Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 01

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.01.

Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h; pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Nemeskisfalud Községi Önkormányzat címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1) képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 41.606 eFt. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 37.043 e Ft.

ab) ab felhalmozási költségvetési kiadás 4.563 e Ft.

b) 29.453 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 29.453 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 0 e Ft.

c) 12.153 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány), működési célú 7.590 e Ft., felhalmozási célú 4.563e Ft.

cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele), működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés), működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft. állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel a felvételét nem tervezi az önkormányzat.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei és kiadás

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási tervei nincsenek 2023. évre., 6. melléklet szerint határoz meg.

(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként 7. melléklet szerint határoz meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapítja meg.

(6) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 10. melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

7. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Tartalékok

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 5.595 e Ft összegben állapítja meg.

II. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Polgármester jogosult a 2023. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 5.000 e Ft összegig.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 3 000 e Ft-ban állapítja meg.

(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

10. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

12. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Szolgáltatási szerződés

13. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést 100 ezer forint felett írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

14. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.

A költségvetés módosítása

15. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Záró és egyéb rendelkezések

16. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Címrendje

1. Nemeskisfalud Község Önkormányzata

2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2023. évi működési bevételei és kiadásai

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak

ezer Ft.

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat

2022 évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi tervezett ei %-a

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

27 579

26 300

29 453

106,80%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25 799

25 308

28 295

109,67%

2. Közhatalmi bevételek

1 580

373

558

35,32%

3. Működési bevételek

200

526

600

300,00%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

93

0

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

0

0

0

0,00%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

12 409

13 045

12 153

97,94%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

12 409

13 045

12 153

97,94%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

12 409

13 045

12 153

97,94%

1.1. Működési célú

1 322

1 958

7 590

0,00%

1.2. Felhalmozási célú

11 087

11 087

4 563

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

Bevételek összesen

39 988

39 345

41 606

104,05%

A. Költségvetési kiadások

39 988

34 890

41 606

I. Működési költségvetési kiadások

28 901

33 468

37 043

128,17%

1. Személyi juttatások

9 337

12 090

9 661

103,47%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 214

1 256

1 400

115,32%

3. Dologi kiadások

8 000

11 678

12 000

150,00%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 907

2 503

6 156

104,22%

5. Egyéb működési célú kiadások

4 443

5 941

7 826

176,14%

5.1. Működési célú támogatások

1 047

1 940

2 231

213,09%

5.2. Elvonások és befizetések

1 670

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

3 396

2 331

5 595

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

11 087

1 422

4 563

0,00%

1. Beruházások

0

1 422

2 032

0,00%

2. Felújítások

11 087

0

2 531

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Kiadások összesen

39 988

34 890

41 606

104,05%

3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2023. évi működési bevételei és kiadásai

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/22. évi tervezett ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25 799

32 397

28 295

109,67%

15534+683+26389

1. Önkormányzatok működési támogatásai

25 308

29 201

28 048

110,83%

15534+683

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 689

11 689

14 258

121,98%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1 878

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

709

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

638

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

531

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 671

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

67

1.1.6.Polgármester illetményének támogatása

1 722

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 349

11 888

11 520

101,51%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 270

2 270

100,00%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 354

15534+683

1.6. Elszámolásból származó bevétel

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

491

3 196

247

50,31%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

491

3 196

247

50,31%

II. Közhatalmi bevételek

1 580

1 218

558

35,32%

1. Vagyoni típusú adók

380

350

414

108,95%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

200

220

250

125,00%

1.3. Telekadó

180

130

180

100,00%

2. Értékesítési és forgalmi adók

1 200

868

1 000

2.1 Iparűzési adó

1 200

868

1 000

3. Gépjárműadó (40 %-a)

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

200

526

600

300,00%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

93

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

1 322

13 045

7 590

574,13%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

1 322

13 045

7 590

574,13%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

1 322

13 045

7 590

574,13%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Működési bevételek összesen

28 901

47 279

37 043

128,17%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

9 337

12 090

9 661

103,47%

Törvény sz.illetmény

4 073

7 346

4 341

106,58%

Normatív jutalom

250

0,00%

Béren kívülli juttatás

120

120

450

375,00%

Közlekedési költségtér.

Jubileumi jutattás

Foglal. egyéb sajátos jutt.

150

0,00%

Választott tisztségvis.

4 069

4 140

4 158

102,19%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

675

484

712

105,44%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 214

1 256

1 400

115,32%

III. Dologi kiadások

8 000

11 251

12 000

150,00%

Készlet beszerzés

2 800

4 837

5 311

189,68%

Kommunális szolg.

400

243

600

150,00%

Szolgáltatás

3 200

4 242

6 500

203,13%

Különféle befizetések, egyéb dologi

1 600

1 929

2 835

177,19%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 907

2 503

6 156

104,22%

V. Egyéb működési célú kiadások

4 443

5 941

7 826

176,14%

15534+660

1. Működési célú támogatások

1 047

1 940

2 231

213,09%

2. Elvonások és befizetések

1 670

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

3 396

2 331

5 595

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

Működési kiadások összesen

28 901

33 041

37 043

128,17%

42583-7378-17096

4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi tervezett ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

11 087

14 170

4 563

I. Belföldi finanszírozás bevételei

11 087

14 170

4 563

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

11 087

14 170

4 563

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

11 087

14 170

4 563

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

11 087

1 422

4 563

I. Beruházások

0

2 032

1. Önkormányzati beruházások

1 422

2 032

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

2 032

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

0

II. Felújítások

11 087

2 531

1. Önkormányzati felújítások

2. Intézményi felújítás

0

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

2. Felhalmozási célú tartalék

0

B. Finanszírozási kiadások

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

Felhalmozási kiadások összesen

11 087

1 422

4 563

5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafizetés

kormányzati funkció

2022. évi eredeti ei.

2022. évi várható telj

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei.

2022. évi várható telj

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei.

2022. évi várható telj

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei.

2022. évi várható telj

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei.

2022. évi várható telj

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei.

2022. évi várható telj

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei.

2022. évi várható telj

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

8333

6048

8597

103,17%

4069

4680

4608

113,25%

529

566

758

143,29%

1085

756

1000

92,17%

2231

0

46

2.

13320

Köztemető fennt.

100

6

100

100,00%

0,00%

0,00%

50

6

100

200,00%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

35

192

200

571,43%

0,00%

0,00%

100

192

200

200,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5.

41231

Közfoglalkoztatás

4039

3949

1397

34,59%

461

2731

232

50,33%

30

159

15

50,00%

1150

1059

1150

100,00%

6.

45160

Közutak

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

9.

63020

Víztermelés

100

398

100

100,00%

0,00%

0,00%

8

100

########

390

10.

64010

Közvilágítás

750

1079

1100

146,67%

0,00%

0,00%

600

1079

1100

183,33%

11.

66010

Zöldterület

200

348

350

175,00%

0,00%

0,00%

0

348

350

########

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

250

1983

2500

1000,00%

0,00%

0,00%

2000

1983

2500

125,00%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

44

100

0,00%

0,00%

0,00%

44

100

0,00%

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

16.

10755

Falugondnok

3992

5873

7643

191,46%

3612

4080

4109

113,76%

470

464

534

113,62%

1920

1329

3000

156,25%

17.

81030

Sport műk.

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

18.

82042

Könyvtár

920

644

200

21,74%

900

392

0,00%

117

52

0,00%

45

200

200

444,44%

19.

82092

Közművelődés

700

1256

2005

286,43%

295

207

712

0,00%

68

15

93

0,00%

300

1034

1200

400,00%

20.

96015

Gyermekétk., óvoda

200

48

0

0,00%

0,00%

0,00%

48

0,00%

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

23.

107051

Szociális étk.

700

784

1000

0,00%

0,00%

0,00%

700

784

1000

0,00%

24.

107060

Egyes szoc.ell.

2885

4648

6156

213,38%

0,00%

0,00%

2145

2503

6156

25.

Működési kiadás összesen

18501

27300

31448

169,98%

9337

12090

9661

103,47%

1214

1256

1400

115,32%

7950

11015

12000

150,94%

0

2503

8387

89,96%

0

436

0

0

Ssz.

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2022. évi eredeti ei.

2022. évi várható telj

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei.

2022. évi várható telj

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei.

2022. évi várható telj

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei.

2022. évi várható telj

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei.

2022. évi várható telj

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei.

2022. évi várható telj

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

2.

13320

Köztemető fennt.

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

11087

11087

4.

32020

Tűz. és hat.

5.

413231

Közfoglalkoztatás

6.

45160

Közutak

7.

51040

Nem v. hull.

8.

52020

Szennyvíz

9.

63020

Víztermelés

10.

64010

Közvilágítás

11.

66010

Zöldterület

12.

66020

Község városgazd

3032

2032

1600

13.

72111

Háziorvosi alapell.

14.

72311

Fogorvosi alapell.

15.

74031

Család és nővéd.

16.

76062

Település eü.

17.

81030

Sport műk.

18.

82042

Könyvtár

37

37

19.

82092

Közművelődés

1228

1228

20.

96015

Gyermekétk.

21.

102030

Idősek nepp.ell.

22.

104042

Gyermekjóléti

23

10755

Falugondnok

158

931

158

931

24

107051

Szociális étk.

25

107060

Egyes szoc.ell.

26

Felhalmozási kiadás

11087

1423

3963

0

0

1423

2032

0

11087

0

2531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának az önkormányzat 2023. évi felújítás céljainak meghatározása

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023. évi felújítás céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi tervezett ei %-a

1.

Ttraktor

0

0

1000

0,00%

2.

Község városgazd (Vis Maior)

11087

0

0

0,00%

3.

Falugondnoki busz

0

0

931

0,00%

4.

Régi falugondnoki busz

600

5.

Összesen:

11087

0

2531

0,00%

7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának az önkormányzat 2023. évi beruházási céljainak meghatározása

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023. évi beruházási céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi tervezett ei %-a

1.

Kamerarendszer

2032

0,00%

2.

0,00%

3.

0,00%

5.

0,00%

6.

Összesen:

0

0

2032

0,00%

8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának az önkormányzat 2023. évi létszám adatainak meghatározása

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023 . évi létszám adatainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi tervezett ei %-a

1

Közfoglalkoztatás

2

2

1

50,00%

2

Önkormányzat

1

1

1

100,00%

3

Falugondnok

1

1

1

100,00%

4

Összesen:

4

4

3

75,00%

9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2023. évi kötelező és önként vállalt feladatok megoszlása

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2023. évi kötelező és önként vállalt feladatatok megoszlása

ezer Ft-ban

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2023. évi kötelező feladat

2023. évi önként vállalt feladatok

2023. évi államigazgatási feladatok

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

27 579

26 300

29 453

106,80%

28 648

805

0

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25 799

25 308

28 295

109,67%

28 048

247

2. Közhatalmi bevételek

1 580

373

558

35,32%

0

558

3. Működési bevételek

200

526

600

300,00%

600

0

4. Működési célú átvett pénzeszközök

93

0

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

0

0

0

0,00%

0

0

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

0

0

2. Felhalmozási bevételek

0,00%

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0,00%

0

B. Finanszírozási bevételek

12 409

13 045

12 153

97,94%

6 998

5155

I. Belföldi finanszírozás bevételei

12 409

13 045

12 153

97,94%

6 998

5155

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

12 409

13 045

12 153

97,94%

6 998

1.1. Működési célú

1 958

2 038

0,00%

6 998

592

1.2. Felhalmozási célú

11 087

10 115

0,00%

4563

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

0,00%

2.1. Működési célú

0,00%

2.2. Felhalmozási célú

0,00%

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0,00%

0

0

Bevételek összesen

39 988

39 345

41 606

104,05%

35 646

5 960

A. Költségvetési kiadások

39 988

34 298

43 395

108,52%

35 646

5960

I. Működési költségvetési kiadások

28 901

33 468

38 832

134,36%

35 646

1 397

1. Személyi juttatások

9 337

12 090

9 661

103,47%

9 414

247

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 214

1 256

1 400

115,32%

1 400

3. Dologi kiadások

8 000

11 678

12 000

150,00%

10 850

1150

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 907

2 503

6 156

104,22%

6 156

5. Egyéb működési célú kiadások

4 443

5 941

7 826

176,14%

7 826

5.1. Működési célú támogatások

1 047

1 940

2 231

213,09%

2 231

5.2. Elvonások és befizetések

1 670

0,00%

5.3. Általános tartalék

3 396

0,00%

5.4. Működési célú tartalék

2 331

5 595

0,00%

5 595

5.5 Céltartalék

0

5.6 Vizi közmű fejl.

0,00%

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

11 087

1 422

4 563

0,00%

4 563

1. Beruházások

0

0

2 032

0,00%

2 032

2. Felújítások

11 087

1 422

2 531

0,00%

2 531

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0,00%

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0,00%

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0,00%

3.3. Felhalmozási célú tartalék

0,00%

B. Finanszírozási kiadások

0,00%

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0,00%

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

0,00%

1.1. Működési célú

0,00%

1.2. Felhalmozási célú

0,00%

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0,00%

Kiadások összesen

39 988

34 890

41 606

104,05%

35 646

5 960

0

10. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2024-2025-2026. évek gördülő tervezése

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2024-2025-2026 évek gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2024. év eredeti előirányzata

2025. év eredeti előirányzata

2026. év eredeti előirányzata

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

27 579

26 300

29 453

106,80%

30 337

31 095

31561

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25 799

25 308

28 295

109,67%

29 144

29 872

30321

2. Közhatalmi bevételek

1 580

373

558

35,32%

575

589

598

3. Működési bevételek

200

526

600

300,00%

618

633

643

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

93

0

0,00%

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

0

0

0

0,00%

0

0

0

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

0

0

0

2. Felhalmozási bevételek

0

0

0

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B. Finanszírozási bevételek

12 409

13 045

12 153

97,94%

12 518

12 831

13023

I. Belföldi finanszírozás bevételei

12 409

13 045

12 153

97,94%

12 518

12 831

13023

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

12 409

13 045

12 153

97,94%

12 518

12 831

13023

1.1. Működési célú

1 322

1 958

7 590

0,00%

7 818

8 013

8133

1.2. Felhalmozási célú

11 087

11 087

4 563

4 700

4 817

4890

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

0

0

0

2.1. Működési célú

0

0

0

2.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

39 988

39 345

41 606

104,05%

42 854

43 926

44584

A. Költségvetési kiadások

0

0

0

I. Működési költségvetési kiadások

28 901

33 468

37 043

128,17%

38 154

39 108

39695

1. Személyi juttatások

9 337

12 090

9 661

103,47%

9 951

10 200

10353

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 214

1 256

1 400

115,32%

1 442

1 478

1500

3. Dologi kiadások

8 000

11 678

12 000

150,00%

12 360

12 669

12859

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 907

2 503

6 156

104,22%

6 341

6 499

6597

5. Egyéb működési célú kiadások

4 443

5 941

7 826

176,14%

8 061

8 262

8386

5.1. Működési célú támogatások

1 047

1 940

2 231

213,09%

2 298

2 355

2391

5.2. Elvonások és befizetések

1 670

0,00%

0

0

0

5.3. Általános tartalék

0

0

0

5.4. Működési célú tartalék

3 396

2 331

5 595

5 763

5 907

5996

5.5 Céltartalék

0

0

0

5.6 Vizi közmű fejl.

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

11 087

1 422

4 563

0,00%

4 700

4 817

4890

1. Beruházások

0

2 032

0,00%

2 093

2 145

2177

2. Felújítások

11 087

1 422

2 531

2 607

2 672

2712

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

0

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

3.3. Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

B. Finanszírozási kiadások

0

0

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

0

0

0

1.1. Működési célú

0

0

0

1.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

Kiadások összesen

39 988

34 890

41 606

104,05%

42 854

43 926

44584

11. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. évi költségvetési rendelete

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évek költségvetési maradványa

e Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi tervezett előirányzat

2023. évi tervezett előirányzat

1.

Költségvetési hiány

0

0

2.

Előző évek költségvetési maradványa

13 045

12 153