Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 4/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 09. 30

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 4/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.30.

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Hatályát veszti a települési támogatásokról szóló 4/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 31/A. §-a.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. augusztus 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) A 2. § 2022. szeptember 30-án lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.