Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 01

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.01.

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8 a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 8. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.

(4) A támogatás mértéke havonta legfeljebb 10.000.-Ft lehet. A támogatást legfeljebb egy évre, pénzbeli támogatás formájában lehet megállapítani.

(5) Az Önkormányzat évente maximum két alkalommal a lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek részére legfeljebb 10.000.-Ft összegű pénzbeli támogatást adhat, amennyiben a kérelmező nevén lévő közműóra adóssága meghaladja az 50.000.-Ft-ot és a fennálló tartozás legalább 6 havi.”

2. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.