Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatási célú használatáról

Hatályos: 2023. 04. 28

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatási célú használatáról

2023.04.28.

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a 2004. évi II. tv 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemeskisfalud Község Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő valamennyi közterületre.

2. § (1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatási céljára történő közterület-használat) a Somogy Vármegyei Kormányhivatallal megkötött hatósági szerződés alapján történhet.

(2) A hatósági szerződés megkötésének egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem köthető.

(3) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) ne m haladhatja meg a teljes közterület 80%-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület -használat nem haladhatja meg a teljes közterület -használat 40 %-át.

3. § (1) Filmforgatás céljából történő közterület -használat időtartama nem haladhatja meg a két hetet.

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.

4. § A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem köthető.

5. § (1) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt kérelmet nyújtottak be a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.

(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület -használat jóváhagyását meg kell tagadni.

(3) Nem lehet hatósági szerződést kötni azzal a kérelmezővel, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat ne fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.

6. § A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani:

a) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni,

b) zöldfelületet köteles kíméletesen használni,

c) 22 óra utáni forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat betartani,

d) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.

7. § A közterület filmforgatási célú használatáért forgatási helyszín és kiszolgálás esetén 1000 ft/m2/nap, stáb parkolása esetén 600 ft/m2/nap közterület-használati díjat kell fizetni. A filmforgatás céljából történő közterület-használat csak a díjnak egy összegben az önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető meg.

8. § Filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén a hatósági szerződéshez történő hozzájárulás, illetőleg a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszíti Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról, valamint a közterület filmforgatási célú használatáról szóló 14/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete

10. § Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról, valamint a közterület filmforgatási célú használatáról szóló Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IX.13.) számú önkormányzati rendelete.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.