Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

A közterület filmforgatási célú igénybevételéről

Hatályos: 2013. 09. 13

I. fejezet


Általános rendelkezések


Az önkormányzati rendelet hatálya:


1. §


(1) A rendelet személyi hatálya a Nagyszakácsi Község Önkormányzata tulajdonában lévő közterületet filmforgatás céljából igénybevevő magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya a Nagyszakácsi Község Önkormányzata tulajdonában lévő közterületekre terjed ki.


Hatásköri rendelkezések


2. §


A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (továbbiakban: Mgtv.) a települési önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevétele során települési önkormányzat részére megállapított hatáskört Nagyszakácsi község Polgármestere gyakorolja.

Nagyszakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e/ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a mozgógépről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

II. fejezetRészletes rendelkezésekHasználati díj


3. §


Az önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevételéért használati díjat kell fizetni, melynek felső határa a rendelet 1. mellékletében meghatározott díj.


Mentességek, kedvezmények


4. §


(1) Mentes a használati díj fizetése alól a kérelmező, ha a forgatni tervezett film:

- oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú,

- a települést, az önkormányzat, vagy a Magyar Állam intézményeit bemutató,

- továbbá az önkormányzati, vagy az állami intézmények rendezvényeiről készült film.

(2) A használati díjból 50 %-os kedvezmény illeti meg azt a kérelmezőt, aki a közterületet csak egy napig használja.


Rendkívüli események eljárásrendje


5. §


(1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható vagy rendkívüli természeti események miatt elmaradó közterület-használatot a kérelmező köteles haladéktalanul jelezni az önkormányzatnak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okok miatt elmaradt közterület használatot az önkormányzat az ok megszűnésétől számított három napon belül újra biztosítja.


A használatra vonatkozó egyéb rendelkezések


6. §

(1) A település központjában, valamint a polgármesteri hivatal előtti közterületen a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín,technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 500 m2 területet.

(1) A közterületek filmforgatási célú igénybevételének időtartama nem haladhatja meg egybefüggően a tíz napot. Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó filmforgatási célú használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7.00 és 21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat.

(2) Az önkormányzati rendezvényről készülő film kivételével, nem adható filmforgatási célra közterület-használati engedély az évente megrendezésre kerülő Királyi Szakácsok Nyomdokán rendezvény idejére, mely minden év augusztus első hétvégéje.

(3) A filmforgatási célú használat során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó szerződés nem hagyható jóvá.III. fejezet


Záró rendelkezések


7. §


  1. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Mellékletek