Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 4/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 02- 2022. 12. 02

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 4/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.02.

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásokról szóló 4/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A temetési támogatás összege 100 000 Forint.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő ötödik napon hatályát veszti.