Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24- 2021. 12. 25

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.24.

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8 a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 16. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A tűzifa természetbeni támogatás mértéke alkalmanként legfeljebb 5 m3. Ugyanazon lakásra tűzifa támogatás kizárólag egy jogosultnak állapítható meg.

(4) A támogatás a fűtési szezonban október 15. és április 15. között állapítható meg. A támogatásra jogosultság elbírálásáról, a támogatás mértékének megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.