Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 25

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.25.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [ A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § [Címrend]

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

3. § [ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]

(1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetési előirányzatát - központi irányító szervi támogatás nélkül - 1 237 305 040 Ft költségvetési bevétellel és 1 609 920 075 Ft költségvetési kiadással, 411 004 671 Ft finanszírozási célú bevétellel és 38 389 636 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

(2)2 Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetésén belül bevételi főösszegét: 1 648 309 711 Ft-ban ebből:

a) Költségvetési bevételeit 1 237 305 040 Ft-ban

aa) önkormányzat működési támogatásait 448 457 016 Ft-ban

ab) egyéb működési célú támogatásokat 18 221 708 Ft-ban

ac) a közhatalmi bevételeket 48 807 311 Ft-ban

ad) a működési célú bevételeket 320 962 184 Ft-ban

ae) a működési célú átvett pénzeszközöket 1 645 921 Ft-ban

af) felhalmozási célú támogatásokat 392 934 134 Ft-ban

ag) felhalmozási bevételét 395 463 Ft-ban

ah) felhalmzási célú átvett pénzeszközöket 5 881 303 Ft-ban

ai) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban

b) finanszírozási bevételeit 411 004 671 Ft-ban

ba) ebből előző évi pénzmaradvány: 312 811 505 Ft

bb) forgatási célú értékpapír vásárlása 80 000 000 Ft.

bc) államháztartáson belüli megelőlegezések 18 193 166 Ft-ban

(3)3 Kiadási főösszegét: 1 648 309 711 Ft-ban ebből:

a) Működési célú kiadásokat 1 084 579 886 Ft-ban ebből

aa) a személyi juttatások kiadásait 246 882 486 Ft-ban

ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 35 095 136 Ft-ban

ac) a dologi kiadásokat 203 075 438 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásokat 6 046 441 Ft-ban

ae) az egyéb működési célú kiadásokat 593 480 385 Ft-ban

az egyéb működési célú kiadásokból:

- az elvonások és befizetések 361 525 Ft,

-az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 114 819 817 Ft

-az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9 923 216 Ft

- az egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 638 000 Ft

-tartalék 467 737 827 Ft

b) a felhalmozási célú kiadást 525 340 189 Ft-ban ebből:

- a beruházások összegét 38 155 337 Ft-ban

- a felújítási összegét 480 153 052 Ft-ban

- az egyéb felhalmozási célú kiadások 7 031 800 Ft-ban

c) finanszírozási kiadást 38 389 636 Ft-ban állapítja meg.

(4)4 Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 900 056 298 Ft-ban és kiadásait 1 900 056 298 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.

(5) A 2022. évben tervezett - központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeken belül:

a)5 a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 1 612 579 181 Ft

b)6 a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 138 509 937 Ft

c)7 a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele 148 967 180 Ft.

4. § [ Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt a 9. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.

5. § [A bevételi többlet kezelése]

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. §8 [Általános és céltartalék]

A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát 467 737 827 Ft összegben állapítja meg.

7. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. § [Több éves kihatással járó feladatok]

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 13. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § [ Egyéb rendelkezések]

(1) A 2022. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 14. sz. melléklet tartalmazza

(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 15. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 16. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2019-ben döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség részletezését a 17. és a 20. számú melléklet mutatja.

(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 18. számú melléklet tartalmaz.

(6) Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2022-ben a 19. számú melléklet tartalmazza.

10. § [ A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

11. § [ Központi pótelőirányzatok szabályai]

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

12. § [ Pénzmaradvány]

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

13. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe szükséges átvezetni.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.

Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.

14. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A képviselőtestület döntése alapján a Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2020-as évben az illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.

15. § [Támogatási szerződés]

(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el. A számlákat a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportjának köteles bemutatni.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.

(4) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásnak megfelelően kerüljenek kiutalásra.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

16. § [Szolgáltatási szerződés]

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

17. § [ Önkormányzati biztos kirendelése]

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

18. § [Biztosítás]

Az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységére felelősségbiztosítást köt. Intézményei kizárólag a Közös Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

19. § [Előzetes hatásvizsgálati lap (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján)]

(1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

(2) Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.

(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.

20. § [Záró és egyéb rendelkezések]

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

21. § [Hatályba lépés]

Ez a rendelet 2022. március 8-án lép hatályba.

1. melléklet

A Kaposmérő Községi Önkormányzat címrendje
Önállóan működő költségvetési szervei:
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal
Kaposmérői Bokréta Óvoda és mini Bölcsőde
Kormányzati funkciók:

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és a működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045120

Út, autópálya építése

047120

Piac üzemeltetése

051020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

061020

Lakóépület építése

064010

Közvilágítás

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044

Könyvtári szolgáltatások

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107054

Családsegítés

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. melléklet9

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

B.BEVÉTELEK

2022. év eredeti előirányzat

2022. év módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

148 161 492

148 161 492

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

90 514 780

90 512 012

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

117 314 716

155 954 387

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

21 441 046

20 340 831

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 424 063

5 424 063

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 610 011

25 666 923

Elszámolásból származó bevételek (B116)

2 397 308

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

386 466 108

448 457 016

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

29 227 820

18 221 708

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

415 693 928

466 678 724

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

18 801 451

Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)

35 599 635

374 132 683

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

35 599 635

392 934 134

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 360 000

5 591 230

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

30 000 000

36 983 219

Gépjárműadók (B354)

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 000 000

36 983 219

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 500 000

6 232 862

Közhatalmi bevételek (B3)

35 860 000

48 807 311

Szolgáltatások ellenértéke(B402)

22 912 921

202 086 831

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

3 500 000

8 334 740

Tulajdonosi bevételek (B404)

16 000 000

26 105 930

Ellátási díjak (B405)

6 611 495

12 221 259

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

10 101 487

61 212 202

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

5 141 676

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)

0

156 860

Biztosító által fizetett krtérítés (B410)

0

2 939 958

Egyéb működési bevételek (B411)

10 457 730

2 762 728

Működési bevételek (B4)

69 583 633

320 962 184

Ingatlanok értékesítése (B52)

395 463

395 463

Felhalmozási bevétel

395 463

395 463

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

986 933

1 188 419

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)

0

457 502

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

986 933

1 645 921

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

5 000 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

0

881 303

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

5 881 303

Költségvetési bevételek (B1-B7)

558 119 592

1 237 305 040

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121)

80 000 000

80 000 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

316 464 367

312 811 505

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

18 193 166

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

396 464 367

411 004 671

Bevételek összesen:

954 583 959

1 648 309 711

3. melléklet10

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

A.KIADÁSOK

2022. év eredeti előirányzat

2022. év módosított előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

204 706 287

220 770 886

Külső személyi juttatások (K12)

18 317 570

26 111 600

Személyi juttatások(K1)

223 023 857

246 882 486

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

33 286 126

35 095 136

Készletbeszerzés (K31)

9 814 144

15 132 701

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4 100 000

4 984 550

Szolgáltatási kiadások (K33)

55 422 417

122 241 117

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

0

241 874

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

38 964 606

60 475 196

Dologi kiadások (K3)

108 301 167

203 075 438

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

13 046 441

6 046 441

Elvonások (K502)

0

361 525

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

94 484 128

114 819 817

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508)

0

638 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)

9 683 689

9 923 216

Tartalék(K513)

158 978 259

467 737 827

Egyéb működési célú kiadások(K5)

263 146 076

593 480 385

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

109 224 289

14 215 852

Informatikai eszközök beszerzése (K63)

200 000

511 350

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

15 759 055

16 000 124

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

29 965 503

7 428 011

Beruházások (K6)

155 148 847

38 155 337

Ingatlanok felújítása (K71)

101 017 172

378 166 813

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

27 274 637

101 986 239

Felújítások (K7)

128 291 809

480 153 052

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

7 031 800

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

7 031 800

Költségvetési kiadások (K1-K8)

924 244 323

1 609 920 075

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

14 183 280

14 183 280

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911)

16 156 356

24 206 356

Finanszírozási kiadások (K9)

30 339 636

38 389 636

Kiadások összesen:

954 583 959

1 648 309 711

4. melléklet11

Kaposmérő Községi Önkormányzat Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2022. évre

Módosított előirányzat 2022. évre

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

148 161 492

148 161 492

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

90 514 780

90 512 012

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

117 314 716

155 954 387

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

21 441 046

20 340 831

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

138 755 762

176 295 218

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 424 063

5 424 063

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 610 011

25 666 923

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

2 397 308

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

386 466 108

448 457 016

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

29 227 820

6 281 415

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

415 693 928

454 738 431

12

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

18 801 451

13

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

35 599 635

374 132 683

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

35 599 635

392 934 134

15

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

4 360 000

5 591 230

16

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

30 000 000

36 983 219

17

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

1 500 000

6 232 862

18

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

35 860 000

48 807 311

19

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

20

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

18 412 921

197 547 777

21

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

3 000 000

8 179 691

22

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

16 000 000

26 105 930

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

10 101 487

61 212 202

24

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

5 141 676

25

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)

156 860

26

Biztosító által fizetett krtérítés (B410)

0

2 939 958

27

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

10 457 730

2 538 799

28

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

57 972 138

303 822 893

29

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

395 463

395 463

30

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

395 463

395 463

31

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

986 933

1 188 419

32

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)

0

457 502

33

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

986 933

1 645 921

34

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74)

0

5 000 000

35

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

0

881 303

36

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

0

5 881 303

37

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

546 508 097

1 208 225 456

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

0

0

39

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

0

0

40

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)

80 000 000

80 000 000

41

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)

80 000 000

80 000 000

42

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

309 507 169

306 160 559

43

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

309 507 169

306 160 559

44

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

18 193 166

45

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

389 507 169

404 353 725

46

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

389 507 169

404 353 725

47

Összes bevétel:

936 015 266

1 612 579 181

5. melléklet12

Kaposmérő Községi Önkormányzat Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2022. évre

Módosított előirányzat 2022. évre

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

23 737 155

36 221 472

2

Normatív jutalmak (K1102)

572 550

2 851 605

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

576 000

576 000

4

Ruházati költségtérítés (K1108)

85 000

85 000

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

6

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

24 970 705

39 734 077

8

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

17 020 810

17 020 810

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 296 760

3 384 641

10

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

18 317 570

20 405 451

11

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

43 288 275

60 139 528

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

6 261 002

6 557 279

13

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

500 000

500 000

14

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 000 000

10 972 535

15

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 500 000

11 472 535

16

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

500 000

1 249 628

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

300 000

300 000

18

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

800 000

1 549 628

19

Közüzemi díjak (K331)

7 500 000

15 919 068

20

Vásárolt élelmezés (K332)

500 000

2 393 561

21

Bérleti és lízingdíj (K333)

0

2 500

22

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

5 200 000

16 587 642

23

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

2 000 000

2 785 000

24

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

500 000

7 849 184

25

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

6 000 000

27 213 083

26

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

27

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

21 700 000

72 750 038

28

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

48 625

29

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

88 900

30

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

137 525

31

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 830 000

18 861 282

32

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

10 000 000

10 001 000

33

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

9 791 777

34

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 000 000

6 865 737

35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

19 830 000

45 519 796

36

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

48 830 000

131 429 522

37

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

0

0

38

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

0

0

39

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

13 046 441

6 046 441

40

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)

13 046 441

6 046 441

41

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

361 525

42

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

94 484 128

114 819 817

43

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

0

638 000

44

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

9 683 689

9 923 216

45

Tartalékok (K513)

158 978 259

467 737 827

46

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

263 146 076

593 480 385

47

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

109 224 289

14 215 852

48

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

311 350

49

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

15 759 055

15 759 055

50

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

29 911 503

7 318 694

51

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

154 894 847

37 604 951

52

Ingatlanok felújítása (K71)

96 140 796

378 166 813

53

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

25 702 435

101 986 239

54

Felújítások (=202+...+205) (K7)

121 843 231

480 153 052

55

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)

0

7 031 800

56

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

0

7 031 800

57

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

651 309 872

1 322 442 958

58

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

16 156 356

24 206 356

59

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

16 156 356

24 206 356

60

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)

0

0

61

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912)

0

0

62

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

14 183 280

14 183 280

63

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

254 365 758

251 746 587

64

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

284 705 394

290 136 223

65

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

284 705 394

290 136 223

66

Összes kadás:

936 015 266

1 612 579 181

6. melléklet13

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési kiadások és Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2022. évre

Módosított előirányzat 2022. évre

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

89 143 993

86 747 194

Normatív jutalmak (K1102)

9 174 720

9 718 857

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

1 648 794

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

Végkielégítés (K1105)

Jubileumi jutalom (K1106)

600 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

4 719 583

4 562 083

Ruházati költségtérítés (K1108)

Közlekedési költségtérítés (K1109)

484 000

491 275

Egyéb költségtérítések (K1110)

Lakhatási támogatások (K1111)

Szociális támogatások (K1112)

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

ebből:biztosítási díjak (K1113)

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

103 522 296

103 768 203

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

5 667 149

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 667 149

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

109 189 445

109 435 352

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

15 800 656

17 834 442

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

500 000

210 483

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

700 000

1 451 397

Árubeszerzés (K313)

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 200 000

1 661 880

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

2 200 000

2 170 881

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 000 000

1 173 832

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

3 200 000

3 344 713

Közüzemi díjak (K331)

700 000

409 575

Vásárolt élelmezés (K332)

0

220 468

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

255 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

300 000

231 032

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

0

79 800

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200 000

366 300

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 500 000

2 170 489

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

2 700 000

3 732 664

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

104 349

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

104 349

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 300 000

1 593 321

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

0

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

0

Egyéb dologi kiadások (K355)

7 304 336

333 471

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

8 604 336

1 926 792

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

15 704 336

10 770 398

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

200 000

200 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

169 878

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

54 000

99 867

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

254 000

469 745

Felújítások (=202+...+205) (K7)

0

0

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

140 948 437

138 509 937

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

0

11 940 293

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

0

11 940 293

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

0

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

4 500 000

4 539 054

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

500 000

155 049

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

0

0

Ellátási díjak (B405)

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

220 963

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)

5 000 000

4 915 066

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

5 000 000

16 855 359

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

5 937 585

5 752 906

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

5 937 585

5 752 906

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

124 343 703

115 901 672

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

130 281 288

121 654 578

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

130 281 288

121 654 578

Összes bevétel:

135 281 288

138 509 937

7. melléklet14

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Költségvetési kiadások és Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2022. évre

Módosított előirányzat 2022. évre

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

66 151 167

67 419 409

2

Normatív jutalmak (K1102)

7 628 119

7 275 021

3

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

4

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 771 000

1 771 000

5

Ruházati költségtérítés (K1108)

300 000

406 012

6

Közlekedési költségtérítés (K1109)

363 000

397 164

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

76 213 286

77 268 606

8

Külső személyi juttatások (K12)

0

39 000

9

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

76 213 286

77 307 606

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

11 224 468

10 703 415

11

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

814 144

443 079

12

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 300 000

1 555 207

13

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 114 144

1 998 286

14

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

90 209

15

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

0

16

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

100 000

90 209

17

Közüzemi díjak (K331)

2 224 000

2 588 599

18

Vásárolt élelmezés (K332)

25 012 417

40 717 412

19

Bérleti és lízingdíjak (K333)

0

18 750

20

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500 000

1 620 046

21

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

500 000

309 843

22

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 786 000

503 765

23

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

31 022 417

45 758 415

24

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 649 495

12 660 659

25

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 880 775

367 949

26

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

10 530 270

13 028 608

27

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

43 766 831

60 875 518

28

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

71 191

29

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

9 450

30

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

80 641

31

Ingatlanok felújítása (K71)

4 876 376

0

32

Felújítás áfa-ja (K74)

1 572 202

0

33

Felújítások (K7)

6 448 578

0

34

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

137 653 163

148 967 180

35

Ellátási díjak (B405)

6 611 495

12 221 259

36

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

2 966

37

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

6 611 495

12 224 225

38

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

6 611 495

12 224 225

39

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

40

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

1 019 613

898 040

41

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

130 022 055

135 844 915

42

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

130 022 055

136 742 955

43

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

131 041 668

136 742 955

44

Összes bevétel:

137 653 163

148 967 180

8. melléklet15

Kaposmérő Községi Önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

módosított

módosított

Működési bevétel

320 962 184

Személyi juttatások

246 882 486

Önkormányzatok működési támogatása

448 457 016

Munkaadót terhelő járulékok

35 095 136

Egyéb működési támogatás

18 221 708

Dologi kiadások

203 075 438

Működési célú átvett pénzeszköz

1 645 921

Egyéb működési célú kiadások

593 480 385

Közhatalmi bevételek

48 807 311

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 046 441

Finanszírozási bevételek

411 004 671

Finanszírozási kiadások

38 389 636

Működési bevétel összesen

1 249 098 811

Működési kiadás összesen

1 122 969 522

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

módosított

módosított

Felhalmozási bevételek

395 463

Felújítási kiadások

480 153 052

Felhalmozási célú támogatások

392 934 134

Beruházási kiadások

38 155 337

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 881 303

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 031 800

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 648 309 711

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 648 309 711

9. melléklet16

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Pénzmaradvány

312 811 505

Kaposmérői Községi Önkormányzat

306 160 559

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal

5 752 906

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde

898 040

10. melléklet

Felhalmozási kiadások
Beruházások: 276 738 078 Ft
· kerékpár út megvalósításához kisajátítás 1 000 000 Ft
· -TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat megvalósítása 129 989 847 Ft
· Lassító táblák kihelyezése 1 500 000 Ft
· Zebra megvilágítás 200 000 Ft
· Kazánház előtt beton út kialakítása 6 845 000 Ft
· Konyha felújítás PM/11870-2/2012 pályázatból Támogatott összeg: 99 768 317 Ft, önerő: 5 250 964 Ft, villamos terv elkészítése: 965 200 Ft
· Szolgálati lakásba konyhabútor 280 000 Ft
· Tanárhegyen szociális blokk kialakítás tervezési díja 880 000 Ft
· Ford Tranzit falubusz megvásárlása Magyar Falvak pályázatból 14 200 000 Ft
· Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása, fejlesztése 3 000 000 Ft
· Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása a Kossuth utcában III. ütem szerződés alapján 12 858 750 Ft

11. melléklet

Éves létszám-előirányzatát

Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2022. ei

ÓVODA és BÖLCSŐDE
17 fő

intézményvezető

1 fő

óvónő

8 fő

dada

4 fő

technikai

2 fő

bölcsődei kisgyermeknevelő

1 fő

bölcsődei dajka

1 fő

KÖZÖS HIVATAL
20 fő

jegyző

1 fő

ügyintéző

19 fő

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
4fő

kommunális dolgozók

4 fő

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT
1 fő

falugondnok

1 fő

KÖZTEMETŐ

temető gondnok

1 fő

FALUHÁZ
3 fő

művelődés szervező, takarítónő

3 fő

Összesen:

46 fő

KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA

START-program

9 fő

EFOP pályázat

szociális ügyintéző pályázati forrás

1 fő

ÖSSZESEN:

10 fő

12. melléklet17

Kaposmérő Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor-sz.

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

1.

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

37 371 418

37 371 418

37 371 418

37 371 418

37 371 418

37 371 418

37 371 418

37 371 418

37 371 418

37 371 418

37 371 418

37 371 418

448 457 016

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1 518 476

1 518 476

1 518 476

1 518 476

1 518 476

1 518 476

1 518 476

1 518 476

1 518 476

1 518 476

1 518 476

1 518 476

18 221 708

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

392 934 134

4.

Közhatalmi bevételek (B3)

4 067 276

4 067 276

4 067 276

4 067 276

4 067 276

4 067 276

4 067 276

4 067 276

4 067 276

4 067 276

4 067 276

4 067 276

48 807 311

5.

Működési bevételek (B4)

26 746 849

26 746 849

26 746 849

26 746 849

26 746 849

26 746 849

26 746 849

26 746 849

26 746 849

26 746 849

26 746 849

26 746 849

320 962 184

6.

Felhalmozási bevétel (B5)

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

395 463

7.

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

137 160

137 160

137 160

137 160

137 160

137 160

137 160

137 160

137 160

137 160

137 160

137 160

1 645 921

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

490 109

490 109

490 109

490 109

490 109

490 109

490 109

490 109

490 109

490 109

490 109

490 109

5 881 303

9.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

103 108 753

103 108 753

103 108 753

103 108 753

103 108 753

103 108 753

103 108 753

103 108 753

103 108 753

103 108 753

103 108 753

103 108 753

1 237 305 040

10.

Finanszírozási bevételek (B8)

34 250 389

34 250 389

34 250 389

34 250 389

34 250 389

34 250 389

34 250 389

34 250 389

34 250 389

34 250 389

34 250 389

34 250 389

411 004 671

11.

Bevételek összesen :

137 359 143

137 359 143

137 359 143

137 359 143

137 359 143

137 359 143

137 359 143

137 359 143

137 359 143

137 359 143

137 359 143

137 359 143

1 648 309 711

12.

Személyi juttatások(K1)

20 573 541

20 573 541

20 573 541

20 573 541

20 573 541

20 573 541

20 573 541

20 573 541

20 573 541

20 573 541

20 573 541

20 573 541

246 882 486

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 924 595

2 924 595

2 924 595

2 924 595

2 924 595

2 924 595

2 924 595

2 924 595

2 924 595

2 924 595

2 924 595

2 924 595

35 095 136

14.

Dologi kiadások (K3)

16 922 953

16 922 953

16 922 953

16 922 953

16 922 953

16 922 953

16 922 953

16 922 953

16 922 953

16 922 953

16 922 953

16 922 953

203 075 438

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

503 870

503 870

503 870

503 870

503 870

503 870

503 870

503 870

503 870

503 870

503 870

503 870

6 046 441

16.

Egyéb működési célú kiadások(K5)

49 456 699

49 456 699

49 456 699

49 456 699

49 456 699

49 456 699

49 456 699

49 456 699

49 456 699

49 456 699

49 456 699

49 456 699

593 480 385

17.

Beruházás (K6)

3 179 611

3 179 611

3 179 611

3 179 611

3 179 611

3 179 611

3 179 611

3 179 611

3 179 611

3 179 611

3 179 611

3 179 611

38 155 337

18.

Felújítás (K7)

40 012 754

40 012 754

40 012 754

40 012 754

40 012 754

40 012 754

40 012 754

40 012 754

40 012 754

40 012 754

40 012 754

40 012 754

480 153 052

19.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

585 983

585 983

585 983

585 983

585 983

585 983

585 983

585 983

585 983

585 983

585 983

585 983

7 031 800

20.

Finanszírozási kiadások (K9)

3 199 136

3 199 136

3 199 136

3 199 136

3 199 136

3 199 136

3 199 136

3 199 136

3 199 136

3 199 136

3 199 136

3 199 136

38 389 636

21.

Kiadások összesen :

137 359 143

137 359 143

137 359 143

137 359 143

137 359 143

137 359 143

137 359 143

137 359 143

137 359 143

137 359 143

137 359 143

137 359 143

1 648 309 711

22.

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. melléklet

Több éves kihatással járó döntések

Kötelezettségek

Kötelezettség időtartama

Megítélt támogatás (Ft)

Kötelezettség

1

TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 Ipari terület fejlesztés Kaposmérőben

2018-2023

566 174 864

0

2

TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00001 Kaposmérői Orvosi Rednelő felújítása eszközbeszerzéssel

2018-2023

25 806 296

0

3

EFOP-1.6.2-16-2018-00011 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas településrészen

2018-2023

57 550 460

0

4

EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben

2018-2023

50 173 830

0

5

TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése

2018-2023

7 626 082

0

6

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása

2017-2022

6 988 490

0

7

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése

2017-2022

27 176 641

0

8

TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében

2018-2023

131 577 347

0

9

EFOP-2.4.1-16-2017-00037 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen

2018-2023

198 107 483

0

10

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése

2017-2022

27 176 641

0

11

Kaposmérő-Bárdudvarnok összekötő út

2018-2023

13 091 764

0

12

BM útfelújítások belterületen

2018-2023

15 000 000

0

13

Népi építészeti emlékek helyreállítása

2017-2023

3 408 366

0

14

KEOP-6.1.O/B/11-2011-0127 A környezettudatos viselkedés minták népszerűsítése Kaposmérőn

2013-2018

10 901 733

0

15

KEOP-5.5.O/B/12-2013-0023 Kaposmérő Önkormányzati Intézményeinek energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva

2014-2019

183 759 627

0

16

PM/11870-2/2012 Konyha felújítás

2021-2026

99 768 317

0

17

Mini Bölcsőde kialakítása

2021-2026

74 990 625

0

18

Belterületi utak, járdák pályázat BMÖFT/6-8/2021

2021-2026

20 000 000

0

19

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP-hez való csatlakozás

2017-2022

6 988 490

0

14. melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sorszám

Jogcím

Összeg

1

2

3

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

0

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

0

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

5.

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

6.

Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

7.

Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

8.

Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

9.

Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

12.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

13.

Egyéb kedvezmény

0

14.

Egyéb kölcsön elengedése

0

15.

Összesen:

0

15. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai

1. Önkormányzatok működési támogatásai: 386 329 726 Ft

1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 148 161 492 Ft

a) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: 120 508 888 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújt a minimálbér emelésre: 910 039 Ft

b) Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 4 213 440 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 133 760 Ft

c) Közvilágítás fenntartása: 7 680 000 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 360 000 Ft

d) Közutak fenntartásának a támogatása: 3 725 455 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 158 530 Ft

e) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 308 792 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 303 488 Ft

f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 339 150 Ft

A 8/2022.(I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 19 950 Ft

g) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 8 000 000 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 500 000 Ft

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 90 514 780 Ft

1.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 48 128 850 Ft

A 8/2022.(I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 3 973 860 Ft

1.2.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 1 296 000 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 107 070 Ft

1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 20 034 000 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 3 234 000 Ft

1.2.4. Óvoda működési támogatás: 11 627 000 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 2 114 000 Ft

1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 117 314 716 Ft

1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 104 341 716 Ft

a) Időskorúak nappali intézményi ellátása: 10153 200 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 2 565 000 Ft

b) Család és gyermekjóléti szolgálat: 15 863 528 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 3 113 550 Ft

c) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 18 091 558 Ft

d) Szociális étkeztetés: 9 995 060 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 884 400 Ft

e) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás: 31 710 720 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 6 822 400 Ft

f) Falugondnoki szolgáltatás 4 590 600 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 551 700 Ft

1.3.2. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: 12 973 000 Ft

1.3.2.1. Bölcsődei bértámogatás: 8 520 000 Ft

1.3.2.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás: 2 067 000 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 2 386 000 Ft

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása: 21 441 046 Ft

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 20261 716 Ft

1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 1 179 330 Ft

1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 5 424 063 Ft

1.6. Működési célú kiegészítő támogatás: 3 610 011 Ft

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 29 227 820 Ft

2.1. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele: 2 593 350 Ft

2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím: 11 817 090 Ft

2.3. KBFT-E-22-0905: Kulturális bérfejlesztés pályázat: 924 792 Ft

2.4. Az EFOP-os pályázatok különféle szolgáltatásinak (oktatás, rendezvények, stb.) finanszírozására kapott támogatás ezen jogcímen jelenik meg: 13 892 588 Ft.

16. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei és kiadásai forrásonként

BEVÉTELEK

2023. év

2024. év

2025. év

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

148 161 492

148 161 492

148 161 492

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

90 514 780

90 514 780

90 514 780

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

117 314 716

117 314 716

117 314 716

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

21 304 664

21 304 664

21 304 664

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 424 063

5 424 063

5 424 063

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 610 011

3 610 011

3 610 011

Elszámolásból származó bevételek (B116)

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

386 329 726

386 329 726

386 329 726

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

30 237 589

30 237 589

30 237 589

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

416 567 315

416 567 315

416 567 315

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)

35 599 635

35 599 635

35 599 635

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

35 599 635

35 599 635

35 599 635

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 360 000

4 360 000

4 360 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Gépjárműadók (B354)

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Közhatalmi bevételek (B3)

35 860 000

35 860 000

35 860 000

Szolgáltatások ellenértéke(B402)

22 912 921

22 912 921

22 912 921

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Tulajdonosi bevételek (B404)

16 000 000

16 000 000

16 000 000

Ellátási díjak (B405)

6 611 495

6 611 495

6 611 495

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

10 101 487

10 101 487

10 101 487

Áfa visszatérítés

0

0

0

Egyéb működési bevételek (B411)

0

0

0

Működési bevételek (B4)

59 125 903

59 125 903

59 125 903

Ingatlanok értékesítése (B52)

395 463

395 463

395 463

Felhalmozási bevétel

395 463

395 463

395 463

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

0

0

ebből: háztartások (B64)

986 933

986 933

986 933

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

986 933

986 933

986 933

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

548 535 249

548 535 249

548 535 249

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121)

80 000 000

80 000 000

80 000 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

316 464 367

316 464 367

316 464 367

Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811)

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

396 464 367

396 464 367

396 464 367

Bevételek összesen:

944 999 616

944 999 616

944 999 616

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

KIADÁSOK

2023. év

2024. év

2025. év

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

204 706 287

204 706 287

204 706 287

Külső személyi juttatások (K12)

18 317 570

18 317 570

18 317 570

Személyi juttatások(K1)

223 023 857

223 023 857

223 023 857

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

33 286 126

33 286 126

33 286 126

Készletbeszerzés (K31)

9 814 144

9 814 144

9 814 144

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4 100 000

4 100 000

4 100 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

55 422 417

55 422 417

55 422 417

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

41 410 937

41 410 937

41 410 937

Dologi kiadások (K3)

110 747 498

110 747 498

110 747 498

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

13 046 441

13 046 441

13 046 441

Elvonások (K502)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

92 593 178

92 593 178

92 593 178

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)

9 883 689

9 883 689

9 883 689

Tartalék(K513)

126 737 285

126 737 285

126 737 285

Egyéb működési célú kiadások(K5)

229 214 152

229 214 152

229 214 152

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

117 098 305

117 098 305

117 098 305

Informatikai eszközök beszerzése (K63)

200 000

200 000

200 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

14 314 961

14 314 961

14 314 961

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

35 535 581

35 535 581

35 535 581

Beruházások (K6)

167 148 847

167 148 847

167 148 847

Ingatlanok felújítása (K71)

108 612 188

108 612 188

108 612 188

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

29 580 871

29 580 871

29 580 871

Felújítások (K7)

138 193 059

138 193 059

138 193 059

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

914 659 980

914 659 980

914 659 980

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

14 183 280

14 183 280

14 183 280

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911)

16 156 356

16 156 356

16 156 356

Finanszírozási kiadások (K9)

30 339 636

30 339 636

30 339 636

Kiadások összesen:

944 999 616

944 999 616

944 999 616

17. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Saját bevételek

2022

2023

2024

2025

2025

2027

2028

2029

2030

a helyi adóból származó bevétel,

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

0

0

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

Adósságot keletkeztető ügyletek

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1. hitel

4 541 369

4 435 418

4 331 063

4 223 515

4 117 564

4 011 613

3 906 097

1 913 063

0

2. hitel

10 313 379

10 068 627

9 827 838

9 579 121

9 334 368

9 089 616

8 846 145

7 855 553

0

3. hitel

1 301 608

1 267 136

1 233 325

1 198 192

1 163 719

1 129 247

1 095 058

1 060 303

1 025 831

Összes hitel

16 156 356

15 771 181

15 392 226

15 000 828

14 615 651

14 230 476

13 847 300

10 828 919

1 025 831

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

16 156 356

15 771 181

15 392 226

15 000 828

14 615 651

14 230 476

13 847 300

10 828 919

1 025 831

18. melléklet

Önként vállalt feladatok

1. Civil szervezetek, egyházak alapítványok támogatása:

Megnevezés

2021-ben kapott támogatás

2022-ben kért támogatás

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete

0

0

Rákóczi Szövetség

20 000

20 000

Medicopter Alapítvány

0

10 000

Kötél Egyesület

20 000

20 000

Kaposmérői Nyugdíjas Klub

400 000

400 000

Kaposmérői Polgárőr Csoport

600 000

800 000

Tandem SE

100 000

150 000

Együtt a Jövőnkért 95 Alapítvány”

400 000

150 000

Vörösmarty Baráti kör Egyesület

200 000

200 000

Bokréta Óvodai Egyesület

100 000

200 000

Református Egyház

300 000

600 000

Kaposmérő Sport Egyesület

5 000 000

5 000 000

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

500 000

600 000

Kaposmérői Dobogó Egyesület

500 000

500 000

Zselici Borászok Egyesülete

300 000

430 000

Szent Vendel Római Katolikus Plébánia

300 000

250 000

FUTaMÉRŐ Sport és Kultúrális Egyesület

200 000

200 000

Összesen

8 940 000

9 530 000

2. Önként vállalt beruházások: 9 505 200 Ft

a) Lassító táblák kihelyezése: 1 500 000 Ft

b) Zebra megvilágítás 200 000 Ft

c) Kazánház előtt beton út kialakítása 6 845 000 Ft

d) Szolgálati lakásba konyhabútor 280 000 Ft

e) Tanárhegyen szociális blokk kialakítás tervezési díja 880 000 Ft

19. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. ében

Adatok ezer forintban

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke

Részesedés összege

Működésből származó kötelezettségek összege 2021-ben

1.

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft

100%

3 000

0

2.

Inert Inwest Kft

100%

3 000

0

3.

Drv Zrt

10

0

Összesen:

6 010

0

20. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

1

A 3. § (1) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (4) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. § a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 7. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 8. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 9. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 12. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.