Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 28- 2023. 04. 29

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.28.

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8 a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az étkeztetés keretében azoknak a 18 éven felüli rászorultaknak, legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:)

„a) jövedelmi, vagyoni helyzetük alapján azok a rászorultak, akiknek a jövedelme nem haladja meg a havi 150.000.-Ft-ot;”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.