Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 29

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.05.29.

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2 /2021. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 236 657 270,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) Működési célú kiadások: 177.118.555,- Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások 70.239.997,- Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok 10.707.211,- Ft

ac) dologi és egyéb folyó kiadások 59.547.214,- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.609.741,- Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 25.532.494,- Ft

af) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 3.481.898,- Ft

b) Felhalmozási célú kiadások: 59.538.715,- Ft, ebből:

ba) beruházások 37.569.037.- Ft

bb) felújítások 21.969.678.-Ft

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 236 657 270,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) Működési célú bevételek 177.118.555,-Ft, ebből:

aa) önkormányzatok működési támogatásai 104.230.589,- Ft

ab) közhatalmi bevételek 21.937.555,- Ft

ac) működési bevételek 8.928.273,- Ft

ad) előző évi maradvány igénybevétele 38.616.325,- Ft

ae) államháztartáson belüli megelőlegezés 3.405.813,-Ft

b) Felhalmozási célú bevételek: 59.538.715,-Ft, ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások 28.105.749,- Ft

bb) Felhalmozási bevételek 470.000,-Ft

bc) Előző évi maradvány igénybevétele 30.962.966

állapítja meg.”

3. § (1) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(6) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2022. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

56 070 440

53 574 581

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

1 525 750

2 525 500

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 300 000

1 933 948

Ruházati költségtérítés (K1108)

120 000

77 075

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 000 000

942 942

Szociális támogatások (K1112)

0

77 300

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

1 000 000

1 043 133

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

62 016 190

60 174 479

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 722 438

8 776 681

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

966 000

966 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

800 000

322 837

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

10 488 438

10 065 518

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

72 504 628

70 239 997

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

11 188 244

10 707 211

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

400 000

64813

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 500 000

3 686 683

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 900 000

3 751 496

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

3 200 000

3 106 842

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

600 000

447 562

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

3 800 000

3 554 404

Közüzemi díjak (K331)

3 800 000

3 598 220

Vásárolt élelmezés (K332)

2 500 000

2 539 842

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

2 000 000

1 465 416

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

576 843

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

5 500 000

2 629 379

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 500 000

1 976 917

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

17 300 000

12 786 617

Kiküldetések kiadásai (K341)

300 000

56 785

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

300 000

56 785

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 919 700

3 610 655

Egyéb dologi kiadások (K355)

110 000

35 787 257

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

7 029 700

39 397 912

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

33 329 700

59 547 214

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

7 865 000

7 609 741

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

7 865 000

7 609 741

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

626

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

250 000

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

250 626

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

6 803 360

8 139 808

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

200 000

200 000

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

Tartalékok (K513)

0

16 942 060

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

7 003 360

25 532 494

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

300 000

39 370

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

1 000 000

1 126 378

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

1 300 000

465000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

6 100 000

33 954 151

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 349 000

1 984 138

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

11 049 000

37 569 037

Ingatlanok felújítása (K71)

28 000 000

17 766 610

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

7 197 306

4 203 068

Felújítások (=202+...+205) (K7)

35 197 306

21 969 678

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

178 137 218

233 145 372

kiadás”

2. melléklet

2. melléklet
az önkormányzat 2021. évi bevételei

Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételei

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

71 081 445

71 278 190

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

13 273 040

13 782 505

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

422 940

286 710

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

13 695 980

14 069 215

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

3 492 726

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

32 300

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

87 047 425

91 142 431

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

10 351 211

13 088 158

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

97 398 636

104 230 589

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

0

28 105 749

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

28 105 749

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

2 000 000

2 581 708

ebből: építményadó (B34)

0

0

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

7 000 000

19 077 409

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

7 000 000

19 077 409

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

10 000

278 438

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

9 010 000

21 937 555

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

1 500 000

5 910 443

Ellátási díjak (B405)

1 200 000

1 424 760

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

500

780

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

500

780

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

340 567

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

2 000 000

1 251 723

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)

4 700 500

8 928 273

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

300 000

470 000

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

0

0

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

300 000

470 000

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

111 409 136

163 672 166

bevétel”

3. melléklet

3. melléklet
az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásai

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 481 898

3 481 898

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

65 141 324

65 318 749

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

68 623 222

68 800 647

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

68 623 222

68 800 647

kiadás”

4. melléklet

4. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

70 209 980

69 579 291

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

70 209 980

69 579 291

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

65 141 324

65 318 749

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

3 405 813

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

135 351 304

138 303 853

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

135 351 304

138 303 853

bevétel”

5. melléklet

5. melléklet
létszám

az önkormányzat és az általa irányított szerv 2021.évi engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

12

11

1

Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal

12

11

1

Önkormányzat

9

3

6

Igazgatás

5

1

4

Város és Község gazdálkodás

1

1

0

Falugondnok

1

1

0

Egyéb foglalkoztatott

2

0

2

Létszám összesen:

21

14

7”

6. melléklet

6. melléklet
előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

########

7 507 828

7 448 072

9 668 310

7 257 309

8 643 170

#######

########

8 224 147

8 501 095

8 180 205

10 250 466

104 230 589

2.Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

########

0

########

0

0

28 105 749

3.Közhatalmi bevételek

32 447

30 717

4 920 279

265 677

416 741

257 741

97 785

143 375

########

489 409

17 914

41 097

21 937 555

4.Működési bevételek

203 783

190 416

526 438

196 023

3 073 400

189 092

533 595

686 041

965 635

154 262

270 214

1 871 177

8 860 076

5.Áht-én belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 405 813

3 405 813

6.Felhalm.-i bevétel

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

195 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

470 000

7.Előző évi pénzmaradvány

########

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 490 182

8.S Bevételek (1-7):

########

7 753 961

12 919 789

#######

########

9 285 003

#######

########

########

########

8 493 333

15 593 553

232 499 964

Kiadások

9.Költségvetési kiadások

4 909 784

5 630 810

5 195 972

6 214 236

3 531 465

5 134 814

#######

4 243 013

4 432 461

5 182 666

5 919 344

109 834 015

163 699 317

10.Finanszírozási kiadások

7 766 454

4 405 052

5 472 764

4 796 257

4 928 663

5 452 135

#######

5 912 313

4 644 278

5 429 546

5 862 001

9 855 816

68 800 647

11.K513 Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.S Kiadások (9-11):

########

########

########

#######

8 460 128

10 586 949

#######

########

9 076 739

########

########

119 689 831

232 499 964”