Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 03- 2021. 12. 04

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.03.

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8 a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a) pont ab)–ad) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A (3) bekezdés a) pontja szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások:
települési támogatások:]

„ab) tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásához nyújtott támogatás;

ac) gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó támogatás

ad) tűzifa természetbeni támogatás”

(2) A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a) pontja a következő ae) és af) alponttal egészül ki:

[A (3) bekezdés a) pontja szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások:
települési támogatások:]

„ae) egyéb természetbeni, pénzbeli támogatás

af) rendkívüli települési támogatás”

2. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Jövedelmi helyzete miatt rászorult az, ahol a közös háztartásban élők 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét.”

3. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet „Tüzifa természetbeni támogatás” alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § (1) Egyéb természetbeni vagy pénzbeli támogatás adható évente legfeljebb három alkalommal a növekvő anyagi terhekre tekintettel (például: karácsonyra, húsvétra, beiskolázásra) a Nemeskisfalud községben állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő személyeknek, akiknek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum tízszeresét.

(2) A támogatás háztartásonként csak egy személy részére állapítható meg, a beiskolázás esetén azonban gyermekenként is adható.

(3) A támogatás összegét a képviselő testület határozza meg, a támogatásra jogosultság elbírálásáról, a támogatás mértékének megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(4) A kérelem benyújtásakor a lakcímet lakcímkártyával igazolni kell, továbbá a jövedelemigazolásokat is be kell nyújtani. ”

4. § Hatályát veszti A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés b) pontja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.