Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 02

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.01.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) óvodai étkezési térítési díj háromszori étkezés esetén: 1040,- Ft

b) bölcsődei étkezési térítési díj négyszeri étkezés esetén: 980,- Ft”