Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 4/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 29- 2022. 10. 01

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 4/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.29.

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásokról szóló 4/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelet a következő fejezettel egészül ki:

„IV/A. Fejezet

Természetbeni ellátások

31/A. § Települési élelmiszercsomag támogatás]

Az energia- és gazdasági válság miatt fellépő szociális nehézségek leküzdésének enyhítése, és a családok terheinek csökkentése érdekében természetbeni formában nyújtott ellátásként élelmiszercsomag támogatás állapítható meg azon rászoruló személy részére, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az ötszázezer forintot.”

2. § Hatályát veszti a települési támogatásokról szóló 4/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 31/A. §-a.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. augusztus 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) A 2. § 2022. szeptember 30-án lép hatályba.