Libickozma Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15

Libickozma Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.02.15.

Libickozma Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a többlet mértéke

3. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését az 1. és 2. melléklet alapján 39.498.896 Ft tárgyévi bevétellel, 39.498.896 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevétel 24.077.000 Ft-ban, a működési pénzmaradvány 15.421.896 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 35.678.896 Ft-ban, ezen belül: a személyi juttatások kiadásait 8.944.000 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 1.484.000 Ft-ban a dologi kiadásokat 17.376.878 Ft-ban, működési támogatásokat 4.250.900 Ft-ban, ellátottak pénzbeli támogatását 900.000 Ft-ban, pénzforgalom nélküli kiadásokat 723.118 Ft-ban, a működési célú tartalékot 2.000.000 Ft-ban , felhalmozási célú kiadást 3.820.000 Ft-ban ebből: a beruházások összegét 3.820.000,-Ft-ban, a felújítások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete határozza meg. A költségvetési kiadásokat a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.

(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el az 5. melléklet alapján.

(5) A Képviselő-testület a (4) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitás tv.) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

2. A bevételi többlet kezelése

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

3. Általános és céltartalék

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát

0 ezer Ft összegben

(2)A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
2.000.000 Ft összegben állapítja meg.
(3)Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

1. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

5. Közvetetett támogatások

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

6. Többéves kihatással járó feladatok

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el .

7. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § 1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

9. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. §

1.Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
1.A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást..

12. §

1.A Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.
1.Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.
1.Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
1.A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.

10. Készpénzben történő kifizetések

13. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

1. készpénzfizetési számlák,

2. vásárlási előleg, ellátmány,

3. munkavállalók illetmény előlege,

4. munkavállalók utazási költségtérítése,

5. munkavállalók belföldi kiküldetése,

6. közcélú dolgozók munkabére,

7. segélyek,

8. lakáspályázati díj visszafizetése,

9. térítési díjak visszafizetése.

11. Záró rendelkezés

14. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

1. melléklet2

Libickozma Község Önkormányzata

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Libickozma Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

2. melléklet3

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

kötelező feladat

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező önkormányzati feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Módosított Összesen

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18 077 941

18 077 941

21 578 954

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 633 941

10 633 941

10 640 264

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

1.3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1131

5 174 000

5 174 000

5 602 025

1.3.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 933 082

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

133 583

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

550 163

550 163

1 748 046

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

550 163

550 163

1 748 046

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4.

Közhatalmi bevételek

B3

750 000

750 000

750 000

Jövedelemadók

B311

4.1.

Vagyoni tipusú adók

B34

600 000

600 000

600 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

150 000

150 000

150 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

0

0

0

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

5.

Működési bevételek

B4

0

0

0

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Egyéb működési bevételek

B410

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Tulajdonosi bevétel

B404

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

19 378 104

19 378 104

24 077 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12

Maradvány igénybevétele

B813

15 421 896

15 421 896

15 421 896

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

15 421 896

15 421 896

15 421 896

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

15 421 896

15 421 896

15 421 896

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

34 800 000

34 800 000

39 498 896

3. melléklet4

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező önkormányzati feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Módosított összesen

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

32076882

32076882

32955778

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

8894000

8894000

8944000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1484000

1484000

1484000

1.3.

Dologi kiadások

K3

19398882

19398882

17376878

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

800000

800000

900000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1500000

1500000

4250900

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

63000

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1500000

1500000

1500000

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2687900

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

0

0

3820000

2.1.

Beruházások

K6

3820000

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

3.

TARTALÉKOK

K513

2000000

2000000

2000000

3.1.

Általános tartalék

2000000

2000000

2000000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

34076882

34076882

38775778

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

723118

723118

723118

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

723118

723118

723118

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

723118

723118

723118

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

34800000

34800000

39498896

4. melléklet5

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

19 378 104

24 077 000

Működési célú

34 800 000

35 678 896

Pénzforgalmi bevételek

19 378 104

24 077 000

Pénzforgalmi kiadások

32 076 882

32 955 778

Működési célú támogatások

18 077 941

21 578 954

Személyi jellegű kiadások

8 894 000

8 944 000

Működési bevételek

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

1 484 000

1 484 000

Közhatalmi bevételek

750 000

750 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

19 398 882

17 376 878

Működési célra átvett pénzeszközök

550 163

1 748 046

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

900 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

1 500 000

4 250 900

Pénzforgalmi nélküli kiadások

2 723 118

2 723 118

Működési célú tartalékok

2 000 000

2 000 000

áll.házt belüli megelőlegezés viszafiz

723 118

723 118

Felhalmozási célú

0

0

Felhalmozási célú

0

3 820 000

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

0

3 820 000

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

Beruházási kiadások

0

3 820 000

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Felhalmozási tartalék

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

19 378 104

24 077 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 800 000

39 498 896

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési hiány

15 421 896

15 421 896

Felhalmozási hiány

0

3 820 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

15 421 896

15 421 896

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

15 421 896

15 421 896

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

34 800 000

39 498 896

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

34 800 000

39 498 896

Működési célú bevételek összesen

34 800 000

39 498 896

Működési célú kiadások összesen

34 800 000

35 678 896

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

0

3 820 000

5. melléklet6

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2021.évi eredeti előirányzat

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

B8131

15 421 896

0

0

15 421 896

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

B8132

0

0

Összesen

15 421 896

0

0

15 421 896

6. melléklet7

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2021.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

2.

0

Összesen

0

0

0

0

7. melléklet8

Libickozma Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek bemutatása

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2021

2022

2023

1.

Helyi adók

750 000

750 000

750 000

2.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

-

-

-

4.

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (1+..+7)

750 000

750 000

750 000

9.

Saját bevételek (8.sor) 50 %

375 000

375 000

375 000

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13.

Hitelt megtestesítő értékpapír

14.

Váltó kibocsátás

15.

Pénzügyi lizing

16.

Visszavásárlási kötelezettség

17.

Fedezeti betét

18.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

20.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

Hitelt megtestesítő értékpapír

23.

Adott váltó

24.

Pénzügyi lizing

25.

Visszavásárlási kötelezettség

26.

Fedezeti betét

27.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

-

-

-

8. melléklet9

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

2021-2022 év

forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2021. év

2022. év

2021. év

2022. év

2021. év

2022. év

Adósságszolgálati kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

9. melléklet10

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

2021-2022. év

forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2021. év

2022. év

2021. év

2022. év

2021. év

2022. év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

10. melléklet11

Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Kisértékű eszköz beszerzés

264000

Solis 20 traktor vásárlás

3 556 000

2021

3556000

Önkormányzat összesen:

3 556 000

0

3 820 000

11. melléklet12

felújítási kiadási előirányzatai

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi előirányzat

Összesen

0

0

12. melléklet13

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE

2021-2023. év

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

2021-2023 év

2021-2023 év

2021-2023 év

2021-2023 év

2021-2023 év

2021-2023 év

saját erő

támogatás

bekerülési költség

1.

0

0

0

2.

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

13. melléklet14

Költségvetési szerv

Libickozma Községi Önkormányzata

Feladat megnevezése

összes feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18 077 941

21 578 954

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 633 941

10 640 264

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

5 174 000

5 602 025

1.3.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 933 082

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

133 583

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

550 163

1 748 046

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

550 163

1 748 046

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4.

Közhatalmi bevételek

B3

750 000

750 000

Jövedelemadók

B311

4.1.

Vagyoni tipusú adók

B34

600 000

600 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

150 000

150 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

0

0

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5.

Működési bevételek

B4

0

0

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Egyéb működési bevételek

B410

0

0

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

6.1

Tulajdonosi bevételek

B404

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.5

Részesedések értékesítése

B54

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

19 378 104

24 077 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12

Maradvány igénybevétele

B813

15 421 896

15 421 896

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

15 421 896

15 421 896

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

15 421 896

15 421 896

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

34 800 000

39 498 896

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

32076882

32955778

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

8894000

8944000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1484000

1484000

1.3.

Dologi kiadások

K3

19398882

17376878

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

800000

900000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1500000

4250900

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

63000

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1500000

1500000

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2687900

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

0

3820000

2.1.

Beruházások

K6

0

3820000

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

3.

TARTALÉKOK

K512

2000000

2000000

3.1.

Általános tartalék

2000000

2000000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

34076882

38775778

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

723118

723118

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

723118

723118

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

723118

723118

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

34800000

39498896

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

0

14. melléklet15

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

összesen

állami támogatás

1 506 496

1 506 495

1 506 495

1 506 495

1 506 495

1 506 495

3 580 921

1 506 495

1 506 495

2 933 082

1 506 495

1 506 495

21 578 954

működési célú bevétel

0

adóbevételek

50 000

300 000

50 000

50 000

240 000

60 000

750 000

tám.ért.m.c.átvett

189 175

189 175

190 000

179 696

0

0

0

0

0

0

1 000 000

1 748 046

m.célra átvett

0

pénzmaradvány

15421896

15 421 896

ÖnHiKi támogatás

0

működési bevétel

1 695 671

17 167 566

1 996 495

1 686 191

1 556 495

1 506 495

3 580 921

1 556 495

1 746 495

2 993 082

1 506 495

2 506 495

39 498 896

koncessziós díj

0

Előz.évi pénzm.fejl.

0

Felh.c.átvett

0

BEVÉTELEK

1 695 671

17 167 566

1 996 495

1 686 191

1 556 495

1 506 495

3 580 921

1 556 495

1 746 495

2 993 082

1 506 495

2 506 495

39 498 896

személyi juttatás

740 000

740 000

740 000

740 000

740 000

740 000

740 000

740 000

740 000

740 000

740 000

804 000

8 944 000

munka.terh.jár

129000

129000

129000

129000

129000

129000

115000

115000

115000

115000

115000

135000

1 484 000

dologi kiadások

1448073

1448073

1448073

1448073

1448073

1448073

1448073

1448073

1448073

1448073

1448073

1448075

17376878

Ellátottak támogatásai

80000

80000

85000

50000

80000

60000

60000

80000

80000

60000

185000

900000

tám.ért.m.c.átadott

100000

350000

350000

300000

63000

200000

2687900

200000

4250900

Áht. elüli megel.v.fiz

723118

723118

tartalék

2000000

2000000

Mc-tám.kölcs kiadása

működési célú kiadás

3 040 191

2 497 073

4 747 073

2 402 073

2 367 073

2 747 073

2 663 073

2 426 073

2 583 073

5 070 973

2 363 073

2 772 075

35 678 896

Felhalmozási kiadások

felújítás

0

beruházás

3820000

3820000

Fejlesztési kiadások

0

0

3820000

Műk.és fejl.kiad.össz

3 040 191

2 497 073

4 747 073

2 402 073

2 367 073

2 747 073

2 663 073

2 426 073

2 583 073

5 070 973

2 363 073

2 772 075

39 498 896

15. melléklet16

Közvetett támogatások

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

16. melléklet17

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2022.év

2023.év

2024.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

18000000

18200000

18200000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

500000

500000

0

3.

Közhatalmi bevét

B3.

750000

750000

750000

4.

Mük.bevételek

B4.

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

19250000

19450000

18950000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2022.év

2023.év

2024.év

1.

személyi juttatás

K1

8900000

8900000

9200000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

1380000

1380000

1320000

3.

Dologi kiadások

K3

7170000

7120000

6850000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

800000

1050000

580000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.belülre

K506

1000000

1000000

1000000

Kiadások összesen

19250000

19450000

18950000

17. melléklet18

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft

2021

2022

2023

2024

2025

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

1

A 3. § a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 11. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 12. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 13. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 14. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 15. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 16. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 17. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.