Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2023. 04. 15

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról

2022.09.01.

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése továbbá, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Büssü közigazgatási területén a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre.

2. § (1) A rendelet alkalmazása során a fogalmak értelmezésére a Szt. rendelkezései az irányadó.

(2) A rendeletben szabályozott szociális célú tűzifa támogatás (a továbbiakban: támogatás) elbírálására a szociális ellátásokról szóló 5/2021.(VI.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § és 4. §-aiban foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kérelmezők közül a támogatás odaítélésénél az önkormányzat előnyben részesíti

a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(4) A támogatás odaítélése kérelemre, a rendelet 1. mellékletét képező űrlapon történik.

(5) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 lehet.

(6) Tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

(7) A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület határozatban dönt, a tűzifa kiosztására 2023. február 15-éig kerül sor.

(8) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

3. § Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a szociális tűzifa juttatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

4. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2023. április 16-án hatályát veszti.