Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 20- 2028. 12. 30

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.20.

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését

a) 150 078 833 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 150 078 833 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A működési célú bevételt 150 078 833 Ft-ban határozza meg.

(3) A működési célú bevételből:

a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban;

b) az előző évi pénzmaradványt 66 333 809 Ft-ban;

c) a rendkívüli önkormányzati támogatást 3 600 000 Ft-ban;

d) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.

(4) A működési célú kiadásokat 145 078 833 Ft-ban határozza meg.

(5) A működési célú kiadásokból:

a) a személyi juttatások kiadásait 41 525 833 Ft-ban;

b) a szociális hozzájárulási adót 5 372 358 Ft-ban;

c) a dologi kiadásokat 75 887 899 Ft-ban;

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 15 793 824 Ft-ban;

e) a speciális célú támogatásait 4 498 919 Ft-ban;

f) az általános tartalékot 2 000 000 Ft-ban;

g) a céltartalékot 0 Ft-ban határozza meg.

(6) A felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban határozza meg.

(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban határozza meg.

(8) A vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.

(9) A felhalmozási célú kiadást 5 000 000 Ft-ban határozza meg.

(10) A felhalmozási célú kiadást közül

a) a beruházások összegét 0 Ft-ban

b) a felújítások összegét 5 000 000 Ft-ban

c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban

d) a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

e) a lakásépítés összegét 0 Ft-ban

f) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0Ft-ban állapítja meg.

(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

III. Fejezet

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(12) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a Büssüi Tarkabarka Óvoda vonatkozásában e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

IV. Fejezet

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel 0 e Ft, a legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 0 Ft.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2023. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

V. Fejezet

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 000 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többletfelhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

VI. Fejezet

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 0 Ft összegben a rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2 000 000 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

VII. Fejezet

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

VIII. Fejezet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

IX. Fejezet

Közvetetett támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

X. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Göllei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A Göllei Közös Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2023.évben 55 000 Ft.

12. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

XI. Fejezet

Az előirányzat-módosításának szabályai

13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról szóló döntést a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

XII. Fejezet

Támogatási szerződés

14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület minden év november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

15. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

XIII. Fejezet

Önkormányzati biztos kirendelése

16. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő- testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

XIV. Fejezet

Záró és vegyes rendelkezések

17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi címrend

A

B

C

D

E

CÍM

ALCÍM

JOGCÍMCSOPORT

ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

kötelező feladat

Igazgatás

működés

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Egyéb működési célú támogatások

felhalmozás

Felújítás

Beruházás

kölcsönök

egyéb speciális célú

Város- és községgazdálk.

működés

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Közcélú foglalkoztatás

működés

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Közutak

működés

Dologi jellegű kiadások

felhalmozás

Felújítás

Beruházás

Szociális ellátás

működés

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Közvilágítás

működés

Dologi jellegű kiadások

Saját ingatlan

működés

Dologi jellegű kiadások

Belvíz-, vízkár elhárítás

működés

Dologi jellegű kiadások

nem kötelező feladat

Falugondnoki szolgálat

működés

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Könyvtár

működés

Személyi jellegű kiadások

Dologi jellegű kiadások

Művelődés

működés

Dologi jellegű kiadások

Felújítás

Út felújítás

felhalmozás

Felújítás kiadásai

Fejlesztés

Falugondnoki busz,szolgálati lakás,temető fejlesztés,

felhalmozás

Fejlesztés kiadásai

2. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

A

B

2021. december 31-ei pénzmaradvány összege:

119 191 470

Ft

Ebből:

Működési célú pénzmaradvány

75 750 042

Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány

43 441 428

Ft

Költségvetési hiány összege:

0

Ft

Ebből:

Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány

Ft

Lekötött betétek összesen

0

Ft

Ebből:

Visszavonás működési célra

Ft

Visszavonás felhalm. célra

Ft

3. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének hiánykimutatása

1. A költségvetési hiány összege 0 Ft.

1.1. Pénzmaradványból finanszírozott rész 0 Ft.

1.2. Önkormányzati fejezeti tartalék 0 Ft.

1.3. Egyéb forrásból fedezett rész 0 Ft.

2. Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása a következőképpen alakul:

2.1. Működési célú hitel 0 Ft,

2.2. Felhalmozási célú hitel 0 Ft.

4. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi egyesített bevételei

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Megnevezés

2023. évi eredeti

2023. évi módosított I.

2023. évi módosított II.

2023. évi módosított III.

BEVÉTELEK

Támogatás

78 515 284

0

0

0

1

Költégvetési bevételek

0

0

1.1

Települési önkormányzatok működésének ált. tám.

9 785 463

1.2

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének

0

1.3

Települési Önkormányzatok pénzbeli szociális támogatása

15 793 824

1.4

Falugondnoki szolgálat támogatása

5 142 300

1.5

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

2 270 000

1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 660 462

1.7

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

1.8

Kiegészítő támogatás

1.9

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetés felad. tám.

28 820 080

2

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.

3 600 000

Támogatás értékű bevétel

0

0

0

0

3

központi költségvetési szervtől

4

fejezeti kezelésű előirányzattól

5

TB pénzügyi alapjaiból

6

Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap

7

helyi önkormányzattól

0

0

7.1

többcélú kistérségi társulástól

7.2

egyéb önkormányzati társulástól

7.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

7.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Saját bevételek

5 229 740

0

0

0

8

hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek

0

0

0

8.1

igazgatási szolgáltatási díj

8.2

felügyeleti jellegű tevékenység díja

8.3

bírságból származó bevétel

9

átengedett központi adók

0

0

9.1

gépjárműadó

10

helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

2 550 000

0

0

10.1

építményadó

300 000

10.2

telekadó

10.3

kommunális adó

250 000

10.4

iparűzési adó

2 000 000

10.5

idegenforgalmi adó

10.6

bírság és pótlék

11

talajterhelési díj

12

egyéb saját bevétel

2 679 740

0

0

12.1

áru- és készletért. ellenértéke

12.2

szolgáltatások ellenértéke

12.3

bérleti és lízingdíj

12.4

intézményi ellátási díjak

12.5

alkalmazottak térítései

12.6

alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése

13

Egyéb saját bevétel

2 679 740

14

Hozam és kamatbevételek

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

0

0

15

vállalkozásoktól

16

háztartásoktól

17

non-profit szervezetektől

18

külföldről

19

EU költsévetésből

Pénzügyi műveletek

66 333 809

0

20

Működési célú hitel felvétel

21

Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele

63 539 319

22

Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2 794 490

Intézményi felhalmozási kiad. támogatása

0

0

0

23

központi költségvetési szervtől

24

fejezeti kezelésű előirányzattól

25

TB alapból

26

elkülönített állami pénzalapból (alaponként)

27

helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)

0

0

27.1

többcélú kistérségi társulástól

27.2

egyéb önkormányzati társulástól

27.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

27.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0

28

Felhalm.célú önkormányzati bevételek

0

0

29

Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány

0

0

Felhalmozási célú egyéb bevételek

0

0

0

30

vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj

31

lakásértékesítés

32

építési telek és ingatlaneladás

33

részvények, értékpapírok értékesítése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

150 078 833

0

0

0

5. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi egyesített kiadásai

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2023. évi eredeti

2023. évi módosított I.

2023.évi módosított II.

2023. évi módosított III.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Támogatások folyósítása

35 568 751

0

0

0

1

felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

35 568 751

0

0

1.1

személyi juttatás

27 327 833

1.2

munkaadót terhelő járulékok

3 487 618

1.3

dologi jellegű kiadás

4 753 300

1.4

ellátottak pénzbeni juttatása

Támogatásértékű működési kiadás

4 498 919

0

0

0

2

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

0

0

2.1

egyéb önkorm. támogatás

1 021 826

2.2

egyéb önkormányzati társulásnak

3 367 093

2.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

2.4

háztartásnak

3

non-profit szervezetnek

110 000

4

pénzforgalom nélküli kiadások

Önkormányzati működési kiadások

105 011 163

0

0

0

5

személyi juttatás

14 198 000

6

munkaadót terhelő járulékok

1 884 740

7

dologi jellegű kiadás

71 134 599

8

ellátottak pénzbeni juttatása

15 793 824

9

folyószámla hitel kamata

10

folyószámla hitel törlesztése

11

működési célú általános tartalék

2 000 000

12

működési célú céltartalék

13

ÁHT -n belűli megelőlegezés

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

14

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

0

0

0

14.1

többcélú kistérségi társulásnak

14.2

egyéb önkormányzati társulásnak

14.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

Önkormányzati felhalmozási kiadások

5 000 000

0

0

0

15

Felújítás

5 000 000

16

17

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

150 078 833

0

0

0

6. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

1. Fejlesztési feladatok:

Fejlesztési feladatok

ALCÍM

Ft

Beruházás összesen

Európai Uniós támogatásból megvalósuló

Nem európai uniós támogatásból megvalósuló

2. Fejlesztési kiadások:

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz

Feladat megnevezése

Összes kiadás

Előző év végéig

Bázis évi tény.

Terv évi előirányzat

További évi számított előirányzat

1.

2.

3.

4.

Beruh. kiad. össz.:

0

0

7. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Büssü Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai

Sorszám

Feladat megnevezése

Össes kiadás

Előző év végéig

Bázis évi (előzetes) tény

Terv évi előirányzat

1=2+3+4

2

3

4

2023. évi

2023. évi

eredeti

mód.

eredeti

mód.

1.

Út felújítás(sárrázó)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

8. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat által 2023. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

1. Támogatott lakossági szolgáltatások 2023. évben:

1.1. Vízdíj támogatás 0 Ft;

1.2. Szemétszállítás 0 Ft.

9. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok Büssü Községi Önkormányzat 2023. év

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Megjegyzés

Támogatást biztosító megnevezése

2023. év előtti támogatás

2023. évi támogatás

2023. évi utáni támogatás

Támogatás mind-összesen

2023. év előtti kiadás

2023 évi kiadás

2023 év utáni kiadás

Kiadás összesen

Uniós forrás

Kormányzati forrás

BM EU önerő forrás

Egyéb forrás

Saját forrás

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzata

Szakfeladat

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

0

Város- és községgazdálkodás

0

Falugondnoki szolgálat

1

Művelődési ház

0

Könyvtár

0

Összesen

1

11. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2023

január

5

február

5

március

5

április

5

május

5

június

5

július

5

augusztus

5

szeptember

5

október

5

november

5

december

5

átlag:

5

12. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok

1. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek összesen 0 Ft.

13. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya

1. Saját bevételek:

Saját bevételek

2023

a helyi adóból származó bevétel,

2 550 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

0

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

0

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

Összesen:

2 550 000

2. Adósságot keletkeztető ügyletek:

Adósságot keletkeztető ügyletek

2023

2024

2025

2026

2027

hitel, kölcsön, kezességvállalás/hulladékg.,ivóvíz jav./

0

0

0

0

0

értékpapír

0

0

0

0

0

váltó

0

0

0

0

0

pénzügyi lízing

0

0

0

0

0

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

0

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

0

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

14. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege

1. Bevételek:

1.1. Működési bevételek:

1.1.1. Települési Önkormányzatok Működésének Támogatás 9 785 463 Ft;

1.1.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 15 793 824 Ft;

1.1.3. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok 2 270 000 Ft;

1.1.4. Falugondnoki szolgálat támogatása 5 142 300 Ft;

1.1.5. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 28 820 080 Ft;

1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok 9 660 462 Ft;

1.1.7. Kiegészítő támogatás 3 600 000;

1.1.8. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 0 Ft;

1.1.9. Helyi adók, bírságok, pótlékok 2 550 000 Ft;

1.1.10. Egyéb saját bevétel 2 679 740 Ft;

1.1.11. Támogatás értékű bevétel 0 Ft;

1.1.12. Polgármesteri illetmény támogatása 3 443 155 Ft;

1.1.13. Működési célú pénzmaradvány 66 333 809 Ft;

1.1.14. Működési bevételek összesen 150 078 833 Ft.

1.2. Felhalmozási bevételek:

1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati bevételek 0 Ft;

1.2.2. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen 0 Ft.

1.3. Bevételek mindösszesen 150 078 833 Ft.

2. Kiadások:

2.1. Működési kiadások:

2.1.1. Támogatás értékű működési kiadás egyéb önkormányzati társulás résére 4 388 919 Ft;

2.1.2. Támogatás értékű működési kiadás felügyelet alá tartozó költség 35 568 751 Ft;

2.1.3. Támogatás értékű működési kiadás nonprofit szervezetnek 110 000 Ft;

2.1.4. Személyi juttatások 14 198 000 Ft;

2.1.5. Munkaadót terhelő járulékok 1 884 740 Ft;

2.1.6. Dologi jellegű kiadások 71 134 599 Ft;

2.1.7. Ellátottak pénzbeli juttatása 15 793 824 Ft;

2.1.8. Működési célú általános tartalék 2 000 000 Ft;

2.1.9. Áht.-n belüli megelőlegezés 0 Ft.

2.1.10. Működési kiadások mindösszesen 145 078 833 Ft.

2.2. Felhalmozási kiadások:

2.2.1. Felújítási kiadások 0 Ft;

2.2.2. Beruházás 5 000 000 Ft;

2.2.3. Felhalmozási célhátralék 0 Ft.

2.3. Kiadások mindösszesen 150 078 833 Ft.

15. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi céltartalék felosztása

1. 2023. évi céltartalék mindösszesen 0 Ft.

16. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Büssü Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A

B

C

D

E

F

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

feladat megnevezése

2023

2024

2025

2026

2026

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

17. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Büssü Önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv

A

B

C

előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Össz.

bevételek

előző évi pénzmaradvány

66 333 809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 333 809

költségvetési bevételek

4141267

4141267

4141267

4141267

4141267

4141267

4141267

4141267

4141267

4141267

4141267

4141267

49 695 204

köznevelési támogatás

2401673,3

2401673

2401673

2401673

2401673

2401673

2401673

2401673

2401673

2401673

2401673

2401673

28 820 080

saját bevétel

2614870

2414870

5 229 740

átvett pe. ÁHT-n kívülről

támogatás értékű bevétel

0

felhalmozási bevételek

0

0

bevételek összesen

72876749

6542940

9157810

6542940

6542940

6542940

6542940

6542940

8957810

6542940

6542940

6542940

150 078 833

kiadások

támogatások folyósítása

2964062,6

2964063

2964063

2964063

2964063

2964063

2964063

2964063

2964063

2964063

2964063

2964063

35 568 751

támogatásértékű működési kiadás

1000000

831288

4 498 919

önkormányzati működési kiadás

8750930,3

8750930

8750930

8750930

8750930

8750930

8750930

8750930

8750930

8750930

8750930

8750930

105 011 163

támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

önkormányzati felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

5000000

0

0

0

0

5 000 000

kiadások összesen

11714993

1,2E+07

1,2E+07

1,2E+07

12714993

11714993

17546281

11714993

11714993

1,2E+07

11714993

1,2E+07

150078833

18. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Büssü Község Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatások

A

B

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0