Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról

Hatályos: 2024. 02. 01

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról

2024.02.01.

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva Nemeskisfalud Község Önkormányzat Polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében e rendelet területi hatálya Nemeskisfalud Község Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 3. §-ban, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv (továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.

(3) E rendelet tárgyi hatálya az alábbi ellátásokra terjed ki:

a) Pénzbeli és természetbeni ellátások,

b) Szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások:

a) települési támogatások:

aa) lakhatáshoz kapcsolódó támogatás;

ab)1 tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásához nyújtott támogatás;

ac)2 gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó támogatás

ad)3 tűzifa természetbeni támogatás

ae)4 egyéb természetbeni, pénzbeli támogatás

af)5 rendkívüli települési támogatás

b)6

(5)7 Szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások:

a) falugondnoki szolgálat,

b) étkeztetés,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

d) támogató szolgálat,

e) gyermekek ellátásával kapcsolatban gyermekjóléti szolgáltatás,

f) bölcsődei ellátás,

(6)8 A Böhönye Község Önkormányzat (a továbbiakban: Böhönyei Önkormányzat) szakfeladaton biztosítja az (5) bekezdés e) pontjában megnevezett ellátást.

(7)9 A Böhönyei Önkormányzat által fenntartott Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde (a továbbiakban: Intézmény) biztosítja az (5) bekezdés b) és f) pontjaiban megnevezett ellátásokat.

(8) Az Önkormányzat (6) bekezdés c) és d) pontjaiban meghatározott ellátásokat a Marcali Egészségügyi Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Marcali SZESZK) intézmény biztosítja.

Általános eljárási rendelkezések

2. § (1) A pénzbeli és a természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani.

(2)10 Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása a Böhönyei Önkormányzat vagy a Marcali SZESZK útján történik, az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet az igénybevételt biztosító önkormányzat vagy intézmény vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.

(3) A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban lévők jövedelemviszonyairól szóló igazolásokat, melynek irányadó időszakára az Szt. 10. § (1) bekezdésében meghatározottakat kell figyelembe venni.

3. § (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó, (2) bekezdés szerinti igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia.

(2) A jövedelem igazolható:

a) munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással (amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni);

b) munka elvesztése nyomán kapott ellátás esetén a az ellátást megállapító hatóság által kiállított igazolással;

c) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával;

d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével vagy a kifizető szerv igazolásával;

e) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve a NAV által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással;

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával;

g) alkalmi munka esetén a havi átlagos nettó jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal;

h) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény, stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatával;

i) ösztöndíjról a felsőoktatási intézmény igazolásával;

j) a munkaügyi kirendeltség igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül;

k) az a)–j) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolással;

l) amennyiben a c), d) és i) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek átutalásra, úgy a jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható.

(3) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek Szt. 18. §-ának a-e) és g) pontjában szereplő adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, valamint az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat igazolni. A kérelemben továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számot vagy a telefonos elérhetőséget is.

(4) A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.

(5) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelemét a kérelmező igazolja.

(6) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél helyszíni szemle tartható.

(7) Nem kell helyszíni szemlét tartani az igénylőnél, ha életkörülményeit a Hivatal már bármely ügyben vizsgálta és azokban lényeges változás nem feltételezhető.

4. § A képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátás esetén, a közigazgatási hatósági eljárás során valamennyi végzés meghozatalára vonatkozó hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át. A jegyző jogosult a döntést nem igénylő eljárási cselekményekben történő eljárásra.

5. § (1) A havi rendszerességgel nyújtott szociális ellátások folyósítása a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm.rend. 6. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján történik.

(2) A nem havi rendszerességgel nyújtott szociális ellátás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy kérelmére vagy hivatalból, a (5) bekezdésben meghatározottakon túl házipénztárból is kifizethető. Erről a határozatban rendelkezni kell.

6. § A települési támogatások egészben vagy részben természetbeni ellátás formájában is nyújthatók. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

7. § A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a jogosultság fennállását az ellátás megállapítását követően naptári évenként egy alkalommal ismételten vizsgálni kell, ennek tényét – azaz a tovább folyósíthatóságot – az ügyiratban rögzíteni kell.

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás

8. § (1) Az Önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódóan az alábbi települési támogatásokat nyújtja:

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére vonatkozó települési támogatás,

b) lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek települési támogatása.

(2) A települési támogatásra az jogosult, aki lakókörnyezete rendezettségét biztosítja, ennek során a kérelmezőnek vagy jogosultnak kötelezettsége, hogy a tulajdonában vagy használatában álló lakóépületet és annak udvarát, kertjét a kerítésen kívül határos területet, a járdát folyamatosan tisztán tartja, valamint az ingatlan állagának fenntartásáról gondoskodik, lakókörnyezete; kertje, udvara, háza tiszta és higiénikus. Az ingatlan rendezettségének megállapításáról az eljáró ügyintéző gondoskodik.

(3)11 Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori összegének hétszeresét.

(4)12 A támogatás mértéke havonta legfeljebb 10.000.-Ft lehet. A támogatást legfeljebb egy évre, pénzbeli támogatás formájában lehet megállapítani.

(5)13 Az Önkormányzat évente maximum két alkalommal a lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek részére legfeljebb 10.000.-Ft összegű pénzbeli támogatást adhat, amennyiben a kérelmező nevén lévő közműóra adóssága meghaladja az 50.000.-Ft-ot és a fennálló tartozás legalább 6 havi.

(6) E rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség kiterjed valamennyi támogatásra azzal a kitétellel, hogy tegye ezt a tőle elvárható gondossággal. Tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatás

9. § Tartósan betegnek minősül e rendelet alkalmazásában, aki előreláthatólag 3 hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. A tartósan beteg állapot igazolására a háziorvos jogosult.

10. § Ápolásra jogosult az a személy, aki a tartósan beteg 18 év feletti hozzátartozóját gondozza.

11. § A támogatás mértéke havonta legfeljebb 5.000. forint.

12. § Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha jövedelemmel rendelkezik, vagy rendszeres pénzellátásban részesül. A támogatás legfeljebb egy évre, kizárólag pénzbeli támogatás formájában állapítható meg.

Gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás

13. § Gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatást nyújt az Önkormányzat, ha a kérelmező havi gyógyszerkiadása vagy gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át.

14. §14 Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.

15. § Az igazolt havi gyógyszerköltségekről a háziorvos, szakorvos által kiadott igazolást szükséges benyújtani. A támogatás mértéke havonta legfeljebb 2.000.-Ft. Támogatás legfeljebb egy évre, kizárólag pénzbeli támogatás formájában állapítható meg. Nem jogosult támogatásra, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik.

Tüzifa természetbeni támogatás

16. § (1) Tűzifa természetbeni támogatásban részesülhet az a Nemeskisfalud községben állandó lakóhellyel rendelkező személy, akinek jövedelmi helyzete miatt aránytalan nehézséget okoz lakásának fűtése.

(2)15 Jövedelmi helyzete miatt rászorult az, ahol a közös háztartásban élők 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét.

(3)16 A tűzifa természetbeni támogatás mértéke alkalmanként legfeljebb 5 m3. Ugyanazon lakásra tűzifa támogatás kizárólag egy jogosultnak állapítható meg.

(4)17 A támogatás a fűtési szezonban október 15. és április 15. között állapítható meg. A támogatásra jogosultság elbírálásáról, a támogatás mértékének megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(5) A tűzifa természetbeni támogatás évente legfeljebb 2 alkalommal állapítható meg azzal, hogy a két kérelem beadása között legalább 60 napnak el kell telnie.

16/A. §18 (1) Egyéb természetbeni vagy pénzbeli támogatás adható évente legfeljebb három alkalommal a növekvő anyagi terhekre tekintettel (például: karácsonyra, húsvétra, beiskolázásra) a Nemeskisfalud községben állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő személyeknek, akiknek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum tízszeresét.

(2) A támogatás háztartásonként csak egy személy részére állapítható meg, a beiskolázás esetén azonban gyermekenként is adható.

(3) A támogatás összegét a képviselő testület határozza meg, a támogatásra jogosultság elbírálásáról, a támogatás mértékének megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(4) A kérelem benyújtásakor a lakcímet lakcímkártyával igazolni kell, továbbá a jövedelemigazolásokat is be kell nyújtani.

Rendkívüli települési támogatás

17. § (1) Az Önkormányzat egyéb rendkívüli települési támogatást nyújt a fentieken kívül a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére. E támogatás keretében tűzifa természetbeni támogatás nem adható.

(2) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, nem várt kiadásokhoz – kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

18. § A rendkívüli települési támogatás mértéke egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő szülőknél alkalmanként legfeljebb 20.000. forint, egyéb esetekben legfeljebb 15.000. forint.

19. § Egyéb rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet háztartásonként évente legfeljebb 2 alkalommal lehet benyújtani és két kérelem beadása között legalább 180 napnak el kell telnie.

20. § Rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények esetén lakóingatlant ért természeti katasztrófa esetén az Önkormányzat legfeljebb 100.000.-Ft-ig terjedő összegű támogatást is megállapíthat jövedelemhatártól, és már folyósított támogatásoktól függetlenül. A kérelmet fotókkal és helyszíni szemlével kell alátámasztani.

21. § (1) Rendkívüli települési támogatás az Szt. 45. § (5) bekezdése alapján hivatalból is megállapítható.

(2) Hivatalból történő megállapítás esetén a jogosultak körét a hatáskörrel rendelkező szerv, határozatban állapítja meg.

22. § Az 1. (4) bekezdés a-b) pontjában meghatározott települési támogatásokra vonatkozó döntés és az Szt. 7. §-a szerinti döntés meghozatalát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások

23. § (1) Az alábbi szociális ellátásokat az Önkormányzat kormányzati funkción keresztül saját maga biztosítja:

a) falugondnoki szolgálat,

b) étkeztetés.

(2)19 Az alábbi szociális ellátásokat az Önkormányzat a Böhönyei Önkormányzaton keresztül biztosítja:

a) családsegítés,

b) gyermekjóléti szolgáltatás,

(3)20 Az alábbi szociális ellátásokat az Önkormányzat a Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde Intézményen keresztül biztosítja: bölcsődei ellátás.

(4) Az alábbi szociális ellátásokat az Önkormányzat a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja:

a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

b) támogató szolgálat.

(5) A (2) és (3) bekezdésben foglalt ellátásokra vonatkozó rendeleti szabályozás Böhönye Község Önkormányzat vonatkozó rendeleteiben található.

(6) A (4) bekezdésben foglalt ellátásokra vonatkozó rendeleti szabályozás Marcali Városi Önkormányzat vonatkozó rendeleteiben található.

Az ellátások igénybevétele

24. § (1) Az étkeztetés igénybevétele iránti kérelmet a Hivatalban Nemeskisfalud Község Önkormányzat Polgármesterének címezve kell benyújtani.

(2)21 A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről a polgármester dönt

(3) Étkeztetés megállapítása a kérelmező rendszeres havi jövedelmének figyelembevételével történik.

(4) Külön eljárás nélkül akkor is biztosítható az ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.

(5) A polgármester külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

25. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a 18 éven felüli rászorultaknak, legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

a)22 jövedelmi, vagyoni helyzetük alapján azok a rászorultak, akiknek a jövedelme nem haladja meg a havi 150.000.-Ft-ot;

b) egészségi állapotuk miatt rászorulóknak kell tekinteni azokat a személyeket, akik a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaguk ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tudnak;

c) fogyatékosságukat, pszichiátriai betegségüket dokumentációval igazolják,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt.

(2) Étkeztetésben részesíti az Önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.

(3) A térítési díjak számításának módját és mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) Az (5) bekezdésben írt térítési díjon felül keletkező csomagolási, dobozolási és házhozszállítási költséget az Önkormányzat átvállalhatja a térítési díj megfizetésére kötelezettől. Az átvállalásról a hatáskörrel rendelkező szerv dönt.

Falugondnoki szolgálat

26. § A falugondnoki szolgálat működésének feltételit külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

A fizetendő személyi térítési díj, és annak csökkentésének, elengedésének esetei, módjai

27. § (1) Ha az Szt. másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért személyi térítési díjat kell fizetni.

(2) A személyi térítési díj fizetésére vonatkozóan az Szt. 114. §-ban foglalt rendelkezések az irányadók.

(3) A személyi térítési díj összegének felülvizsgálatára az Szt. 115. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók, kivéve ha az étkeztetés esetében az étkeztetést igénybevevő jövedelme:

a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni,

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.

A személyi térítési díjak megfizetése

28. § (1) A személyi térítési díjat havonta kell megfizetni.

(2) A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a következő befizetés alkalmával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.27.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése szerint korrigálni kell.

(3) A személyi térítési díj befizetését a Hivatal pénztárába havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig szükséges teljesíteni.

Az ellátást igénybe vevővel kötendő megállapodás

29. § A polgármester az intézményi ellátás igénybevételekor írásban megállapodást köt a szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. A megállapodásban ki kell térni az Szt. 94/C. § (3) bekezdésben foglaltakon túl az alábbiakra is:

a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára,

b) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára,

c) az ellátás megkezdésének időpontjára.

d) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira,

e) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre,

f) a döntések elleni jogorvoslat módjára.

Az intézményi jogviszony megszűnése

30. § Az intézményi ellátás megszűnik az Szt. 100. §. és 101. §-ában foglalt esetekben és módon.

Záró rendelkezések

31. § E rendelet 2021. június 11. napján lép hatályba. Hatálybalépésével hatályát veszti Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XI.21.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet23

1. Szociális étkeztetés:

a) intézményi térítési díj nettó 541.- Ft.

b) szociális étkezés kiszállítása intézményi térítési díja: ingyenes.

1

Az 1. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontja a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontja a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (4) bekezdés a) pont ae) alpontját a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. § (4) bekezdés a) pont af) alpontját a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

6

Az 1. § (4) bekezdés b) pontját a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. § (5) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. § (6) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. § (7) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

10

A 2. § (2) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 8. § (3) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (3) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 8. § (4) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

13

A 8. § (5) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

14

A 14. § a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

15

A 16. § (2) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

16

A 16. § (3) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

17

A 16. § (4) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

18

A 16/A. §-t a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

19

A 23. § (2) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

20

A 23. § (3) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

21

A 24. § (2) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

22

A 25. § (1) bekezdés a) pontja a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

23

Az 1. melléklet a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.