Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021.(VIII.01.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 09- 2022. 06. 09

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021.(VIII.01.) rendelet módosításáról

2022.06.09.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2022. június 9-én lép hatályba, és 2022. június 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) óvodai étkezési térítési díj háromszori étkezés esetén: 436,- Ft + ÁFA

b) bölcsődei étkezési térítési díj négyszeri étkezés esetén: 554,- Ft”