Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 11. 30

Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában és 42. § 1. pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a közszolgáltatások színvonalának növelése, a fejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében - a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

a) építményadó,

b) magánszemélyek kommunális adója,

c) helyi iparűzési adó.

2. Építményadó

2. § (1) Adóköteles a Htv. 11. §-a szerint előírt adótárgy.

(2) Az adó alanya az, aki az év első napján a Htv. 11. § által előírt adótárgy tulajdonosa a Htv. 12. § előírásai alapján, figyelembe véve a Htv. 3 §-ában foglaltakat.

(3) Az adókötelezettség keletkezésére a Htv. 14. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(4) Az adókötelezettség megszűnésére a Htv. 14. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(5) Az adókötelezettség változására a Htv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

3. § (1) Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó mértéke építmény után 1.000 Ft/m2, kivéve a nem lakás céljára szolgáló építmény.

(3) Nem lakás céljára szolgáló építmény után 100 Ft/m2.

4. § (1) Mentes az építményadó megfizetése alól:

a) a Htv. 13. §-ában meghatározott építmény

b) Nagyszakácsi község illetékességi területén életvitelszerűen élő magánszemélyek tulajdonában, használatában lévő lakóépület.

c) a lakóépülethez tartozó kiegészítő helyiségek (pl. padlás, pince, fedett, vagy nyitott terasz).

(2) Életvitelszerű lakóhely az, ahonnan a napi élettevékenység szervezésre kerül (pl. rendszeresen innen indul munkába, vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér vissza), ahol az életvitelhez szükséges napi tevékenységek zajlanak (pl. főzés, étkezés, mosás), amely a családi élet helyszínéül szolgál, folyamatosan igénybe vett és megfizetett közüzemi szolgáltatással bír, továbbá az ottlakók elsődleges levelezési címéül szolgál a hatóságoknál és a közüzemi szolgáltatóknál.

3. Magánszemélyek kommunális adója

5. § (1) Adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.

(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. §-a az irányadó.

(3) Az adó mértéke, épület (lakás) adótárgyra: 8.000 Ft/év.

(4) Nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jog adótárgyra: 8.000 Ft/év.

6. § Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól, aki a Htv. 12. §-ában előírt nem lakás céljára szolgáló épülettel, illetve belterületi telekkel rendelkezik.

4. Helyi iparűzési adó

7. § (1) Adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenységeket.

(2) Az adó alanya a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó.

8. § (1) Adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 38. § bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

(2) Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. §-ában meghatározott összeg.

(3) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó éves mértéke az adóalap 2,0 %-a.

9. § (1) Mentes az adó alól Nagyszakácsi község közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.

(2) A Htv. 39/C. § (4) bekezdésében foglaltak szerint mentesül az adó megfizetése alól a Nagyszakácsi község közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező háziorvos, védőnő vállalkozó.

5. Adóbevallás és az adó megfizetése

10. § (1) Az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 19. § és 32. § előírásai alapján köteles a bevallást megtételére.

(2) Az adó megfizetésére az Art. 2. melléklet II. pontjának előírásai az irányadók.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az Art.-ben foglaltak az irányadók.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 5/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.