Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 15

Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.02.15.

Libickozma Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot az 1. melléklet szerint. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke

3. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete és 3. melléklete alapján 49.321.307 Ft tárgyévi bevétellel 49.321.307 Ft tárgyévi kiadással, 0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel, 0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel, 0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással, állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt 27.766.293 Ft-ban a működési célú pénzmaradványt 20.480.051 Ft-ban a működési célú kiadásokat 49.321.307 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 13.469.000 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 1.848.000 Ft-ban, a dologi kiadásokat 21.177.339 Ft-ban, működési támogatást 2.902.900 Ft-ban a pénzforgalom nélküli kiadásokat 1.046.068 Ft-ban, ellátottak pénzbeli támogatását 2.000.000 Ft-ban a működési célú tartalékot 2.000.000 Ft-ban a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban a felhalmozási pénzmaradványt 0 Ft-ban a felhalmozási célú kiadást 4.878.000 Ft-ban ebből: a beruházások összegét 4.878.000 Ft-ban a felújítások összegét 0 Ft-ban, a speciális célú támogatásokat 0 Ft-ban, a felhalmozási célú céltartalékot 0 Ft-ban, önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) a képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 5. melléklet alapján.

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, valamint engedélyezett létszámát e rendelet 2. melléklete és 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) (6) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot )

(7) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 7. melléklete tartalmazza

(8) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(9) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként az 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 14. melléklet szerint állapítja meg.

2. A bevételi többlet kezelése

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

3. Általános és céltartalék

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.000.000 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

4. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

5. Közvetetett támogatások

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

6. Többéves kihatással járó feladatok

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el .

7. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

8. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

12. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.

(2) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.

(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

(4) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.

9. Készpénzben történő kifizetések

13. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) készpénzfizetési számlák,

b) vásárlási előleg, ellátmány,

c) munkavállalók illetmény előlege,

d) munkavállalók utazási költségtérítése,

e) munkavállalók belföldi kiküldetése,

f) közcélú dolgozók munkabére,

g) segélyek,

10. Záró rendelkezés

14. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési egészére kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez2

Libickozma Község Önkormányzata

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Libickozma Község Önkormányzata

2. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez3

Libickozma Községi Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23 402 209

25 894 543

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 347 552

13 347 552

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása

B1131

7 784 657

8 643 879

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 496 994

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 362 940

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

43 178

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

4.

Közhatalmi bevételek

B3

800 000

1 457 423

4.1

Jövedelemadók

B311

0

4.2

Vagyoni tipusú adók

B34

600 000

1 085 783

4.3

Értékesítési és forgalmi adók

B351

200 000

343 693

4.4

Gépjárműadók

B354

0

4.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

4.6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

27 947

5.

Működési bevételek

B4

0

414 327

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

61 000

5.5.

Ellátási díjak

B405

350 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

5.8.

Kamatbevételek

B408

17

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

3 310

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

6.1

Tulajdonosi bevétel

B404

0

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

0

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

0

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

6.5

Részesedések értékesítése

B54

0

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

24 202 209

27 766 293

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

12

Maradvány igénybevétele

B813

20 480 051

21 555 014

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

20 480 051

20 480 051

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

1 074 963

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

0

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Finanszírozási bevételek

B8

20 480 051

21 555 014

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

44 682 260

49 321 307

3. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez4

Libickozma Községi Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

37 011 172

41 397 239

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

12 869 000

13 469 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 848 000

1 848 000

1.3.

Dologi kiadások

K3

18 694 172

21 177 339

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 000 000

2 000 000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 600 000

2 902 900

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

260 000

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 600 000

1 600 000

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

0

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 042 900

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

4 735 000

4 878 000

2.1.

Beruházások

K6

4 735 000

4 878 000

2.2.

Felújítások

K7

0

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

0

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

3.

TARTALÉKOK

K513

2 000 000

2 000 000

3.1.

Általános tartalék

2 000 000

2 000 000

3.2.

Céltartalék

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

43 746 172

48 275 239

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

936 088

1 046 068

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

936 088

1 046 068

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

936 088

1 046 068

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

44 682 260

49 321 307

4. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez5

Libickozma Községi Önkormányzat

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2023 módosítása

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

24 202 209

27 766 293

Működési célú

39 947 260

44 443 307

Pénzforgalmi bevételek

24 202 209

27 766 293

Pénzforgalmi kiadások

37 011 172

41 397 239

Működési célú támogatások

23 402 209

25 894 543

Személyi jellegű kiadások

12 869 000

13 469 000

Működési bevételek

414 327

Munkaadót terhelő járulékok

1 848 000

1 848 000

Közhatalmi bevételek

800 000

1 457 423

Dologi és egyéb folyó kiadások

18 694 172

21 177 339

Működési célra átvett pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 000 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

1 600 000

2 902 900

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 936 088

3 046 068

Működési célú tartalékok

2 000 000

2 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

936 088

1 046 068

Felhalmozási célú

0

Felhalmozási célú

4 735 000

4 878 000

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

4 735 000

4 878 000

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

Beruházási kiadások

4 735 000

4 878 000

Felhalmozási bevételek

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Felhalmozási tartalék

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

24 202 209

27 766 293

KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 682 260

49 321 307

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

20 480 051

21 555 014

Működési hiány

Felhalmozási hiány

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

20 480 051

20 480 051

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

20 480 051

20 480 051

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 074 963

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

44 682 260

49 321 307

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

44 682 260

49 321 307

Működési célú bevételek összesen

44 682 260

49 321 307

Működési célú kiadások összesen

39 947 260

44 443 307

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

4 735 000

4 878 000

5. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez6

Libickozma Községi Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2023.évi eredeti előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

B8131

20 480 051

0

0

20 480 051

20 480 051

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

B8131

0

0

Összesen

20 480 051

0

0

20 480 051

20 480 051

6. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez7

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI módosítása

költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2023.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

7. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez8

Libickozma Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek bemutatása

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2024

2025

2026

1.

Helyi adók

2.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (1+..+7)

-

-

-

9.

Saját bevételek (8.sor) 50 %

-

-

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13.

Hitelt megtestesítő értékpapír

14.

Váltó kibocsátás

15.

Pénzügyi lizing

16.

Visszavásárlási kötelezettség

17.

Fedezeti betét

18.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

20.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

Hitelt megtestesítő értékpapír

23.

Adott váltó

24.

Pénzügyi lizing

25.

Visszavásárlási kötelezettség

26.

Fedezeti betét

27.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

-

-

-

8. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez9

Libickozma Községi Önkormányzat

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

2023-2024. év

forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2023.év

2024. év

2023.év

2024. év

2023.év

2024. év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

9. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez10

Libickozma Községi Önkormányzat

Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Kisértékű eszközök beszerzése

4 735 000

4878000

0

0

Önkormányzat összesen:

0

4 735 000

4878000

10. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez11

Libickozma Községi Önkormányzat

felújítási kiadási előirányzatai

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023. évi előirányzat

Önkormányzati épület energetikai korszerűsítés

Összesen

0

0

11. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE

2023-2024. év

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

2023-2024 év

2023-2024 év

2023-2024 év

2023-2024 év

2023-2024 év

2023-2024 év

saját erő

támogatás

bekerülési költség

1.

0

0

0

2.

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

12. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez12

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

összesen

állami támogatás

2 157 878

2 157 878

2 157 878

2 157 878

2 157 878

2 157 878

2 157 878

2 157 878

2 157 880

2 157 880

2 157 880

2 157 879

25 894 543

működési célú bevétel

34 527

34 527

34 527

34 527

34 527

34 527

34 527

34 527

34 527

34 529

34 528

34 527

414 327

adóbevételek

700 000

757 423

1 457 423

tám.ért.m.c.átvett

0

m.célra átvett

0

pénzmaradvány

1 706 670

1 706 670

1 706 670

1 706 670

1 706 670

1 706 670

1 706 670

1 706 670

1 706 670

1 706 670

1 706 670

1 706 681

20 480 051

Egyéb támogatás

0

működési bevétel

3 899 075

3 899 075

4 599 075

3 899 075

3 899 075

3 899 075

3 899 075

3 899 075

4 656 500

3 899 079

3 899 078

3 899 087

48 246 344

Áht. megelőlegezés

1074963

1 074 963

Előz.évi pénzm.fejl.

0

Felh.c.bevétel

0

BEVÉTELEK

4 974 038

3 899 075

4 599 075

3 899 075

3 899 075

3 899 075

3 899 075

3 899 075

4 656 500

3 899 079

3 899 078

3 899 087

49 321 307

személyi juttatás

1 122 416

1 122 416

1 122 416

1 122 416

1 122 416

1 122 416

1 122 416

1 122 416

1 122 416

1 122 416

1 122 420

1 122 420

13 469 000

munka.terh.jár

154000

154000

154000

154000

154000

154000

154000

154000

154000

154000

154000

154000

1 848 000

dologi kiadások

1764778

1764778

1764778

1764778

1764778

1764778

1764778

1764778

1764778

1764778

1764778

1764781

21177339

Ellátottak pénzbeli jutt.

166667

166667

166667

166667

166667

166667

166667

166667

166667

166667

166667

166663

2000000

egyéb mük. Kiadás

241908

241908

241908

241908

241908

241908

241908

241908

241908

241908

241910

241910

2902900

áht.belüli megel. v.fiz.

1046068

1046068

tartalék

2000000

2000000

Támogatás visszafiz

0

0

működési célú kiadás

4 495 837

3 449 769

3 449 769

3 449 769

5 449 769

3 449 769

3 449 769

3 449 769

3 449 769

3 449 769

3 449 775

3 449 774

44 443 307

Felhalmozási kiadások

felújítás

0

beruházás

1000000

1000000

1000000

1000000

878000

4878000

Fejlesztési kiadások

4878000

Műk.és fejl.kiad.össz

4 495 837

3 449 769

3 449 769

3 449 769

5 449 769

3 449 769

3 449 769

3 449 769

3 449 769

3 449 769

3 449 775

3 449 774

49 321 307

13. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez13

Közvetett támogatások

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

14. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2023.év

2024.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

23400000

24000000

24000000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

500000

500000

500000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

800000

800000

800000

4.

Mük.bevételek

B4.

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

24700000

25300000

25300000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2023.év

2024.év

1.

személyi juttatás

K1

8900000

9400000

9200000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

1160000

1220000

1320000

3.

Dologi kiadások

K3

12440000

11580000

11680000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

2000000

2100000

2100000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.belülre

K506

1000000

1000000

1000000

Kiadások összesen

12260000

25300000

25300000

15. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft

2023

2024

2025

2026

2027

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez14

Libickozma Községi Önkormányzat

Önkományzat és költsévetési szerve engedélyezett létszáma

2023. év

MEGNEVEZÉS

Teljes munkaidős

2

falugondnok

1

város és község gazdálkodás

1

ÖSSZESEN:

2

1

A 3. § (1) bekezdése a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 12. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 13. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 16. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.