Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27 - 2022. 05. 28

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.05.27.

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2 /2021. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének című 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetése kiadási főösszegét 96 383 839,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) Működési célú kiadások: 66.951.551,- Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások 20.965.448,- Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok 2.483.719,- Ft

ac) dologi és egyéb folyó kiadások 31.240.530- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.278.031,- Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 5.516.810,- Ft

af) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 1.467.013,- Ft

b) Felhalmozási célú kiadások: 29.432.288,- Ft, ebből:

ba) beruházások 1.247.894.- Ft

bb) felújítások 28.184.394,-Ft

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetése bevételi főösszegét 96 383 839,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

c) Működési célú bevételek 66.951.551,-Ft, ebből:

ca) önkormányzatok működési támogatásai 51.187.876,- Ft

cb) közhatalmi bevételek 2.987.794,- Ft

cc) működési bevételek 3.381.463,- Ft

cd) működési célú átvett pénzeszköz 332.000,- Ft

ce) előző évi maradvány igénybevétele 7.655.474,- Ft

cf) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.406.944,-Ft

d) Felhalmozási célú bevételek: 29.432.288,-Ft, ebből:

da) Felhalmozási célú támogatások 28.015.933,- Ft

db) Előző évi maradvány igénybevétele 1.416.355,- Ft

állapítja meg.”

2. § Hatályát veszti a Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének című 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet

a) „94.548.826, - Ft bevétellel, és 94.548.826, - Ft kiadással állapítja meg.” alcím címe,

b) szövege.

3. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba, és 2022. május 29-én hatályát veszti.