Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 31 19:00

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.31.

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

a)1 73 562 870 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b)2 73 562 870 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2)3 A működési célú bevételt 57 408 220 Ft-ban határozza meg.

(3) A működési célú bevételből:

a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban;

b) az előző évi pénzmaradványt 35 733 864 Ft-ban;

c) a rendkívüli önkormányzati támogatást 2 000 000 Ft-ban;

d) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.

(4)4 A működési célú kiadásokat 57 408 220 Ft-ban határozza meg.

(5) A működési célú kiadásokból:

a) a személyi juttatások kiadásait 18 542 434 Ft-ban;

b) a szociális hozzájárulási adót 2 245 807 Ft-ban;

c) a dologi kiadásokat 25 556 631 Ft-ban;

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 421 224 Ft-ban;

e) a speciális célú támogatásait 2 364 657 Ft-ban;

f) az általános tartalékot 163 288 Ft-ban;

g) a céltartalékot 0 Ft-ban határozza meg.

(6)5 A felhalmozási célú bevételt 16 154 650 Ft-ban határozza meg.

(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban határozza meg.

(8) A vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.

(9)6 A felhalmozási célú kiadást 16 154 650 Ft-ban határozza meg.

(10) A felhalmozási célú kiadást közül

a) a beruházások összegét 11 953 997 Ft-ban

b) a felújítások összegét 0 Ft-ban

c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban

d) a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

e) a lakásépítés összegét 0 Ft-ban

f) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

III. Fejezet

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

IV. Fejezet

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 0 Ft.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

V. Fejezet

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3000.0000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többletfelhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

VI. Fejezet

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 0 Ft összegben a rendelet 15. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 163.288 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

VII. Fejezet

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

VIII. Fejezet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

IX. Fejezet

Közvetetett támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

X. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Göllei Közös Hivatal.

(2) A Göllei Közös Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2022.évben 46.380 FT.

12. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

XI. Fejezet

Az előirányzat-módosításának szabályai

13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról szóló döntést a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

XII. Fejezet

Támogatási szerződés

14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület minden év november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

15. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

XIII. Fejezet

Önkormányzati biztos kirendelése

16. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő- testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

XIV. Fejezet

Záró és vegyes rendelkezések

17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (4) bekezdése a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (6) bekezdése a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (9) bekezdése a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.