. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják – évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján. A döntésről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.

(3) A képviselők tiszteletdíját 55.000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.

(3) Az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni a civilszervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint.

(2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(3) Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.

(4) A jegyző a zárszámadás elfogadásakor tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.

(5) A helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítom, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

20. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák.

1. melléklet3

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2022.évi költségvetés

Sor-
szám

az önkormányzat
költségvetési szervei

az önkormányzat
költségvetési
szervei

Kiadás
Adataok ezer Ft-ban

Bevétel
Adatok ezer Ft-ban

Létszám

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat

558 143

79 003

43 392

680 538

614 105

63 939

2 494

680 538

16

1

1

18

2

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat
mindösszesen

558 143

79 003

43 392

680 538

614 105

63 939

2 494

680 538

16

1

1

18

2. melléklet4

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYA

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző évi
maradvány

Előző évi maradvány
felhasználása működésre

Előző évi maradvány felhasználása
felhamozásra

1

Működési célú maradvány

30000

30000

0

2

Felhalmozási célú maradvány

50542

0

50542

3

Összesen

80542

30000

50542

3. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása működésre

Felhasználása felhamozásra

1

Hitel felvétel Rákóczi utca

0

0

2

Összesen

0

0

4. melléklet5

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2022.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2022.év

2023.év

2024.év

2025.év

Intézményi működési bevételek

72819

60000

61000

57819

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

198750

198000

200000

200000

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

73417

50000

55000

55000

Támogatásértékű működési bevétel

13535

20000

22000

23000

Működési célú pénzeszk.átvétel

2500

0

0

0

Állami támogatás megelőlegezés

0

0

0

0

Működési célú hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

Működési célú előző évi maradv.ig.vét

30000

5010

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

391021

333010

343000

340819

Személyi juttatások

95143

94695

97000

98000

Munkaadót terhelő járulékok

11199

10000

10000

12000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

120820

90000

95000

102000

Támogatásértékű működési kiadás

33556

33000

34000

35000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

24013

0

4000

4000

Ellátottak pb.juttatásai

3900

4000

4200

4300

Előző évi állami támogatás visszafizetés

3082

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

15300

4000

3890

5000

Működési célú kiadások összesen:

307013

235695

248090

260300

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2022.év

2023.év

2024.év

2025.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

0

0

0

0

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

88975

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

Betét lekötés visszatérülés

150000

0

0

0

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

0

Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel

50542

5000

5000

5000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

289517

5000

5000

5000

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

200851

42315

43475

44294

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

53084

35000

31435

36225

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés

20000

20000

20000

0

Kincstárjegy vásárlás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

99590

5000

5000

5000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

373525

102315

99910

85519

Önkorm.bevétel összesen:

680538

338010

348000

345819

Önkorm.kiadás összesen:

680538

338010

348000

345819

5. melléklet6

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2022.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

599 996

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

660 538

2

Pénzforgalmi bevételek

599 996

2

Pénzforgalmi kiadások

545 648

3

Működési célú bevételek

361 021

3

Működési célú kiadások

291 713

4

Működési bevételek

271 569

4

Személyi jellegű kiadások

95 143

5

Intézményi működési bevételek

72 819

5

Munkaadót terhelő járulékok

11 199

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

198 750

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

120 820

7

Előző évi maradvány átvétel

0

7

Előző évi állami támogatás visszafizetése

3 082

8

Támogatásértékű bevételek

13 535

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

3 900

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

8 984

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

2 500

10

Előző évi maradvány átadás

0

11

Önkormányzatok működési költségvetési
támogatása

73 417

11

Támogatásértékű működési kiadás

33 556

12

Támogatási kölcsön igénybevétele,
visszatérülése

0

12

Működési célú pénzeszközátadás

24 013

13

Állami támogatás megelőlegezés

0

13

Működési célú kölcsön nyújtása,
visszafizetése

0

14

Felhalmozási célú bevételek

238 975

14

Felhalmozási célú kiadások

253 935

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

15

Beruházási kiadások

200 851

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

88 975

16

Felújítások

53 084

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

18

Betét lekötés visszatérülés

150 000

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele,
visszatérülése

0

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

0

20

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési
támogatása

0

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

21

21

Pénzforgalom nélküli kiadások

114 890

22

22

Működési célú tartalékok

15 300

23

23

Általános tartalék

15 300

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

99 590

26

26

Fejlesztési céltartalék

99 590

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

-60 542

28

28

Működési többlet

54 008

29

29

Felhalmozási többlet

-114 550

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

20 000

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

20 000

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú
bevételek nélkül)

599 996

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

545 648

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

-60 542

35

35

Működési többlet

54 008

36

36

Felhalmozási hiány

-114 550

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

80 542

38

39

I. Működési célú maradvány igénybevétele

30 000

39

40

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

50 542

40

41

Külső forrásból

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

680 538

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

680 538

45

Működési célú bevételek összesen

391 021

45

Működési célú kiadások összesen

307 013

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

289 517

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

373 525

6. melléklet7

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2022.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

207 630

63 939

0

271 569

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
bevételei

0

0

0

0

3

Költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

207 630

63 939

0

271 569

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

198 750

0

0

198 750

6

Helyi adók

198 750

0

0

198 750

7

- Építményadó

143 000

0

0

143 000

8

- Telekadó

18 000

0

0

18 000

9

- Iparűzési adó

19 000

0

0

19 000

10

- Idegenforgalmi adó

18 500

0

0

18 500

11

- Pótlék, bírság

250

0

0

250

12

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési
kötelezettségek

0

0

0

0

13

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

0

0

14

- Talajterhelési díj

0

0

0

0

15

Átengedett központi adók

0

0

0

0

16

- Gépjárműadó

0

0

0

0

17

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

8 880

63 939

0

72 819

18

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

8 880

63 939

0

72 819

19

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi
ellátási díj,alk.tér.)

8 880

59 179

0

68 059

20

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

0

4 000

0

4 000

21

- Kamatbevételek

0

760

0

760

- Állami támogatás megelőlegezés

0

0

0

0

22

- Működési kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

23

II. Támogatások

73 417

0

0

73 417

24

Önkormányzat támogatásai

73 417

0

0

73 417

25

Önkormányzat általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása

73 417

0

0

73 417

26

- Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása

39 486

0

0

39 486

27

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 862

0

0

4 862

28

-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

2 270

0

0

2 270

29

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások

26 799

0

0

26 799

30

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

150 000

0

0

150 000

31

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

150 000

0

0

150 000

32

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

33

- Ingatlan értékesítés

0

0

0

0

34

- Fordított Áfa

0

0

0

0

35

- Gép, berendezés, jármű értékesítés

0

0

0

0

36

Osztalék

0

0

0

0

37

Lekötött betét visszatérülés

150 000

0

0

150 000

38

Felhalmozási célú állami támogatás

0

0

0

0

39

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

40

IV. Támogatás értékű bevétel

100 016

0

2 494

102 510

41

Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

42

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

43

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

44

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

45

- Egyéb önkormányzattól

0

0

0

0

46

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

47

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

48

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

100 016

0

2 494

102 510

49

Támogatásértékű működési bevétel

11 041

0

2 494

13 535

50

- Többcélú kistérségi társulástól

0

51

- Egyéb önkormányzattól

1 157

0

2 494

3 651

52

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

900

0

0

900

53

- Társadalombiztosítási alapoktól

8 984

0

0

8 984

54

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

55

0

56

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

88 975

0

0

88 975

57

- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Központi
strand fejlesztés

30 000

0

0

30 000

58

- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Bárdos strand
fejlesztés

29 994

0

0

29 994

59

- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Őrház utcai
strand fejlesztés

28 981

0

0

28 981

60

- Erő- és munkagép beszerzése B.máriafürdőn (2018-as
pályázat)

0

0

0

0

61

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

2 500

0

0

2 500

62

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú
pénzeszközei

2 500

0

0

2 500

63

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2 500

0

0

2 500

64

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

65

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

0

0

- Kulturális Művészeti Programok támogatása

2 500

0

0

2 500

66

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv
véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

67

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

68

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

69

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

70

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú
pénzeszközei

0

0

0

0

71

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülről

0

0

0

0

72

- Vállalkozástól

0

0

0

0

73

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0

74

Önkormányzat költségvetési bevételei

533 563

63 939

2 494

599 996

75

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

533 563

63 939

2 494

599 996

76

VI. Maradvány

80 542

0

0

80 542

77

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
maradványa

0

0

0

0

78

Költségvetési szervek működési célú maradványa

0

0

0

0

79

Önkormányzat maradványa

80 542

0

0

80 542

80

Önkormányzat működési célú maradvány

30 000

0

0

30 000

81

Önkormányzat fejlesztési célú maradvány

50 542

0

0

50 542

82

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

83

Folyószámla hitel felvétel

0

84

Éven belüli hitel felvétel

0

85

Felhalmozási célú fejlesztési hitel Rákóczi utca

0

0

0

0

86

Működési célú hitel

0

87

BEVÉTEL ÖSSZESEN

614 105

63 939

2 494

680 538

7. melléklet8

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2022.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

216 987

46 778

43 248

307 013

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
kiadásai

0

0

0

0

3

Költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó

0

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

0

7

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

8

Önkormányzat kiadásai

216 987

46 778

43 248

307 013

9

- Személyi juttatás

76 297

4 485

14 361

95 143

10

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó

10 215

576

408

11 199

11

- Dologi kiadás

85 443

34 710

667

120 820

12

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

1 900

2 000

0

3 900

13

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

27 832

5 007

27 812

60 651

14

- Általános tartalék

15 300

0

0

15 300

15

II. Felhalmozási költségvetés

341 156

32 225

144

373 525

16

Költségvetési szervek beruházásai

0

0

0

0

17

Költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

0

0

18

Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési
kiadás összesen:

0

0

0

0

19

Önkormányzati beruházási kiadás

197 817

2 890

144

200 851

20

Önkormányzati felújítási kiadások

43 749

9 335

0

53 084

21

Támogatásértékű felhalmozási kiadás
önkormányzatnak

0

0

0

0

22

Európai Uniós támogatással megvalósuló
önkormányzati
beruházás

0

0

0

0

23

Európai Uniós támogatással megvalósuló
önkormányzati
felújítás

0

0

0

0

24

Kincstárjegy vásárlás

0

0

0

0

25

Felhalmozási célú pénz átadás

0

0

0

0

26

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

0

27

Céltartalék

99 590

0

0

99 590

28

Fejlesztési hitel visszafizetés

0

20 000

0

20 000

29

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás
összesen:

341 156

32 225

144

373 525

30

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

558 143

79 003

43 392

680 538

31

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

32

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

33

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

34

KIADÁS ÖSSZESEN

558 143

79 003

43 392

680 538

8. melléklet9

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-
szám

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját
bevétel

Önkor-
mányzati
támogatás,
helyi adó

Támog. értékű bevétel

Átvett
pénzeszköz
államház-
tartáson
kívülről

Működési
maradvány

Működési
költségvet.
bevételek
összesen

Tárgyi eszköz
értékes.

Támog.
értékű
bevétel

Átvett
pénzeszköz
államház-
tartáson
kívülről

Felhalmozási
maradvány

Felhalmozási
és tőke jellegű
bevétel

Felhalm.
költségvetési
bevételek
összesen

BEVÉTEL
ÖSSZESEN

1

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

8 880

272 167

11 041

2 500

30 000

324 588

0

88 975

0

50 542

150 000

289 517

614 105

3

Önként vállalt feladatok

63 939

0

0

0

0

63 939

0

0

0

0

0

0

63 939

4

Államigazgatási feladatok

0

0

2 494

0

0

2 494

0

0

0

0

0

0

2 494

5

Összesen

72 819

272 167

13 535

2 500

30 000

391 021

0

88 975

0

50 542

150 000

289 517

680 538

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Kötelező feladatok

8 880

272 167

11 041

2 500

30 000

324 588

0

88 975

0

50 542

150 000

289 517

614 105

8

Önként vállalt feladatok

63 939

0

0

0

0

63 939

0

0

0

0

0

0

63 939

9

Államigazgatási feladatok

0

0

2 494

0

0

2 494

0

0

0

0

0

0

2 494

10

Összesen

72 819

272 167

13 535

2 500

30 000

391 021

0

88 975

0

50 542

150 000

289 517

680 538

9. melléklet10

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS
ÖSSZESEN

Személyi
jellegű
kiadások

Munka-
adót terhelő
járulékok

Dologi kiadás

Működési
tartalék

Ellátottak
pénzbeni
juttatásai

Egyéb
működési célú
kiadás

Működési
költségvetési
kiadások
összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalmozási
tartalék

Egyéb felhal-
mozási
kiadások, hitel
törlesztés

Felhalmozási
költségvetési
kiadások
összesen

1

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

76 297

10 215

85 443

15 300

1 900

27 832

216 987

43 749

197 817

99 590

0

341 156

558 143

3

Önként vállalt feladatok

4 485

576

34 710

0

2 000

5 007

46 778

9 335

2 890

0

20 000

32 225

79 003

4

Államigazgatási feladatok

14 361

408

667

0

0

27 812

43 248

0

144

0

0

144

43 392

5

Összesen

95 143

11 199

120 820

15 300

3 900

60 651

307 013

53 084

200 851

99 590

20 000

373 525

680 538

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Kötelező feladatok

76 297

10 215

85 443

15 300

1 900

27 832

216 987

43 749

197 817

99 590

0

341 156

558 143

8

Önként vállalt feladatok

4 485

576

34 710

0

2 000

5 007

46 778

9 335

2 890

0

20 000

32 225

79 003

9

Államigazgatási
feladatok

14 361

408

667

0

0

27 812

43 248

0

144

0

0

144

43 392

10

Összesen

95 143

11 199

120 820

15 300

3 900

60 651

307 013

53 084

200 851

99 590

20 000

373 525

680 538

10. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A

B

C

D

E

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

Lakásfenntartási támogatás

100

100

2

Idősek karácsonyi támogatása

1 100

1 100

3

Rendkívüli települési támogatás

200

200

4

Temetési segély települési

300

300

5

Iskolakezdési támogatás

500

500

6

Rendszeres nevelési segély (térítési díj)

50

50

7

Felsőfokú intézményben tanulók támogatása

500

500

8

Kelengye támogatás települési

250

250

9

Szemétszállítás támogatása

100

100

10

Gyógyszertámogatás

500

500

11

Köztemetés

300

300

12

Összesen

1 900

2 000

0

3 900

11. melléklet11

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre
átadott működési kiadásai

24 750

5 007

27 812

57 569

2

Támogatásértékű működési kiadás

5 347

697

27 512

33 556

3

Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

25 774

25 774

4

Orvosi ügyelet támogatás Marcali

48

48

5

Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás

228

228

6

Tagdíj Marcali kistérség

9

9

7

Vagyonbiztosítás

13

13

8

Marcali kistérségi igazgatási társulási díj

1 440

1 440

9

Óvoda fenntartás támogatás

1 787

1 787

10

Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr
Önkormányzatnak

2 197

2 197

11

Előző évi elszámolás szociális feladatok

1 363

1 363

12

Gyermekétkeztetés költségeihez hozzájárulás

597

597

13

Eperjeske Önkormányzat támogatása

100

100

14

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

19 403

4 310

300

24 013

15

Polgármesteri támogatási keret

300

300

16

Fogászati ügyelet ellátás támogatás

102

102

17

Ügyeleti ellátás támogatás Emergency Kft

365

365

18

Turisztikai Egyesület tám.működésre

350

350

19

Balatongyöngye Egyesület tagdíj

35

35

20

Balatoni Szövetség tagdíj

45

45

21

Veszprém-Balaton Régió hozzájárulás

337

337

22

Nefela jégeső elh. Tagdíj

5

5

23

TÖOSZ tagdíj (25 Ft/lakos)

22

22

24

Borút Egyesület tagdíj (10Ft/lakos)

9

9

25

Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatása

500

500

26

Balaton M&K támogatás

400

400

27

Sportkör támogatás

400

400

28

Rákóczi Szövetség támogatás

50

50

29

Polgárőrség támogatás

270

270

30

Tűzoltó Egyesület tám.

340

340

31

Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás

230

230

32

Marcali Mentők Alapítvány támogatás

100

100

33

Balatoni Futár támogatás

100

100

34

Polgárvédelmi tagdíj

100

100

35

Terápia Sportegyesület támogatás

100

100

36

Túravitorlás Egyesület támogatás

300

300

37

Hasznos Szabadidő és Kulturális Egyesület támogatás

100

100

38

Lakossági víz- és csatornaszolg.támogatás továbbutalása DRV-nek

19 403

19 403

39

HírBalaton portál anyagi támogatása

50

50

40

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz
átadás összesen:

24 750

5 007

27 812

57 569

41

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott
felhalm. kiadásai

0

0

0

0

42

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

43

0

44

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

45

0

46

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás,
támogatás összesen:

24 750

5 007

27 812

57 569

12. melléklet12

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

197 817

2 890

144

200 851

2

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás

144

144

3

Települési közvilágítás kialakítás

102 807

102 807

4

Kis értékű tárgyieszköz beszerzés Települési feladatok

635

635

5

Helyi értékeink nyomában pályázat kis értékű tárgyi
eszköz beszerzés

100

100

6

Óvoda MFP program keretében kis értékű tárgyi eszköz
beszerzés

109

109

7

Kis értékű tárgyi eszköz Községháza

64

64

8

Vadkamera beszerzés közterület

254

254

9

Tuskómaró, rámpa beszerzés

2 540

2 540

10

Közterületi gép, eszköz beszerzés Vasút téri telephely

127

127

11

Kis értékű tárgyieszköz beszerzés Védőnő

63

63

12

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi Ház

635

635

13

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Központi strand büfé

223

223

14

Központi strand fejlesztése pályázat eszköz beszerzés

33 299

33 299

15

Bárdos strand fejlesztése eszköz beszerzés

29 466

29 466

16

Őrház utcai strand eszköz beszerzés

28 131

28 131

17

Csónakkikötő tervezése

1 867

1 867

18

Klímaberendezés beszrzése Háziorvos

387

387

19

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat beruházási
kiadásai összesen:

197 817

2 890

144

200 851

13. melléklet13

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

43 749

9 335

0

53 084

2

Óvodai játszóudvar felújítás

5 040

5 040

3

Fűtés korszerűsítés Községháza

3 175

3 175

4

Keszeg utca felújítás

28 539

28 539

5

Útfelújítás Szív utca

8 954

8 954

6

Központi strand fejlesztése

6 995

6 995

7

Központi strand büfé felújítás

381

381

8

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
fejlesztési kiadásai összesen:

43 749

9 335

0

53 084

14. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-
szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás összesen

Tervévet megelőző évben kiutalt

Terv évi támogatás

További évek támogatása

Tervévet megelőző kiadás

Tervévben

További években

1

0

0

0

0

0

0

0

2

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

15. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat (polgármester)

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

5

Települési feladatok

3

11

14

6

-Kötelező feladatok

3

11

14

7

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

8

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

9

Védőnői szolgálat

1

0

1

10

-Kötelező feladatok

1

0

1

11

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

12

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

13

Közösségi Ház

1

0

1

14

-Kötelező feladatok

1

0

1

15

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

16

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

17

Strandok üzemeltetése

0

1

1

18

-Kötelező feladatok

0

0

0

19

-Önként vállalt feladatok

0

1

1

20

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

21

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat mindösszesen:

6

12

18

22

-Kötelező feladatok

5

11

16

23

-Önként vállalt feladatok

0

1

1

24

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

16. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen

0

0

0

6

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

0

0

17. melléklet14

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2022. ÉVRE

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat közhatalmi bevételei

198 750

198 750

3

Intézményi költségvetéshez
kapcsolódó egyéb bevételek

8 880

63 939

72 819

4

Önkormányzati működési
költségvetés támogatás

73 417

73 417

5

Állami támogatás megelőlegezés

0

6

Támogatás értékű bevétel

11 041

2 494

13 535

7

Működési kölcsön visszatérülés

0

8

Átvett pénzeszköz
államháztartáson kívülről

2 500

2 500

9

Működési célú maradvány

30 000

30 000

10

Működési célú bevétel összesen:

324 588

63 939

2 494

391 021

11

Működési kiadások

12

Személyi juttatás

76 297

4 485

14 361

95 143

13

Munkaadót terhelő kiadás

10 215

576

408

11 199

14

Dologi kiadás

85 443

34 710

667

120 820

15

Támogatás értékű kiadás

5 347

697

27 512

33 556

16

Átadott pénzeszköz
államháztartáson kívülre

19 403

4 310

300

24 013

17

Szociális ellátások, segélyek

1 900

2 000

3 900

18

Előző évi állami támogatás
visszafizetés

3 082

3 082

19

Működési kölcsön nyújtás

0

20

Működési célú tartalék

15 300

15 300

21

Működési kiadás összesen:

216 987

46 778

43 248

307 013

22

Felhalmozási célú bevételek

23

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

24

Önkormányzati felhalm.
költségvetés támogatás

0

25

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

88 975

88 975

26

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

27

Lekötött betét visszatérülés

150 000

150 000

28

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

29

Felhalmozási célú maradvány

50 542

50 542

30

Felhalmozási célú bevételek összesen:

289 517

0

0

289 517

31

Felhalmozási célú kiadások

32

Beruházási kiadások

197 817

2 890

144

200 851

33

Felújítási kiadások

43 749

9 335

53 084

34

Önkormányzati egyéb felhalmozási
kiadás

0

35

Kincstárjegy vásárlás

0

36

Felhalmozási célú pénz átadás

0

37

Felhalmozási célú tartalék

99 590

99 590

38

Hitel tőketörlesztés

0

20 000

20 000

39

Európai Uniós támogatással
megvalósuló felújítás

0

40

Felhalmozási kiadások összesen:

341 156

32 225

144

373 525

18. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-
szám

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2021.
dec.31.

2022.
dec.31.

2023.
dec.31.

2024.
dec.31.

2025.
dec.31.

2026.
dec.31.

2027.
dec.31.

2028.
dec.31.

2029.
dec.31.

2030.
dec.31.

2031.
dec.31.

2032.
dec.31.

1

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

Rákóczi utca út, parkoló, járda
felújítás

2021

80000

60000

40000

20000

0

0

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

80000

60000

40000

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet15

BALATONMÁRIAFÜRDŐKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Sor-
szám

Feladat

2022. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Működési tartalék

2

Működési tartalék

15 300

Képviselő-testület

3

Működési tartalék összesen:

15 300

4

Felhalmozási tartalék

5

Felhalmozási tartalék

99 590

Képviselő-testület

6

Felhalmozási tartalék összesen:

99 590

7

Tartalékok összesen:

114 890

20. melléklet16

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2022.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

Saját bevétel

1981

46788

67418

5882

12462

12292

21633

34566

56914

9882

1394

357

271569

Átvett pénzeszköz

983

1302

92473

3173

755

884

1011

1762

667

667

666

667

105010

Hitel felvétel

0

Támogatás

5594

7645

3729

3730

23133

7209

3730

3729

3729

3729

3729

3731

73417

Előző havi záró pénz

230542

228372

273782

400145

395532

366118

296731

300918

312547

321580

190467

143746

230542

Bevételek összesen:

239100

284107

437402

412930

431882

386503

323105

340975

373857

335858

196256

148501

680538

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások

Működési kiadások

10728

9866

24212

16768

35241

19784

21768

28280

29541

42598

30970

21957

291713

Felújítási kiadások

0

247

3045

0

0

6995

381

120

4915

37381

53084

Fejlesztési kiadások

0

212

0

630

30523

62993

38

28

7821

65412

21540

11654

200851

Hitel visszafizetés

10000

10000

20000

Tartalék felhasználása

114890

114890

Kiadások összesen:

10728

10325

37257

17398

65764

89772

22187

28428

52277

145391

52510

148501

680538

Egyenleg

228372

273782

400145

395532

366118

296731

300918

312547

321580

190467

143746

0

0

Össz.bev.-össz kiad.

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-
szám

Feladat megnevezése

Öszszes kiadás

E b b ő l

Előző év végéig

Beszámolás évében
felmerült kiadás

Terv évi előirányzat

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

1

Feladatok

2

0

0

0

0

0

0

3

Fejlesztési hitel

Rákóczi utca út, parkoló, járda építés

400936

400936

195640

0

4

Egyéb hosszú lejáratú
kötelezettség

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Összesen:

400936

400936

195640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2022.évi költségvetés

A

B

C

D

E

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Sor-
szám

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Sor- szám

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez

0

tartozó közvetett támogatások

2

Ebből:

-

2

Ebből:

-

3

Intézményi ellátási díjak

3

Int. ellátási díj elengedés és

kedvezmény

4

Alkalmazottak térítése

4

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

5

Hatósági engedélyezési,

5

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

6

Alaptevékenységgel össze-

0

6

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

64252

bev-hez tart.közv.támogat.ok

7

Intézmények egyéb sajátos

7

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

8

Ebből:

-

8

Ebből:

-

9

Helyiségek, eszközök tartós

9

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

10

Helyiségek, eszközök eseti

10

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

11

11

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

12

Illeték és helyi adó bevételek

273392

12

Illeték és helyi adó bevételhez

74892

tart.közvetett támogatások

13

Ebből:

-

13

Ebből:

-

14

Helyi adó bevétel

273392

14

Helyi adó elengedés és kedv

74892

15

- Idegenforgalmi. adó

18500

15

- Idegenforgalmi adó

0

16

- Építmény adó

178519

16

- építmény adó

35519

17

- Telek .adó

57373

17

- telek adó

39373

18

- Iparűzési adó

19000

18

- iparűzési adó

0

19

Átengedett központi adók

0

19

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

20

Ebből:

-

20

Ebből:

21

Gépjárműadó

0

21

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

22

Egyéb sajátos bevételek

0

22

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen:

273392

Közvetett támogatások

Ebből le az I-VI. pont szerint

összesen: (I-VI. pontig)

74892

ténylegesen tervezett bevételek

198500

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások
összesen:

74892

összesen: (I-VI.pontig)

74892

1. /Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat/ Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:

2. I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

3. IV/1. Sor Építményadónál Építményadó: 900 Ft/m2

3.1. Üdülőingatlanok esetében : 750 Ft/m2 Kedvezmény :150 Ft/m2

3.2. Üdülőingatlan száma: 2569 db

3.3. Üdülőingatlan adóztatott területe: 136.256,74 m2

3.4. Kedvezmény: 136.256,74 x 150 Ft = 20.438.511 Ft

4. Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m2 Kedvezmény : 600 Ft/m2 Ha életvitelszerűen a lakóházban él

4.1. Lakások száma: 275 db; Életvitelszerű lakosok száma: 595 fő

4.2. 1 fő 25 m2 kedvezmény

4.3. Kedvezmény: 595 fő x 25m2 = 14.875 m2 x 600 Ft = 8.925.000 Ft

5. Lakóingatlan, de nem él életvitelszerűen a lakóházban: 750 Ft/m2 Kedvezmény: 150 Ft/m2

5.1. Lakások száma: 481 db

5.2. Lakóingatlanok adóztatott területe: 41.036,5 m2

5.3. Kedvezmény:41036,5 x 150 Ft = 6.155.475 FT

6. Építményadó kedvezmény összesen: 20.438.511 Ft + 8.925.000 Ft + 6.155.475 = 35.518.986 Ft

7. IV/1. Sor Telekadónál Telekadó: 70 Ft/m2

7.1. Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

7.2. Összesen: 740 db

7.3. Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

7.4. Ha életvitelszerűen a lakóházban él Összesen: 80 db

7.5. Beépített lakóház esetén, de nem él életvitelszerűen a lakóházban: 750 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2

7.6. Kedvezmény: 40 Ft/m2 Összesen: 106 db

7.7. Adóköteles m2 = 1.118.809 m2 x 70 Ft = 78.316.630 Ft

7.8. Adómentes m2 = 556.334 m2 x 70Ft = 38.943.380 Ft

7.9. Kedvezmény: 78.316.630 Ft - 38.943.380 Ft = 39.373.250 FT

8. Telekadó kedvezmény összesen: 39.373.250 Ft

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 43. §-a hatályon kívül helyezte 2025. december 31. napjával.

2

A 3. § a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

11

A 11. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

12

A 12. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.

13

A 13. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.

14

A 17. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.

15

A 19. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.

16

A 20. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg.