Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 01- 2024. 02. 02

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.01.

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8 a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások:

a) falugondnoki szolgálat,

b) étkeztetés,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

d) támogató szolgálat,

e) gyermekek ellátásával kapcsolatban gyermekjóléti szolgáltatás,

f) bölcsődei ellátás,

(6) A Böhönye Község Önkormányzat (a továbbiakban: Böhönyei Önkormányzat) szakfeladaton biztosítja az (5) bekezdés e) pontjában megnevezett ellátást.

(7) A Böhönyei Önkormányzat által fenntartott Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde (a továbbiakban: Intézmény) biztosítja az (5) bekezdés b) és f) pontjaiban megnevezett ellátásokat.”

2. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása a Böhönyei Önkormányzat vagy a Marcali SZESZK útján történik, az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet az igénybevételt biztosító önkormányzat vagy intézmény vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.”

3. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori összegének hétszeresét.”

4. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 23. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az alábbi szociális ellátásokat az Önkormányzat a Böhönyei Önkormányzaton keresztül biztosítja:

a) családsegítés,

b) gyermekjóléti szolgáltatás,

(3) Az alábbi szociális ellátásokat az Önkormányzat a Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde Intézményen keresztül biztosítja: bölcsődei ellátás.”

5. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről a polgármester dönt”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.