Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 30

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.30.

Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h; pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Nemeskisfalud Községi Önkormányzat címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1)1 képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 50.668 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 45.892 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 3.563 e Ft.

ac) Áht-n belüli megelőlegezés 1.213 e Ft.

b) 34.223 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 34.223 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 0 e Ft.

c) 16.445 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca) Áht-n belüli megelőlegezés 88 e Ft.

cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.állapítja meg.

(2)2 Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel a felvételét nem tervezi az önkormányzat.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

4. § (1)3 Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2)4 Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadás

5. § (1)5 A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban e rendelet a 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2)6 Az önkormányzat beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

(3)7 Az önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6. melléklete szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapítja meg.

(6) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 10. melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

7. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Tartalékok

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 5.595 e Ft összegben állapítja meg.

II. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Polgármester jogosult a 2023. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 5.000 e Ft összegig.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 3 000 e Ft-ban állapítja meg.

(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

10. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

12. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Szolgáltatási szerződés

13. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést 100 ezer forint felett írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

14. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.

A költségvetés módosítása

15. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Záró és egyéb rendelkezések

16. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Címrendje

1. Nemeskisfalud Község Önkormányzata

2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8

2023. évi összevont kiadás bevételi előirányzat módosítás

1.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2023. évi összevont kiadás bevételi előirányzatok módosítása

ezer Ft.

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

29 453

34 223

116,20%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 295

33 065

116,86%

2. Közhatalmi bevételek

558

558

100,00%

3. Működési bevételek

600

600

100,00%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

12 153

16 357

134,59%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

12 153

16 357

134,59%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

12 153

16 357

134,59%

1.1. Működési célú

7 590

12 794

168,56%

1.2. Felhalmozási célú

4 563

3 563

78,08%

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Áht-n belüli megelőlegezés

88

Bevételek összesen

41 606

50 668

121,78%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

37 043

45 892

123,89%

1. Személyi juttatások

9 661

17 874

185,01%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 400

2 653

189,50%

3. Dologi kiadások

12 000

15 471

128,93%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 156

6 156

100,00%

5. Egyéb működési célú kiadások

7 826

3 738

47,76%

5.1. Működési célú támogatások

2 231

3 414

153,03%

5.2. Elvonások és befizetések

59

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

5 595

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

4 563

3 563

78,08%

1. Beruházások

2 032

1 684

82,87%

2. Felújítások

2 531

1 879

74,24%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

Áht-n belüli megelőlegezés

1 213

Kiadások összesen

41 606

50 668

121,78%

3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9

2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosítása

2.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 295

33 065

116,86%

15534+683+26389

1. Önkormányzatok működési támogatásai

28 048

30 420

108,46%

15534+683

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 258

14 758

103,51%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1 878

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

709

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

638

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

531

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 671

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

67

1.1.6.Polgármester illetményének támogatása

1 722

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 520

11 520

100,00%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 270

100,00%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 872

15534+683

1.6. Elszámolásból származó bevétel

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

247

2 645

1070,85%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

247

2 645

1070,85%

II. Közhatalmi bevételek

558

558

100,00%

1. Vagyoni típusú adók

414

279

67,39%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

250

1.3. Telekadó

180

2. Értékesítési és forgalmi adók

1 000

279

27,90%

2.1 Iparűzési adó

1 000

3. Gépjárműadó (40 %-a)

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

600

600

100,00%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

7 590

12 794

168,56%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

7 590

12 794

168,56%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

7 590

12 794

168,56%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

Áht belüli megelőlegezés

88

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Működési bevételek összesen

37 043

47 105

127,16%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

9 661

17 874

185,02%

Törvény sz.illetmény

4 341

9 688

223,17%

Normatív jutalom

Béren kívülli juttatás

450

450

100,00%

Közlekedési költségtér.

Jubileumi jutattás

Foglal. egyéb sajátos jutt.

32

Választott tisztségvis.

4 158

6 439

154,86%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

712

1 265

177,74%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 400

2 653

189,50%

III. Dologi kiadások

12 000

15 471

128,93%

Készlet beszerzés

5 311

6 099

114,84%

Kommunális szolg.

600

480

80,00%

Szolgáltatás

6 500

5 341

82,17%

Különféle befizetések, egyéb dologi

2 835

3 551

125,26%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 156

6 156

100,00%

V. Egyéb működési célú kiadások

7 826

3 738

47,76%

15534+660

1. Működési célú támogatások

2 231

3 679

164,90%

2. Elvonások és befizetések

59

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

5 595

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

Államházt. Belüli megelőlegezés

1 213

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Működési kiadások összesen

37 043

47 105

127,16%

42583-7378-17096

4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10

2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosításáról

3.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosításáról

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

4 563

3 563

78,08%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

4 563

3 563

78,08%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

4 563

3 563

78,08%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

4 563

3 563

78,08%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

2 032

1 684

82,87%

1. Önkormányzati beruházások

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

2 032

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

0

II. Felújítások

2 531

1 879

74,24%

1. Önkormányzati felújítások

2. Intézményi felújítás

0

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

2. Felhalmozási célú tartalék

0

B. Finanszírozási kiadások

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

Felhalmozási kiadások összesen

4 563

3 563

78,08%

5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez11

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontásának módosítása

4. melléklet /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontásának módosítása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafizetés

kormányzati funkció

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

8333

14032

168,39%

4608

7222

156,73%

758

1555

205,15%

1000

1782

178,20%

2231

3414

59

2.

13320

Köztemető fennt.

100

0

0,00%

100

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

35

200

571,43%

200

200

100,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

4039

6425

159,07%

232

4578

1973,28%

15

262

1746,67%

1150

1585

137,83%

6.

45160

Közutak

0

77

77

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

9.

63020

Víztermelés

100

0

100

10.

64010

Közvilágítás

750

1789

238,53%

1100

1789

162,64%

11.

66010

Zöldterület

200

1854

927,00%

143

17

350

1694

484,00%

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

250

3296

1318,40%

396

49

2500

2851

114,04%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

100

0

0,00%

100

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

16.

10755

Falugondnok

3992

7219

180,84%

4109

4767

116,01%

534

687

128,65%

3000

1765

58,83%

17.

81030

Sport műk.

0

0

18.

82042

Könyvtár

920

0

200

19.

82092

Közművelődés

700

2931

418,71%

712

768

107,87%

93

83

89,25%

1200

2080

173,33%

20.

96015

Gyermekétk., óvoda

200

43

21,50%

43

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

23.

107051

Szociális étk.

1000

1216

121,60%

1000

1216

121,60%

24.

107060

Egyes szoc.ell.

2885

6545

226,86%

389

6156

6156

25.

Működési kiadás összesen

31448

45892

145,93%

9661

17874

185,01%

1400

2653

189,50%

12000

15471

128,93%

6156

6156

100,00%

2231

3679

59

Ssz.

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

0

0

2.

13320

Köztemető fennt.

0

0

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

0

51

51

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

5.

413231

Közfoglalkoztatás

0

150

150

6.

45160

Közutak

0

578

578

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

9.

63020

Víztermelés

0

426

426

10.

64010

Közvilágítás

0

0

11.

66010

Zöldterület

0

192

192

12.

66020

Község városgazd

3632

916

25,22%

2032

916

45,00

1600

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

16.

76062

Település eü.

0

0

17.

81030

Sport műk.

0

0

18.

82042

Könyvtár

0

0

19.

82092

Közművelődés

0

618

618

20.

96015

Gyermekétk.

0

0

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

23

10755

Falugondnok

931

632

67,88%

931

632

67,84

24

107051

Szociális étk.

0

0

25

107060

Egyes szoc.ell.

0

0

26

Felhalmozási kiadás

4563

3563

78,08%

2032

1684

45

2531

1879

67,84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez12

Az önkormányzat 2023. évi felújítási céljainak módosítása

5. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023. évi felújítás céljainak módosítása

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

1.

Ttraktor

1000

2.

Község városgazd (Vis Maior)

0

3.

Falugondnoki busz

931

4.

Régi falugondnoki busz

600

632

5.

Ívóvíz felújítás /Kavíz/

426

6.

Útburkolat javítás

629

7.

Gépek javítása

192

8.

Összesen:

2531

1879

74,24%

7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez13

Az önkormányzat 2023. évi beruházási céljainak módosítása

6. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023. évi beruházási céljainak módosítása

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

1.

Kamerarendszer

2032

2.

gumiköppeny

500

3.

Kompresszor

359

4.

Motor beszerzés

150

5.

Emelő beszerzés

57

6.

Vetítő vászon beszerzés

618

7.

Összesen:

2032

1684

82,87%

8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának az önkormányzat 2023. évi létszám adatainak meghatározása

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023 . évi létszám adatainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi tervezett ei %-a

1

Közfoglalkoztatás

2

2

1

50,00%

2

Önkormányzat

1

1

1

100,00%

3

Falugondnok

1

1

1

100,00%

4

Összesen:

4

4

3

75,00%

9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2023. évi kötelező és önként vállalt feladatok megoszlása

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2023. évi kötelező és önként vállalt feladatatok megoszlása

ezer Ft-ban

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2023. évi kötelező feladat

2023. évi önként vállalt feladatok

2023. évi államigazgatási feladatok

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

27 579

26 300

29 453

106,80%

28 648

805

0

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25 799

25 308

28 295

109,67%

28 048

247

2. Közhatalmi bevételek

1 580

373

558

35,32%

0

558

3. Működési bevételek

200

526

600

300,00%

600

0

4. Működési célú átvett pénzeszközök

93

0

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

0

0

0

0,00%

0

0

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

0

0

2. Felhalmozási bevételek

0,00%

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0,00%

0

B. Finanszírozási bevételek

12 409

13 045

12 153

97,94%

6 998

5155

I. Belföldi finanszírozás bevételei

12 409

13 045

12 153

97,94%

6 998

5155

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

12 409

13 045

12 153

97,94%

6 998

1.1. Működési célú

1 958

2 038

0,00%

6 998

592

1.2. Felhalmozási célú

11 087

10 115

0,00%

4563

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

0,00%

2.1. Működési célú

0,00%

2.2. Felhalmozási célú

0,00%

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0,00%

0

0

Bevételek összesen

39 988

39 345

41 606

104,05%

35 646

5 960

A. Költségvetési kiadások

39 988

34 298

43 395

108,52%

35 646

5960

I. Működési költségvetési kiadások

28 901

33 468

38 832

134,36%

35 646

1 397

1. Személyi juttatások

9 337

12 090

9 661

103,47%

9 414

247

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 214

1 256

1 400

115,32%

1 400

3. Dologi kiadások

8 000

11 678

12 000

150,00%

10 850

1150

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 907

2 503

6 156

104,22%

6 156

5. Egyéb működési célú kiadások

4 443

5 941

7 826

176,14%

7 826

5.1. Működési célú támogatások

1 047

1 940

2 231

213,09%

2 231

5.2. Elvonások és befizetések

1 670

0,00%

5.3. Általános tartalék

3 396

0,00%

5.4. Működési célú tartalék

2 331

5 595

0,00%

5 595

5.5 Céltartalék

0

5.6 Vizi közmű fejl.

0,00%

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

11 087

1 422

4 563

0,00%

4 563

1. Beruházások

0

0

2 032

0,00%

2 032

2. Felújítások

11 087

1 422

2 531

0,00%

2 531

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0,00%

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0,00%

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0,00%

3.3. Felhalmozási célú tartalék

0,00%

B. Finanszírozási kiadások

0,00%

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0,00%

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

0,00%

1.1. Működési célú

0,00%

1.2. Felhalmozási célú

0,00%

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0,00%

Kiadások összesen

39 988

34 890

41 606

104,05%

35 646

5 960

0

10. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2024-2025-2026. évek gördülő tervezése

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2024-2025-2026 évek gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2024. év eredeti előirányzata

2025. év eredeti előirányzata

2026. év eredeti előirányzata

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

27 579

26 300

29 453

106,80%

30 337

31 095

31561

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25 799

25 308

28 295

109,67%

29 144

29 872

30321

2. Közhatalmi bevételek

1 580

373

558

35,32%

575

589

598

3. Működési bevételek

200

526

600

300,00%

618

633

643

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

93

0

0,00%

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

0

0

0

0,00%

0

0

0

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

0

0

0

2. Felhalmozási bevételek

0

0

0

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B. Finanszírozási bevételek

12 409

13 045

12 153

97,94%

12 518

12 831

13023

I. Belföldi finanszírozás bevételei

12 409

13 045

12 153

97,94%

12 518

12 831

13023

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

12 409

13 045

12 153

97,94%

12 518

12 831

13023

1.1. Működési célú

1 322

1 958

7 590

0,00%

7 818

8 013

8133

1.2. Felhalmozási célú

11 087

11 087

4 563

4 700

4 817

4890

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

0

0

0

2.1. Működési célú

0

0

0

2.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

39 988

39 345

41 606

104,05%

42 854

43 926

44584

A. Költségvetési kiadások

0

0

0

I. Működési költségvetési kiadások

28 901

33 468

37 043

128,17%

38 154

39 108

39695

1. Személyi juttatások

9 337

12 090

9 661

103,47%

9 951

10 200

10353

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 214

1 256

1 400

115,32%

1 442

1 478

1500

3. Dologi kiadások

8 000

11 678

12 000

150,00%

12 360

12 669

12859

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 907

2 503

6 156

104,22%

6 341

6 499

6597

5. Egyéb működési célú kiadások

4 443

5 941

7 826

176,14%

8 061

8 262

8386

5.1. Működési célú támogatások

1 047

1 940

2 231

213,09%

2 298

2 355

2391

5.2. Elvonások és befizetések

1 670

0,00%

0

0

0

5.3. Általános tartalék

0

0

0

5.4. Működési célú tartalék

3 396

2 331

5 595

5 763

5 907

5996

5.5 Céltartalék

0

0

0

5.6 Vizi közmű fejl.

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

11 087

1 422

4 563

0,00%

4 700

4 817

4890

1. Beruházások

0

2 032

0,00%

2 093

2 145

2177

2. Felújítások

11 087

1 422

2 531

2 607

2 672

2712

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

0

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

3.3. Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

B. Finanszírozási kiadások

0

0

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

0

0

0

1.1. Működési célú

0

0

0

1.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

Kiadások összesen

39 988

34 890

41 606

104,05%

42 854

43 926

44584

11. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. évi költségvetési rendelete

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évek költségvetési maradványa

e Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi tervezett előirányzat

2023. évi tervezett előirányzat

1.

Költségvetési hiány

0

0

2.

Előző évek költségvetési maradványa

13 045

12 153

1

A 3. § (1) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (3) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. melléklet a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. melléklet a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. melléklet a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.