Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról és használatáról

Hatályos: 2022. 10. 20

Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról és használatáról

2022.10.20.

Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-ban, 34. §-ban és 2. számú mellékletében foglaltak szerint a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya, hatásköri rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed Újvárfalva Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra és nem lakás célját szolgáló helyiségre.

2. § (1) Az Önkormányzat tulajdonosi és bérbeadói jogait a (2)–(3) bekezdésekben részletezett feladat- és hatásköröket Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület), valamint a Polgármester gyakorolja.

(2) A képviselő-testület

a) dönt az önkormányzati lakások és helyiségek hasznosítása formáiról és eszközeiről,

b) szociális bérleti jogviszonyt létesít és szüntet meg, dönt a szociális lakásbérleti szerződés módosításáról, ideértve a határozott idő meghosszabbítását is, dönt a szociális bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, szociális jelleggel bérbe adott lakás helyett másik lakás bérbeadásáról, gyakorolja a szociális bérleti szerződések vonatkozásában az Önkormányzatot megillető felmondási jogot,

c) dönt a szociális alapú jogosultság megállapításáról,

d) meghatározza az önkormányzati lakások lakbérét, használati díját,

e) dönt részletfizetési kedvezmény biztosításáról, a bérlőtársi jog elismeréséről,

f) dönt az önkormányzati lakások és helyiségek felújításáról,

g) dönt az önkormányzati lakás vagy helyiség értékesítéséről, cseréjéről és visszavásárlásáról, valamint e szerződések módosításáról és megszüntetéséről,

h) dönt a költségek megtérítésére vonatkozó igényről, bérbeszámítási megállapodás megkötéséről.

(3) A Polgármester

a) a Képviselő-testület határozatában foglalt feltételekkel az Önkormányzat nevében megköti a bérleti szerződéseket és az ezeket módosító, megszüntető szerződéseket,

b) ellenőrzi a lakáshasználatot,

c) felszólítja a bérlőt, lakáshasználót a bérleti szerződésben, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lakástörvény), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és e rendeletben (továbbiakban: R.) meghatározott kötelezettségek teljesítésére,

d) a Képviselő-testület döntésének megfelelően a jogcím nélküli lakáshasználat megszüntetése érdekében pert vagy közigazgatási eljárást indít és végrehajtási eljárást kezdeményez,

e) nyilvántartja az önkormányzati lakásokat és helyiségeket, a lakásokról, helyiségekről és bérlőkről adatkezelést végez,

f) gyakorolja a Képviselő-testület hatáskörébe nem tartozó tulajdonosi és bérbeadói jogokat, ideértve a lakásbérleti jog folytatási jogosultság elismerését, az önkormányzati lakásba történő befogadáshoz,

g) költségelvű bérleti jogviszonyt létesít és szüntet meg, dönt lakásbérleti szerződés módosításáról, ideértve a határozott idő meghosszabbítását is, dönt bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, bérbe adott lakás helyett másik lakás bérbeadásáról, gyakorolja a bérleti szerződések vonatkozásában az Önkormányzatot megillető felmondási jogot,

h) eljár a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlete ügyében,

i) valamint döntést hoz krízishelyzet megoldását célzó szociális bérleti jogviszony létesítéséről.

(4) A Polgármester a (3) bekezdésben foglalt feladat- és hatásköreit a Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal Újvárfalva Kirendeltségével (a továbbiakban: Hivatal) közreműködésével gyakorolja.

3. § Az Önkormányzat a tulajdonában álló lakások és helyiségek üzemeltetésével és a bérleti díjak beszedésével kapcsolatos feladatait a Hivatal bevonásával látja el.

4. § Az Önkormányzat és a Hivatal a lakásigénylők, bérlők és lakáshasználók személyes adatai kezelése során a személyes adatok védelméről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kötelesek gondoskodni.

II. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK HASZNOSÍTÁSA

Lakásbérleti szerződés létrejötte

5. § (1) Az önkormányzati lakásokat bérbeadással lehet hasznosítani.

(2) A bérbeadás útján hasznosított lakások bérlőjét a Képviselő-testület határozza meg.

(3) A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő között e rendelet 1. mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelő szerződés hozza létre.

6. § (1) Közös kérelmükre a házastársakkal és élettársakkal bérlőtársi szerződést kell kötni.

(2) Kérelmére bérlőtársként lehet továbbá bevonni a lakásbérleti jogviszonyba a lakásbérleti jogviszony folytatására jogosult nagykorú személyt is.

(3) Az önkormányzat a társbérleti jogviszonyt nem létesít.

7. § (1) A lakás nem lakás céljára is bérbe adható a Képviselő-testület döntésével.

(2) A lakás nem lakás céljára történő bérbeadás kivételesen, átmeneti időre történik, ezért a bérleti szerződést határozott időre, legfeljebb 5 évre lehet megkötni.

(3) Korábban lakás céljára bérbe adott lakásban a bérlő más tevékenységet csak a Képviselő-testület hozzájárulásával folytathat.

8. § Az önkormányzati lakások a következő jogcímeken adhatók bérbe:

a) szociális jelleggel,

b) költségelven,

ba) nem szociális jelleggel,

bb) közérdekű feladatok megoldására.

Szociális jellegű bérleti jogviszony

9. § (1) Szociális helyzete alapján szociális bérlakás annak a nagykorú személynek adható bérbe, aki a 4. melléklet szerinti pályázati és jogosultsági szempontrendszernek megfelel és a 6. melléklet szerinti kérelmet nyújt be.

(2) A szociális jellegű bérbeadás további feltétele az EFOP-2.4.1-16-2017-00033 azonosítószámú projekt (továbbiakban: projekt) keretében létesült e rendelet 3. melléklet 2. 1. pont szerinti szociális bérlakások esetében a projekt fenntartási időszakának végéig, hogy bérleti jogviszony kizárólag azzal a személlyel köthető, aki 2018. február 1-ét követően Együttműködési megállapodással rendelkezik az EFOP -1.6.2-16-2017-00101 projekt keretében és az a jogviszony az igénylés időpontjában is fennáll.

(3) A pályázathoz igazolni szükséges a jövedelmi viszonyokat jövedelemigazolással, továbbá csatolni kell közüzemi szolgáltatók nemleges igazolását, vagy az igazolást arról, hogy 6 hónapot meghaladó tartozása van, de annak megfizetésére halasztást kapott. A pályázathoz csatolni kell a jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó 2. melléklet szerinti nyilatkozatot,

10. § (1) A benyújtott kérelmekből a polgármester lakásigénylési jegyzéket állít össze, melyet a soros képviselő-testületi ülésre terjeszt be.

(2) A bérleti ajánlatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, az Önkormányzat rendelkezésre álló ki nem adott lakások erejéig.

(3) Amennyiben azt a megüresedett lakást, amely nem az EFOP-2.4.1-16-2017-00033 kódszámú projekt keretében létesült, a Képviselő-testület döntése értelmében szociális jelleggel és igény esetén költségelven lehet bérbe adni, amennyiben szociális pályázat nem került benyújtásra rendelkezésre álló önkormányzati lakások bérbevételére.

11. § (1) Szociális jellegű bérleti jogviszony az erre irányuló bérleti kérelmek alapján olyan lakásra, amely nem a EFOP-2.4.1-16-2017-00033 kódszámú projekt keretében létesült, 5 éves határozott időre köthető azzal a feltétellel, hogy a jogosultságot évente felül kell vizsgálni.

(2) Szociális jellegű bérleti jogviszony az erre irányuló bérleti ajánlatok alapján olyan lakásra, amely a EFOP-2.4.1-16-2017-00033 kódszámú projekt keretében létesült, a EFOP-2.4.1-16-2017-00033 kódszámú projekt fenntartási időszakának végéig határozott időre létesíthető azzal a feltétellel, hogy a jogosultságot évente felül kell vizsgálni, azzal, hogy a nem rendeltetésszerű használat, illetve a tartozás felhalmozása bérleti szerződésbontást von maga után.

12. § (1) A szociális jellegű bérleti jogviszonyra való jogosultságot az Önkormányzat évente, bérleti szerződés évfordulója előtt 30 nappal felülvizsgálja. A felülvizsgálat érdekében a bérlő köteles a 2. mellékletben foglalt nyilatkozat és annak az abban foglaltak igazolására jövedelemigazolások benyújtására.

(2) A szociális jellegű bérleti jogviszonyt fenn kell tartani a következő feltételek együttes fennállása esetén:

a) a szociális jellegű bérleti jogviszony létesítése 10. §-ban foglalt feltételeinek fennállása,

b) a bérlő igazolja, hogy lakbér- és közüzemi díjtartozása, valamint állam vagy önkormányzat felé fennálló köztartozása nincs.

(3) A bérlő lakbér- és közüzemi díjtartozása esetén a Képviselő-testület méltányosságból részletfizetési kedvezményt adhat, a megállapodásban foglaltak teljesítése esetén a bérleti jogviszonyt meghosszabbítja.

Nem szociális bérleti jogviszony

13. § (1) A szociális jellegű bérleti jogviszony felülvizsgálata során a 10. §-ban foglalt feltételek hiányában a bérlakásra nem szociális (költségelvű) bérleti jogviszonyt kell létesíteni.

(2) A nem szociális bérleti jogviszony legkorábban a felülvizsgálat során hozott döntés közléstől számított 60. napot követően léphet hatályba.

14. § A Képviselő-testület üres önkormányzati lakás nem szociális bérleti jogviszony keretében történő hasznosításáról is dönthet azzal a feltétellel, hogy az érintett lakás nem az EFOP-2.4.1-16-2017-00033 kódszámú projektek keretében létesült.

15. § (1) A nem szociális bérleti jogviszony létrehozásáról a benyújtott bérleti ajánlat alapján a képviselő-testület dönt.

(2) A nem szociális bérleti jogviszony 3 éves határozott időre köthető. Felülvizsgálatára és meghosszabbítására a 13. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a szociális helyzetet csak a bérlő külön kérésére kell vizsgálni.

Bérbeadás bérlőkijelölési és bérlőkiválasztási jog alapján

16. § (1) Amennyiben a bérlőkijelöléssel, bérlőkiválasztással terhelt lakás a jogosultsági idő alatt megüresedik, az Önkormányzat a jogosultat e jogának 30 napon belüli gyakorlására szólítja fel.

(2) Ha a bérlőkijelölés, bérlőkiválasztás jogosultja az (1) bekezdésben meghatározott jogával nem élt, úgy az önkormányzati lakás új bérlőjének személyéről az Önkormányzat rendelkezik.

(3) Az önkormányzati lakás bérlőkijelölési, bérlőkiválasztási jog fennállása alatti üresen állása idején felmerülő bérleti, közüzemi és külön szolgáltatás díjak a bérlőkijelölés, bérlőkiválasztás jogosultját terhelik.

Közérdekű feladatok megoldását szolgáló bérbeadás

17. § (1) A képviselő-testület települési közérdekből létesíthet bérleti jogviszonyt, mint szolgálati bérleti jogviszony.

(2) Szolgálati célból lakás kérelem alapján annak adható bérbe, aki Újvárfalva község közigazgatási területén közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy hivatásos szolgálati viszonyban közfeladatot lát el.

(3) Szolgálati célból lakás határozott időre, de legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott jogviszony fennállásáig adható bérbe.

(4) A kérelemhez csatolni kell a munkáltató írásbeli ajánlását.

(5) A kérelem elbírálásánál előnyt jelent, ha a munkavállaló:

a) olyan lakáskörülmények között él, ami munkavégzését jelentősen megnehezíti,

b) hosszabb ideje tölti (legalább 3 év) be a fent hivatkozott jogviszonyt, munkaviszonyt,

c) letelepedése Újvárfalva település érdekét szolgálja,

d) vállalja a lakás saját költségén való felújítását, melynek részleteit a bérleti szerződés tartalmazza.

(6) A szolgálati célból ugyanarra az ingatlanra érkezett kérelmeket előnyben kell részesíteni az üzleti célú kérelmekhez képest.

(7) Szolgálati bérlőtársi jogviszony akkor létesíthető, ha a bérlőtársak mindegyike munkaviszonyban áll az önkormányzati szervvel. A bérlő halála esetén a szolgálati lakásban lakók a bérleti jogviszony folytatására nem jogosultak.

III. Fejezet

A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYBAN

Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei

18. § (1) Az Önkormányzat a bérlővel írásbeli bérleti szerződést köt, melyről a szerződés másolatának megküldésével a közüzemi szolgáltatókat is értesíti.

(2) A Hivatal az önkormányzati lakást a leltár és a műszaki állapotot, fogyasztásmérő állásokat rögzítő jegyzőkönyv alapján adja át a bérlőnek.

19. § Az Önkormányzat a bérleti jogviszony fennállása alatt köteles gondoskodni a tulajdonában lévő épületben az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról kizárólag rendeltetésszerű használat esetén. Amennyiben bebizonyosodik a nem rendeltetésszerű használat, a javítás költségei a bérlőt terhelik.

20. § (1) Amennyiben az Önkormányzat és a bérlő abban állapodtak meg, hogy az önkormányzati lakást a bérlő saját költségén és felelősségére maga teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, a megállapodásban rögzíteni kell az elvégzendő munkákat, a kezdés, a befejezés időpontját és a mindkét fél által elfogadott költségvetést.

(2) Az Önkormányzat a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez szükséges bérlő által végzett munkák igazolt és elfogadott költségeit a lakbérbe beszámítja.

21. § (1) A lakás átalakításához, korszerűsítéséhez a Polgármester engedélye szükséges, a költségek bérbeszámítás útján történő megtérítéséről a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a költségek megtérítését a lakás komfortfokozatát növelő munka esetén akkor járul hozzá, ha a bérlő egyúttal a bérleti szerződés módosításához, az új komfortfokozat szerinti lakbér fizetéséhez hozzájárul.

(3) A megállapodásban rögzíteni kell az elvégzendő munkákat, azok költségét, a számlával igazolható és a felek megállapodása szerinti költségeket, valamint a költségviselés módját.

22. § Az Önkormányzat jogosult a rendeltetésszerű lakáshasználatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legfeljebb kétszer a Hivatal bevonásával, – a bérlő szükségtelen háborítása nélkül – ellenőrizni. Az ellenőrzésekre történő utalást és a bérlő tűrési kötelezettségét a szerződésbe kell foglalni.

23. § Az Önkormányzat a bérleti szerződés megkötésével egyidőben a bérlő rendelkezésére bocsátja az 5. melléklet szerinti Lakáshasználati útmutatót, melyet a Bérlő aláírásával igazol, hogy az abban foglaltakat tudomásul vette.

A bérlő jogai és kötelezettségei

24. § (1) A bérlő, valamint a vele együtt lakó személyek az önkormányzati lakást és a közös használatra szolgáló helyiségeket kötelesek rendeltetésszerűen és szerződésszerűen használni.

(2) A lakás állapotának és a bérlőt terhelő kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése esetén a bérlő arra alkalmas, a bérbeadó által meghatározott időben a lakásba történő bejutást biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles. Ez a kötelezettsége fennáll a rendkívüli káresemény, vagy veszélyhelyzet miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzésének biztosítása, valamint a közüzemi fogyasztásmérők cseréje vonatkozásában is. Rendkívüli káresemény vagy veszélyhelyzet esetén a bérlő haladéktalanul köteles annak tényéről tájékoztatni a bérbeadót.

25. § (1) A lakbért és a lakáshasználati díjat havonta előre egy összegben, a tárgyhó 15. napjáig kell az Önkormányzat részére megfizetni.

(2) A bérlő a lakbéren felül köteles a külön szolgáltatások díját megfizetni, és a közüzemi szolgáltatóknak a vízfogyasztásért, az áramfogyasztásért és a hulladékkezelési közszolgáltatásért díjat fizetni. Közüzemi fogyasztásmérők cseréjének költsége is a bérlőt terheli.

(3) A bérlő a bérleti szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a közszolgáltatási szerződéseket megkötni.

26. § (1) A bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak, valamint a lakásberendezések karbantartásáról. A szociális jelleggel bérbe adott lakás esetében a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartása, felújítása, pótlása és cseréje is a bérlő kötelezettsége olyan módon, hogy arról előzetesen tájékoztatta a bérbeadót, ugyanis a berendezések cseréje kizárólag azonos műszaki paraméterekkel rendelkezőre történhet.

(2) A bérlő az (1) bekezdésben előírt kötelezettségét olyan időpontban és módon köteles teljesíteni, ahogy azt a lakás és a lakásberendezések állapota szükségessé teszi.

(3) Az épülethez tartozó telek karbantartása (fűnyírás, növényzet ápolása), továbbá az ingatlanhoz kapcsolódó közterület karbantartása (járda tisztán tartása, hó- és síkosság mentesítése, zöldterület kaszálása stb.) is a bérlő kötelezettsége.

27. § (1) A bérlő a lakásbérleti szerződés tartama alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. E kötelezettséget a bérleti szerződésben fel kell tüntetni.

(2) A bérlő a lakásból történő távollétét, annak okát és időtartamát, köteles írásban az Önkormányzat részére haladéktalanul bejelenteni. Amennyiben a bérlő a bérbeadót a távollétről nem tájékoztatta, a távollét alatt bekövetkezett káresemény költségei a bérlőt terhelik.

(3) Az Önkormányzat felmondhatja a lakásbérleti szerződést, ha a bérlő a lakását életvitelszerűen 2 hetet meghaladó ideig nem lakja, és távollétét nem jelentette be, vagy távollétének oka nem indokolt.

(4) Indokoltnak kell tekinteni az egészségügyi okból, különösen a gyógyintézeti kezelés okokból történő, két hetet meghaladó távollétet.

28. § A lakásban a rovar- és rágcsálóirtásról a bérlő saját költségére, a kártevők megjelenésétől számított 1 napon belül köteles gondoskodni. Amennyiben a bérlő a tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, viszont a bérbeadó tudomására jut, a bérbeadó elvégezteti a rovar- és rágcsálóirtást, melynek költsége a bérlőt terheli.

29. § (1) A bérlő a lakást, sem annak egy részt nem adhatja albérletbe.

(2) A bérlő a lakásba befogadhatja:

a) házastársát,

b) gyermekét.

(3) A (2) bekezdésben felsoroltakon kívül más személy a lakásba csak a Polgármester írásbeli engedélyével fogadható be. A Polgármester kizárólag a bérlő élettársának és testvérének befogadását engedélyezheti, ha azok saját lakással nem rendelkeznek.

IV. Fejezet

A lakbér megállapításának szabályai

30. § (1) A bérbeadás alapjától függően a lakás lakbére:

a) szociális jelleggel vagy

b) költségelven megállapított lakbér.

(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjait az önkormányzati rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A költségelven kiadott lakások bérleti díját a helyi ingatlanpiaci viszonyok figyelemebe vételével a képviselő-testület egyedileg állapítja meg.

31. § (1) A fizetendő bérleti díjat a lakásbérleti szerződésbe bele kell foglalni.

(2) A költségelven bérbe adott ingatlanok esetén a bérleti díjat emelni minden év július 1. napjával.

(3) Az EFOP-2.4.1-16-2017-00033 kódszámú projekt keretében létesült szociális bérlakások bérleti díjai a fenntartási idő lejártáig nem módosíthatóak.

V. Fejezet

A LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSEK EGYES ESETEI ÉS SZABÁLYAI

Az Önkormányzat részéről történő felmondás

32. § (1) Az Önkormányzat a lakásbérleti szerződést az alábbi feltételekkel mondhatja fel rendkívüli felmondással:

a) háromhavi vagy azt meghaladó lakbértartozás esetén,

b) háromhavi vagy azt meghaladó külön szolgáltatási vagy közüzemi díjtartozás esetén,

c) a lakás, vagy annak egy része Önkormányzat hozzájárulása nélkül történt albérletbe vagy használatába adása esetén,

d) lakás Önkormányzat hozzájárulása nélkül nem lakás céljára hasznosítása esetén,

e) amennyiben a bérlő Újvárfalva település 40 kilométeres körzetében ingatlan tulajdonjogával, vagyoni értékű jogával rendelkezik, vagy önkormányzati lakás bérlője,

f) olyan személy befogadása esetén, akinek a befogadását a Lakástörvény és e rendelet nem teszi lehetővé,

g) a bérlő kötelezettségébe tartozó karbantartási és felújítási munkák határidőben történő elvégzésének elmulasztása esetén, ha a munkákat a bérlő a felszólítás átvételét követő 30 nap alatt sem végzi el,

h) ha a bérlő az önkormányzati lakás a R. 23. §-ban meghatározott ellenőrzését a felszólítás átvételét követő 30 napon belül sem biztosítja,

i) ha a bérlő azt önkormányzati lakást életvitelszerűen 2 hetet meghaladó ideig nem lakja és távollétét nem jelentette be vagy az nem tekinthető indokoltnak,

j) ha a lakásban élő bérlő nem tartja be az együttélési szabályokat, és e kötelezettségének az együttélési szabályok betartására vonatkozó a felszólítás átvételét követő 30 napon belül sem tesz eleget.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott felmondás esetén a bérlő cserelakásra, elhelyezésre nem tarthat igényt.

A lakás átadása a bérlő halála esetén

33. § (1) Ha a lakásbérleti jogviszony a bérlő halála miatt szűnik meg, és nincs olyan személy, aki a bérleti jogviszonyt folytathatja, az örökös köteles a lakásban maradt hagyatékot az örökhagyó halálát követő 30 napon belül elszállítani.

(2) A lakásfenntartási költségek, a bérleti díj az örököst terhelik a lakás Önkormányzatnak történő visszaadásának napjáig.

A lakás visszaadása a bérleti és használati jogviszony megszűnésekor

34. § (1) Az önkormányzati lakást és a lakásberendezéseket a bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, elhelyezési igény nélkül, ingóságaitól és a befogadott, valamint az összes ott lakó személytől kiürítve rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles az Önkormányzatnak visszaadni.

(2) A lakás visszaadásakor a lakás és berendezéseinek állapotáról a Hivatal helyszíni szemle alapján jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvben a bérlő nyilatkozik a hibák és hiányosságok megszüntetésének módjáról és idejéről.

A jogcím nélküli lakáshasználat

35. § (1) A lakást bérleti szerződés nélküli, jogcím nélkül használó személyt az Önkormányzat írásban felszólítja a lakás 30 napon belül történő elhagyására.

(2) A felszólítás eredménytelensége esetén az Önkormányzat a lakás kiüresítése iránt bírósági eljárást kezdeményez.

VI. Fejezet

NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAI

36. § (1) Az önkormányzat a vagyonával való gazdálkodása céljából e rendelet 3. mellékletében szereplő bérleti díj ellenében adhatja bérbe a tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló ingatlanait.

(2) A bérleti szerződés határozott időre, vagy feltétel bekövetkezéséig köthető.

(3) A lakás céljára nem szolgáló ingatlanon belül lévő helységet bérbe lehet adni meghatározott időszakra, vagy egy napra, vagy napon belül néhány órára is. A legrövidebb bérelhető időtartam naponta minimum 3 óra. A bérleti díjat a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A bérbeadói jogköröket a helyiségek bérbeadása tekintetében a Polgármester gyakorolja.

(5) Az óvadék a bérlőre háruló kötelezettségek bérbeadó által történő teljesítésének költségeit fedezi. Az óvadékból a bérbeadó követelése akkor elégíthető ki, ha a bérlő a helyiség karbantartásával, helyreállításával kapcsolatos vagy a szerződésben vállalt egyéb kötelezettségét írásbeli felhívás ellenére sem teljesíti és azt helyette a bérbeadó végzi el, továbbá ha a bérleti díjat nem a szerződés szerint fizeti meg.

VII. Fejezet

Elővásárlási joggal érintett lakások értékesítése

37. § (1) A Lakástörvény alapján elővásárlási joggal érintett lakások eladása során a vételár a helyi forgalmi érték 80 %-a (lakott forgalmi érték).

(2) Az elővásárlási jog gyakorlóját a vételár egy összegben történő megfizetése esetén 20 % árkedvezmény illeti meg. Ezt a kedvezményt biztosítani kell részletfizetés esetén a vételárhátralék egy összegben való kiegyenlítésekor a fennálló tartozás összegére is.

(3) Az elővásárlási jog jogosultja azonban választása szerint az (1) bekezdésben foglalt vételárat részletekben is megfizetheti. Ebben az esetben a szerződéskötéskor a teljes vételár legalább 20 %-át kell befizetni, a részletfizetés időtartama legfeljebb 15 év lehet.

(4) A (3) bekezdés szerinti részletfizetés esetén szociális helyzet alapján bérbe adott lakás elidegenítése esetén a törlesztés kamatmentesen történik. Költségelven bérbe adott lakás elidegenítésekor pedig a szerződéskötéskor érvényes jegybanki alapkamatot kell kikötni szerződéses kamatként.

(5) Ha az értékesítés részletfizetési kedvezménnyel történik, a vételár hátraléka és járulékai mértékéig az Önkormányzat javára jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

38. § (1) A vételi ajánlatot írásban kell az elővásárlás jogosultjával közölni. Az ajánlat tartalmazza:

a) a lakás vételárát,

b) tájékoztatást a vételár megfizetésének választható módjairól,

c) tájékoztatást arról, hogy amennyiben a bérlő 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha elővásárlási jogáról lemondott volna.

(2) Az elővásárlás jogosultja az ajánlat elfogadását – a kézhezvételtől számított 30 napon belül - írásban a polgármesternek köteles benyújtani. Az ajánlat elfogadásával egyidejűleg nyilatkozni kell a vételár megfizetésének választott módjáról.

(3) Az elővásárlási jog jogosultjával az ajánlat elfogadásától számított 3 hónapon belül szerződést kell kötni. A kiajánlott eladási árhoz az önkormányzat a szerződéskötésre előírt határidőig kötve van. Amennyiben a szerződéskötéstől a bérlő eláll, az elővásárlási jogáról történő lemondásnak kell tekinteni.

39. § Az üresen álló lakásokat pályázat keretében lehet értékesíteni. A pályázati eljárás szabályai a helyiségek értékesítésére kiírt pályázati eljárással azonosak.

40. § (1) A forgalmi érték meghatározására – szakértői értékbecslés alapulvételével – a képviselő-testület jogosult.

(2) Az önkormányzat a Lakástörvény szerinti lakások elidegenítéséből befolyó, külön kezelt bevételek Lakástörvény szerinti felhasználásáról minden évben a költségvetési rendeletében rendelkezik.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

41. § Ez a rendelet 2022. október 20-án lép hatályba.

42. § (1) Rendelkezéseit a rendelet hatályba lépésekor fennálló valamennyi bérleti jogviszonyra alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti Újvárfalva Község Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 6/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Lakásbérleti szerződés tartalmi követelményei

1. A lakásbérleti szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a szerződő felek és a lakás azonosító adatait,

b) a lakásbérleti jogviszony alapját (szociális helyzet alapján vagy költségelven jött létre) és időtartamát,

c) határozott idejű jogviszony esetén a meghosszabbításra vonatkozó szabályokat,

d) a szerződés megszűnése esetén a cserelakás biztosításának lehetőségét, illetve annak kizárását,

e) a bérleti díj és a külön szolgáltatás díjának mértékét, befizetésének gyakoriságát és határidejét,

f) a befizetések elmaradásának szankcióit,

g) a bérleti díj emelésével kapcsolatos értesítési kötelezettségeket,

h) a felek jogait és kötelezettségeit, így különösen a rendeltetésszerű használat kötelezettségét, a karbantartási, felújítási, pótlási és csere kötelezettséget,

i) a lakás albérletbe adásának lehetőségét, a lakásba befogadható, illetve az Önkormányzat engedélyével befogadható személyekre vonatkozó szabályokat,

j) a közműszolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségeket,

k) a szerződés megszűnése esetén a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, kitakarítva történő átadásának kötelezettségét.

l) a felek aláírásait.

2. Lakásbérleti szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a lakás átadás-átvételi jegyzőkönyve, mely tartalmazza a berendezési tárgyak felsorolását és a közüzemi (víz, áram, gáz, csatorna, telefon) óraállásokat.

2. melléklet

N Y I L A T K O Z A T önkormányzati bérlakás szociális jellegű bérlete érdekében szociális helyzet megállapításához

1. Személyi adatok

1.1. Bérlő/bérlőtárs neve, leánykori neve:......................................................................................

1.2. Anyja neve:...................................................................................................................................

1.3. Születési helye, ideje:...................................................................................................................

1.4. Családi állapota:............................................................................................................................

1.5. Állandó lakóhelye:........................................................................................................................

1.6. Tartózkodási helye:.......................................................................................................................

2. Bérlő/bérlőtárs neve, leánykori neve:......................................................................................

2.1. Anyja neve:...................................................................................................................................

2.2. Születési helye, ideje: ..................................................................................................................

2.3. Családi állapota:............................................................................................................................

2.4. Állandó lakóhelye:........................................................................................................................

2.5. Tartózkodási helye:.......................................................................................................................

3. A lakásban élő további személyek személyi adatai:


N É V

Rokoni
Kapcsolat

Születési
idő

Jövedelem

Összege

jogcíme

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Jövedelemnyilatkozat

(Jövedelmi adatok a nyilatkozat benyújtását megelőző hónapban/a 2. pontban foglalt jövedelmek közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagában) *A jövedelmek típusaiKérelmező
jövedelme

Kérelmezővel közös háztartásban élőÖsszesen

házastárs (élettárs) jövedelme

egyéb rokon jövedelme

1.

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból és alkalmi munkából származó jövedelem és táppénz

2.

Vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó jövedelem

3.

Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem

4.

Gyermekek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatás (GYES, GYET, GYED, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)

5.

Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíj-szerű ellátások

6.

Állam által folyósított egyéb rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli ellátás, aktív korúak ellátása, ápolási díj stb.)

7.

Föld bérbeadásából származó jövedelem

8.

Egyéb (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, stb.)

9.

Összes nettó jövedelem:

5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem: Ft/fő.

6. Vagyonnyilatkozat - A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona

6.1. Ingatlanok

6.1.1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

6.1.1.1. Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

6.1.1.2. Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

6.1.2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
6.2. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
6.3. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
6.4. Egyéb vagyontárgyak
6.4.1. Gépjármű: '
6.4.1.1. személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
6.4.1.2. a szerzés ideje: .............................................................
6.4.1.3. Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
6.4.2. tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám
6.4.2.1. a szerzés ideje: .............................................................
6.4.2.2. Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

7. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

8. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

a) Kelt: Újvárfalva, 20………………………..

b) bérlő, bérlőtársak és nagykorú hozzátartozók aláírása

A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást (nyugdíj-szelvényt, munkáltatói igazolást, szerződést, stb) a kérelemhez csatolni kell.

3. melléklet

Önkormányzati lakás és nem lakás céljáró szolgáló ingatlanok bérleti díjai

1. Önkormányzati bérlakások

1.1. Szociális bérlakások

Szociális bérlakások

Bérleti díj lakásonként

Újvárfalva, Dózsa Gy. u. (Latinak telep 2.) 164. hrsz.

15.000 Ft/hó

Újvárfalva, Noszlopy G. u. 11. 58. hrsz.

15.000 Ft/hó

Újvárfalva, Noszlopy G. u. 21. 70. hrsz.

15.000 Ft/hó

Újvárfalva, Szabadság tér 15. 79.hrsz.

15.000 Ft/hó

Újvárfalva, Kossuth L. u. 13/A. 88. hrsz.

15.000 Ft/hó

Újvárfalva, Kossuth L. u. 13/B. 88. hrsz.

15.000 Ft/hó

1.2. Szociális bérlakások EFOP-2.4.1-16-2017-00033. pályázat keretében megépítettek

Szociális bérlakások EFOP-2.4.1-16-2017-00033. pályázat keretében megépítettek

Bérleti díj lakásonként

Újvárfalva, Noszlopy G. u. 9. 57. hrsz.

15.000 Ft/hó

Újvárfalva, Noszlopy G. u. 19. 69. hrsz.

15.000 Ft/hó

Újvárfalva, Szabadság tér 4. 64.hrsz.

15.000 Ft/hó

1.3. Szociális bérlakások EFOP-2.4.1-16-2017-00033. pályázat keretében felújítottak

Szociális bérlakások EFOP-2.4.1-16-2017-00033. pályázat keretében felújítottak

Bérleti díj lakásonként visszabérlés esetén

Újvárfalva, Petőfi S. u. 9. hrsz: 115. hrsz.

0.- Ft/hó

Újvárfalva, Petőfi S. u. 13. hrsz: 117 hrsz..

0.- Ft/hó

Újvárfalva, Petőfi S. u. 19. hrsz: 120. hrsz.

0.- Ft/hó

Újvárfalva, Kossuth L. u. 52. hrsz: 191

0.- Ft/hó

2. Üzleti célra bérelhető helyiségek

Üzleti célra igénybe vehető ingatlanok

Bérleti díj

Újvárfalva, Dózsa Gy. u. 14. - Kultúrház

2.500 Ft/óra
vagy
20.000 Ft/ nap
vagy
5.000 Ft/ alkalom árusítás esetén

Az önkormányzat és településen működő civil szervezetek által szervezett kulturális rendezvények esetén bérleti díjat nem kell fizetni! A rendszeres rendezvények esetében a bérlőnek az önkormányzattal egyedi megállapodást kell kötnie rendszeres használat egyéb feltételeinek.

4. melléklet

Pályázati és jogosultsági feltételek, elbírálási szempontrendszer

I. Jogosultságok

1./ nagykorú személy

3./ 6 hónapot meghaladó közüzemi szolgáltatók felé fennálló tartozása, valamint állami és önkormányzati köztartozása nincs.

4./ az EFOP-2.4.1-16-2017-00033 azonosítószámú projekt keretében létesült szociális bérlakások esetében az EFOP-2.4.1-16-2017-00033 azonosítószámú projekt fenntartási időszakának végéig, hogy bérleti jogviszony kizárólag azzal a személlyel köthető, aki 2018. február 1-ét követően együttműködési megállapodással rendelkezik az EFOP-1.6.2-16-2017-00101 projekt keretében és ez a jogviszony az igénylés időpontjában is fenn áll.

5./ Neki vagy vele együttköltöző családtagjának lakástulajdona, lakásbérleti joga, építési telek tulajdona vagy üdülőtulajdona Újvárfalva településen nincs, illetőleg a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pont jában szabályozott mértékű ingó vagyont meghaladó vagyonnal nem rendelkezik.

A jövedelmi viszonyokat jövedelemigazolással kell igazolni, továbbá csatolni kell az önkormányzati adóhatóság igazolását a köztartozás mentességről.

II. Értékelési szempontok

Az elbírálási szempontrendszer alkalmazása lehetővé teszi a pályázók egymáshoz viszonyított helyzetének bemutatását az egyes pályázók összesített pontszámai alapján történő rangsorolását

Megnevezés

Szempont

Pontszám

Igazolás módja

EFOP-1.6.2 képzésen részt vett-e?

Nem vett részt vagy kizárták

0

Felnőttképzési szerződés (csatolni nem szükséges)

Legalább 1 képzésen tanúsítványt szerzett

2

Legalább 2 képzésen tanúsítványt szerzett

5

EFOP-1.6.2 rendezvényeken részt vett-e?

Nem vett részt

0

Rendezvények jelenléti íve (Pályázati dokumentáció alapján)

Részt vett

5

EFOP-1.6.2 egészségügyi szűrésen részt vett-e?

Nem vett részt

0

Részt vett

5

A pályázó 2014. január 1. napja előtt létesített lakóhellyel rendelkezik Újvárfalván, ahol életvitelszerűen él

igen

5

Nyilatkozat

nem

0

A pályázó 2014. január 1. napja előtt létesített lakóhellyel rendelkezik Újvárfalván, ahol életvitelszerűen él

legfeljebb 2 év esetén

1

Nyilatkozat

2 évnél hosszabb idő esetén

2

4 évnél hosszabb idő esetén

3

Ha a pályázó, vagy a vele együtt költöző közeli hozzátartozója tartós betegségben, vagy súlyos fogyatékosságban szenved

1 fő esetén

2

Orvosi igazolás

2 fő esetén

4

3 fő esetén

6

A pályázó

egyedülálló nyugdíjas

3

Nyilatkozat

gyermeket egyedül nevelő személy

4

házastársával vagy élettársával és gyermekével, gyermekeikkel él

5

házastársával vagy élettársával él

2

egyedülálló

1

Ha a pályázó és a vele jogszerűen együttköltözők egy főre jutó nettó jövedelme a pályázat benyújtásának időpontjában eléri az öregségi nyugdíj legkisebb összegének

egyedülálló nyugdíjas 300%-át

5

Nyilatkozat

gyermeket egyedül nevelő személy 200%-át

5

család esetén 120%-át

6

házastársával vagy élettársával él 300%-át

4

egyedülálló 300%-át

3

Ha a pályázó, a pályázat benyújtását megelőzően

pályakezdő vagy 3 évben igazolhatóan keresőtevékenységet folytatott, vagy nyugdíj ellátásban részesült

15

Nyilatkozat – munkáltatói igazolások

12 hónap időtartamban igazolhatóan keresőtevékenységet folytatott, vagy nyugdíj ellátásban részesült:

10

Ha az együtt költözők további egy tagjának van rendszeres jövedelme

8

Ha az együtt költözők semelyik tagjának sincs rendszeres jövedelme

0

Ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapban lakhelyén a lakásfenntartással kapcsolatos (közüzemi díjak, bérleti díj) valamennyi fizetési kötelezettségét határidőre teljesítette

Igen

5

Nyilatkozat

Nem

0

A pályázó jelenlegi lakókörnyezete rendezett (Az általa életvitelszerűen lakott lakás, annak udvara, kertje és a csatlakozó közterület jellegének megfelelően tisztán tartott.):

Igen

5

Nyilatkozat vagy helyszíni szemle

Nem

0

A pályázó által írt szöveges indoklás képviselő-testület általi értékelése:

Pályázó jelenlegi szociális körülményeink ismertetése, a lakás igénybevételével annak várható javulásának bemutatása. A településen megvalósítani kívánt célok, - pl: munkahely, családalapítás stb. - bemutatása.

10

-

Összesen (maximum pontszám):

72

5. melléklet

Szociális bérlakásokra vonatkozó lakáshasználati útmutató

1. Alapvetés:

Az épületben, ill. az egyes ingatlanokban alkalmazott anyagokról, beépített épületszerkezetekről, azok műszaki paramétereiről az építési engedély dokumentációjából, valamint a Bérleti Szerződés mellékletét képező műszaki tartalomból lehet részletesen tájékozódni. Bérlői igény esetén ezen szerkezetek, anyagok műszaki paraméterei vonatkozásában a Bérbe adótól a tájékoztatást megkapja szóban és írásban.

2. Teherhordó és határoló szerkezetek:

2.1. Az épület teherhordó szerkezetének bármilyen változása (repedés, lehajlás, elgörbülés, stb.) esetén haladéktalanul értesíteni köteles a Bérbeadót.

2.2. A teherhordó szerkezetek védelmét az azt burkoló szerkezetek (vakolat, kőburkolat stb.) védelmével, sérülésinek kijavításával, tisztán tartásával érhetik el. Beton vagy vasbeton szerkezeteknél a betonanyag utólagos zsugorodása miatt hajszálrepedések keletkezhetnek. A festett falaknál a felületen repedés megjelenhet az épületszerkezet mozgása miatt.

3. Tetőszerkezet:

A tető héjazaton átmenő szerkezeti elemek (szellőzők, antennák stb.) mellett a csatlakozásokat ellenőrizni kell, beázás esetén értesíteni kell a Bérbeadót, a hiba azonnali kijavítása szükséges. Az ellenőrzést, karbantartást vagy a javítást végző szakemberek csak a használati és karbantartási utasítás ismeretében juthatnak fel a tetőre.

4. Kémény:

Fatüzelésű kályhák használata esetén a kéményt évenként tisztítás szükséges! A kályhákban bárminemű hulladék égetése tilos!

5. Csapadékvíz elvezetés:

A homlokzati vízszintes csatornák kitisztítását évente el kell végezni, általában esős időszak előtt (falevelek, madarak által behordott ágak, stb.) és lehetővé kell tenni a csapadékvíz szabad és gyors lefolyását. A csapadékvíz elvezető csatornák sérüléseit, folytonosságának megszakadását, kilyukadását a karbantartás és felújítás keretében haladéktalanul javítani kell, mert az ilyen jellegű hibák be-, és átázásokat, valamint a lakások és az épületszerkezetek károsodását okozhatják.

6. Homlokzat:

A homlokzatképzés célja kettős: egyrészt megfelelő esztétikai megjelenést biztosít az épületnek, másrészt védi az épület teherhordó szerkezetét az időjárástól és javítja a szerkezet hőszigetelő képességét. A használat és karbantartás során arra kell törekedni, hogy a munkálatok ezeknek eleget tegyenek. Az esetleges mechanikai sérüléseket azonos anyaggal kell kijavítani. Meg kell akadályozni, hogy a csapadékvíz a burkolat mögé jusson. A fa anyagánál és megmunkálásánál fogva is gondozást igénylő termék, a felületkezelésének, és tömítéseinek mindig megfelelőnek kell lenniük. A homlokzati fa szerkezeteket ennek megfelelően kell karbantartani. A nyílászárók zárása a szerkezeti elemek (szárnyak, tok) illeszkedésétől függ. Az elemek csorbultsága, a pántok megereszkedése, a szerkezeti elemek alakváltozása a záróképességet csökkenti, ezért az elemek csorbulásmentességét használat közben biztosítani kell. Ha a szárnyak csak súrlódva zárhatóak, a pántokat újra kell szabályozni. A hibát azonnal jelezni kell a Bérbeadó felé. A pántok meglazulásának megelőzésére a nyílászárók szárnyaira terheket akasztani nem szabad! A nyílászárók szárnyainak mozgatásánál a csikorgó hang a pántok szárazságát jelzi, ami a fém alkatrészek kopását eredményezi. A pántokat zsiradékkal (olaj) kell megkenni. A nyílászárókat kilincsnél fogva kell bezárni, becsapással járó ütődés a tok és a falszerkezet között repedést okoz. Nyitott állapotban a szárnyakat rögzíteni kell, mert a huzat becsaphatja azokat, és az üvegek kitörhetnek, ami balesetet okozhat, és a nyílászárót is rongálja. A zárszerkezetet félévente finomolajjal meg kell kenni. Az ablakszárnyak buktatása esetén – különösen nagyméretű szárnyaknál – kézzel kísérjük a bukó szárnyat, nehogy a hirtelen rántás, vagy meghibásodás miatt az a nyitóra zuhanjon, és balesetet okozzon. Nyílászárók közelében nyílt lánggal való tevékenység nem végezhető (pl.: hegesztés), mert a felület elszíneződhet, megéghet. Az üvegek cseréjét, pótlását, ablak- és ajtóigazítást, passzítást mindig szakember végezze.

7. Padlóburkolatok:

Az épületben a közlekedő részek burkolata 1. oszt. lapból készült. A lapok ütésre kicsorbulhatnak, ezért beltérben fa vágása és hasogatása tilos! A tűzifa tárolása kizárólag kosárban, rekeszben, faládában lehetséges, a kályháktól távolabb elhelyezve. Durva szennyeződések eltávolítása a kereskedelmi forgalomban kapható súrolószerekkel történhet. Maró hatású anyag, 10 %-nál töményebb sav, lúg, a terméken színváltozást okozhat.

8. Lakások helyiségei:

A lakások helyiségének rendeltetését a tervdokumentáció meghatározza. Felhívjuk a lakások használójának figyelmét, hogy az újonnan elkészült lakások az átadás időpontjában még tartalmazhatnak építési nedvességet, ezért mindaddig, amíg a szerkezet ezt a nedvességet el nem veszíti, nagyobb intenzitású fűtésre és főleg fokozottabb mértékű szellőztetésre van szükség. A felesleges nedvesség eltávozásának időtartama előre nem határozható meg, az függ az időjárástól, ill. a lakáson belüli aktivitástól is. A lakásokban a szellőző nyílásokat elzárni tilos.
8.1. Előszoba:
Az előszoba légzsilip a külső hidegebb tér és a lakás belső, melegebb részei között, ami megakadályozza, hogy távozáskor és érkezéskor a lakóhelyiségeket nagyobb, hirtelen hőveszteség érje. Az előszoba rendszeres szellőztetéséről gondoskodni kell az esetleges páralecsapódás miatt. Az előszobát bútorokkal ne zsúfoljuk túl, mert az a belső közlekedést akadályozza!
8.2. Fürdőszoba, wc, zuhanyfülke:
A legtöbb lakásban itt használjuk a legtöbb vizet, tehát itt keletkezik a legtöbb pára, ezért ezen helyiségek rendszeres szellőztetése alapvető követelmény. A berendezési tárgyakat használat után töröljük szárazra, így a vízkövesedést és a krómozott felületek károsodását is megelőzhetjük. A mesterséges elszívó berendezések szellőző rácsát elzárni nem szabad! A szellőzőket az időszakosan rárakódott szennyeződésektől meg kell tisztítani! A fürdőszoba ruhaneműk szárítására nem alkalmas. A fürdőszobában elhelyezett fatüzelésű bojler (melegvíztároló) tűzveszélyes, erre ruhaneműt soha ne tegyünk. A fürdőszobában található csaptelepeket rendeltetésszerűen kell használni, rángatni szigorúan tilos. A mosdókagyló és wc csésze porcelánból készült, ezért nehéz tárgyat ne helyezzünk fölé, az esetleges beleesés megakadályozása miatt, mivel ez törést, megrepedést okozhat. A zuhanytálcába ne ejtsük le, dobjuk le a zuhanyrózsát, nehéz, nagy edényt ne mossunk benne, mert a zuhanytálca zománcának lepattogását okozhatja. A kereskedelmi forgalomban kapható lefolyótisztítót használjon a dugulások elkerülése érdekében félévente legalább egyszer. A fürdőszoba vízvezetékeinek elfagyásának elkerülése érdekében fokozott fűtés szükséges. Az ilyen típusú kár teljes mértékig a Bérlő felelőssége, a javítást költségét köteles megtéríteni.
8.3. Lakószobák, nappali:
A lakás központi része, ahol a legtöbb időt töltjük. Állapotát a tisztán tartás, szellőztetés, fűtés nagymértékben befolyásolja. Ezen helyiségekben naponta többszöri kereszthuzatos szellőztetés szükséges. A bútorokat ne tegyük közvetlenül a falhoz annak érdekében, hogy a levegő cirkulálni tudjon, és a páralecsapódás csökkenjen! Fűtőtest elé ne tegyünk bútorokat annak érdekében, hogy azok a meleg levegő áramlásának ne legyenek útjában. A fa tüzeléses kályhák tisztításakor (hamu eltávolítása) fokozottan figyeljük a falak tisztaságára. A konyhákban pára-, és szagelszívó berendezést célszerű működtetni. A konyhát rendszeresen szellőztetni kell! A konyharészen fokozottan ügyeljünk a padozat tisztán tartására. Az elhelyezett bútorok mellett a padló-, és a fal csatlakozásánál a hézagzárásokra és a tisztán tartásra fokozottan ügyeljünk, mert az itt lerakódó szennyeződés bogarak befészkelésének melegágya lehet.
8.4. Terasz:
A lakásnak a szabadban levő részei, melyek a lakóhelyiségből nyílnak, és elsősorban a pihenést szolgálják. Ezen épületrészek NEM raktárak, ahol a felesleges holmikat lehet tárolni. A felesleges tárgyak, anyagok teraszon való felhalmozása tűzveszélyes, ill. az épület külső megjelenését rontja. A teraszt csak a hatályos jogszabályi előírások betartása mellett szabad bármilyen formában beépíteni, átalakítani kizárólag a Bérbeadó engedélyével. A teraszon a tűzifa hasogatása szigorúan tilos a burkolat épen maradása érdekében. A terasz térkő burkolattal rendelkezik, ezért kerülni kell az olajjal érintkező szerszámok, tárolóedények (kannák) elhelyezését, mivel az olajat a térkőről eltávolítani nem lehet. Beépíteni ezen épületrészt nem is célszerű, mert a hőszigetelt födém hiányában fokozott a páralecsapódás és a penészedés veszélye. A kifelé lejtő teraszokról a háztól elfele távozik a víz, ezért azokat úgy eltorlaszolni, hogy ezzel a vizet az épület homlokzatára vezessük, nem szabad. Meg kell gátolni, hogy a víz a lakóhelyiségbe juthasson. (pl.: hirtelen felhőszakadás, hóolvadás stb. esetén). A havat el kell takarítani. Klímaberendezés csak a Bérbeadó engedélyével és szakemberrel végeztethető el.

9. A lakóépület közös helyiségei

9.1. Bejárat, közlekedő terek:

A kapubejárat és a közlekedő terek a lakóépület azon részei, melyekkel az épületbe érkező először találkozik és ahol az épületről az első benyomást kapja, ezért ezek rendben tartása, tisztasága a lakóépület közösségét is reprezentálja. A bejárati részt, a közlekedőket azért is tisztán kell tartani, hogy a szerkezeteket, burkolatokat megóvjuk. A közlekedő tereken a forgalmat akadályozó tárgyakat elhelyezni szigorúan tilos.
9.2. Udvar:
Az udvar zöldterületének folyamatos karbantartása a Bérlő kötelessége. Az ingatlan területén szemét, hulladék elhelyezése szigorúan tilos, azt gyűjteni kizárólag hulladékgyűjtő edénybe lehet, annak elszállításáig. Amennyiben az udvar területén kerti csap kerül kialakításra, a fagyok beállta előtt légteleníteni és téliesíteni kell (vízóra akna letakarása, fagytalanító csap elzárása).
9.3. Padlásterek:
A padlástér a legfelső födém és a tetőhéjazat között levő térség. Itt tárgyakat, anyagokat elhelyezni tilos, figyelemmel a tűzvédelmi előírásokra, ill. a tetőszerkezet és a héjazat ellenőrizhetőségének biztosítására. A padlásteret időszakonként szellőztetni szükséges.

10. Általános lakáshasználati előírások

A fűtési idény kezdetén fokozott fűtést kell alkalmazni, intenzív szellőztetés mellett. A külső hőszigetelés sajátossága, hogy a belső térben keletkezik páralecsapódás.
10.1. Minimális hőmérséklet és relatív páratartalom a fűtési időszakban:
10.1.1. lakószoba 20 oC
10.1.2. konyha 16 oC
10.1.3. előszoba 16 oC
10.1.4. fürdőszoba 24 oC
10.2. Relatív páratartalom:
10.2.1. lakószoba 65 %
10.2.2. konyha 75 %
10.2.3. - előszoba 50 %
10.2.4. fürdőszoba 75 %
10.3. Párásodás:
A lakásban a pára emberi tartózkodás, szobanövényzet, fürdés, mosás, főzés stb. miatt képződik. A pára lényegében víz, mely a hidegebb felületeken lecsapódik, és károkat okoz, első számú okozója a penészesedésnek. A lakószobákban a levegő páratartalma 40 – 60 % között legyen. A káros mértékű páraképződés oka lehet: a lakásban meg nem engedhető tevékenység végzése. Nyugalmi helyzetben egy ember 0,5 m3 levegőt fogyaszt óránként, de munkavégzéstől függően ez 6,0 m3-re is emelkedhet. Ennek megfelelően nő a páratermelés is; túlzott mértékű szobanövény tartása, a növényzet földjének párolgása és a növény párologtatása. Fürdésnél, zuhanyozásnál, főzésnél, mosásnál, szárításnál vízgőz keletkezik. Ezeket a legrövidebb úton és idő alatt a szabadba kell távoztatni, a párát nem szabad a lakószobába beengedni. A párásodást és ennek eredményeként a penészesedést a szellőzésre és a lakás rendeltetésszerű használatára vonatkozóak betartásával lehet megelőzni.
10.4. A szellőztetés gyakorisága és módszerei:
Az épület külső nyílászáróval rendelkező helyiségei – közlekedők, szobák, konyhák, nappalik – külső ablakon át megvalósuló 0,5 l/ó légcsere számmal szellőznek. A lakószobákban az előírt légcsere 0,5-szerese óránként, ebből zárt ablakállás esetén 0,2-szeres légcsere biztosítható, a többit rendszeres szellőztetéssel kell pótolni. A szellőztetésre az igénybevételtől függetlenül 3-4 óránként fordítsunk gondot. A légcsere szükségességét a helyiségben tartózkodók száma és egyéb körülmények (pl.: dohányzás) is befolyásolhatja. A szellőzés úgy hatásos, ha kereszthuzattal legalább 4-5 percig biztosítjuk.
10.5. Zajvédelem:
A lakás nyugodt használatához hozzá tartozik, hogy az adott helyiségbe ne jusson be a megengedettnél nagyobb zaj. Ehhez szükséges elsősorban, hogy a lakást használók ne okozzanak nagyobb zajt, ami már zavaró lehetne a szomszédok részére. Használati zajszint nappal 40 dB, éjjel 30 dB lehet.
10.6. Biztonságtechnika, tűzvédelem:
A lakás használata, különösen a növekvő számban alkalmazott épületgépészeti és háztartási gépek miatt, mind több balesetnek és tűzesetnek lehet forrása. A következőkben a legfontosabbakra hívjuk fel a figyelmet:
10.6.1. Nyílt lángot alkalmazni a lakásban csak felügyelet mellett és csak a tovaterjedést megakadályozó, szabályozott módon szabad. Gyertya, mécses alá mindig tegyenek éghetetlen alátétet, karácsonyfa csillagszórója, gyertyája ne kerüljön függöny közelébe, ágyban ne dohányozzanak, gázberendezési tárgyak nyílt lángja ne maradjon nyitva, ha eltávoznak a lakásból.
10.6.2. Az épületben dohányozni tilos!
10.6.3. A lakásban robbanásveszélyes folyadék nem tárolható!
10.6.4. Vizes helyiségben (konyha, wc, fürdő) kettős szigetelésű, vagy földelt csatlakozójú elektromos készüléket szabad üzemeltetni.
10.6.5. Hibás elektromos- vagy gázkészüléket üzemeltetni tilos!
10.6.6. Ha hazatérve, a lakásból vagy a szomszéd lakásból gázszagot éreznek kiszivárogni, semmilyen elektromos berendezést (csengő, villanykapcsoló) ne használjanak, mert ha gázömlés van, egy elektromos szikrától is gázrobbanás következhet be. A zárban a kulcsot óvatosan fordítsuk, nehogy a zárlemezkék szikrát adhassanak. Azonnal nyissunk ablakot, a gépi szellőzést bekapcsolni nem szabad!
10.6.7. Távozáskor ellenőrizzék, hogy a vízvételi helyek (csapok) zárt helyzetben vannak-e, ugyanis a vízszolgáltatás kimaradásakor gyakran nyitva maradnak a csapok, és mire hazajönnek, a vízszolgáltatás újraindulásakor a lakás elázik.
10.6.8. Az elektromos vezetékek nyomvonala a falakon és födémeken a csatlakozó és elágazó dobozok alapján meghatározható. Falra történő szereléskor (szög beverés, tiplizés) ezt figyelembe kell venni, mert a vezeték szigetelésének megsértése életveszélyes.
10.6.9. Nem használt dugaszoló aljzatokba célszerű vakdugót helyezni, ezzel megakadályozva a belenyúlást.
10.6.10. Bukó, valamint nyíló ablakoknál, ha azokat a bukás irányába nyitják, a nyitás mindig lassan történjen, és egyik kezünkkel kísérjük a bukószárnyat, mert hirtelen rántás, vagy meghibásodás esetén a nyitóra eshet a szárny.

11. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tájékoztatót elolvastam, értelmeztem, megértettem. A megfelelő tájékoztatást megkaptam. Tudomásul veszem, hogy az esetleges hibákat azonnal jelentenem kell a Bérbeadó felé.

Bérbeadó Bérlő

6. melléklet

K É R E L E M önkormányzati tulajdonú lakás szociális alapon történő bérbevételére

1. A pályázó adatai:

1.1. Családi és utóneve:..........................................................................................................................................

1.2. Leánykori családi és utóneve: ..........................................................................................................................................

1.3. Születési helye, ideje: ..........................................................................................................................................

1.4. Jelenlegi lakcíme: ..........................................................................................................................................

1.5. Jelenlegi lakcímére való bejelentkezésének dátuma: ..........................................................................................................................................

1.6. Telefonszám:..........................................................................................................................................

1.7. E-mail:..........................................................................................................................................

2. A pályázó együttköltöző hozzátartozóinak adatai:

3. A pályázó házastársának, élettársának adatai:

3.1. Családi és utóneve:..........................................................................................................................................

3.2. Leánykori családi és utóneve: ..........................................................................................................................................

3.3. Születési helye, ideje: ..........................................................................................................................................

3.4. Lakcíme: ..........................................................................................................................................

3.5. Értesítési címe: ..........................................................................................................................................

4. A pályázó gyermeké(ei)nek adatai:

4.1. Családi és utóneve:..........................................................................................................................................

4.1.1. Leánykori családi és utóneve: ..........................................................................................................................................

4.1.2. Születési helye, ideje: ..........................................................................................................................................

4.1.3. Lakcíme: ..........................................................................................................................................

4.1.4. Értesítési címe: ..........................................................................................................................................

4.2. Családi és utóneve:..........................................................................................................................................

4.2.1. Leánykori családi és utóneve: ..........................................................................................................................................

4.2.2. Születési helye, ideje: ..........................................................................................................................................

4.2.3. Lakcíme: ..........................................................................................................................................

4.2.4. Értesítési címe: ..........................................................................................................................................

4.3. Családi és utóneve:..........................................................................................................................................

4.3.1. Leánykori családi és utóneve: ..........................................................................................................................................

4.3.2. Születési helye, ideje: ..........................................................................................................................................

4.3.3. Lakcíme: ..........................................................................................................................................

4.3.4. Értesítési címe: ..........................................................................................................................................

4.4. Családi és utóneve:..........................................................................................................................................

4.4.1. Leánykori családi és utóneve: ..........................................................................................................................................

4.4.2. Születési helye, ideje: ..........................................................................................................................................

4.4.3. Lakcíme: ..........................................................................................................................................

4.4.4. Értesítési címe: ..........................................................................................................................................

4.5. Családi és utóneve:..........................................................................................................................................

4.5.1. Leánykori családi és utóneve: ..........................................................................................................................................

4.5.2. Születési helye, ideje: ..........................................................................................................................................

4.5.3. Lakcíme: ..........................................................................................................................................

4.5.4. Értesítési címe: ..........................................................................................................................................

5. A pályázó egyéb együttköltöző hozzátartozóinak adatai:

5.1. Családi és utóneve:..........................................................................................................................................

5.1.1. Leánykori családi és utóneve: ..........................................................................................................................................

5.1.2. Születési helye, ideje: ..........................................................................................................................................

5.1.3. Lakcíme: ..........................................................................................................................................

5.1.4. Értesítési címe: ..........................................................................................................................................

5.1.5. A pályázóval fennálló rokonsági fok: ..........................................................................................................................................

5.2. Családi és utóneve:..........................................................................................................................................

5.2.1. Leánykori családi és utóneve: ..........................................................................................................................................

5.2.2. Születési helye, ideje: ..........................................................................................................................................

5.2.3. Lakcíme: ..........................................................................................................................................

Értesítési címe: ..........................................................................................................................................
5.2.4. A pályázóval fennálló rokonsági fok: ..........................................................................................................................................
5.3. Családi és utóneve:..........................................................................................................................................
5.3.1. Leánykori családi és utóneve: ..........................................................................................................................................
5.3.2. Születési helye, ideje: ..........................................................................................................................................
5.3.3. Lakcíme: ..........................................................................................................................................
5.3.4. Értesítési címe: ..........................................................................................................................................
5.3.5. A pályázóval fennálló rokonsági fok: ..........................................................................................................................................
5.4. Családi és utóneve:..........................................................................................................................................
5.4.1. Leánykori családi és utóneve: ..........................................................................................................................................
5.4.2. Születési helye, ideje: ..........................................................................................................................................
5.4.3. Lakcíme: ..........................................................................................................................................
Értesítési címe: ..........................................................................................................................................
5.4.4. A pályázóval fennálló rokonsági fok: ..........................................................................................................................................

6. A pályázó és az együttköltöző hozzátartozók jövedelmi helyzetére vonatkozó adatok:

6.1. A pályázó neve:..........................................................................................................................

6.1.1. Pályázó munkahelye: ………………………………………………………………………………

6.1.2. Pályázó havi átlagos nettó jövedelme: (Ft/hó) …………………………………………………….

6.2. Hozzátartozó neve: ………………………………..……………………………………………….

6.2.1. Hozzátartozó munkahelye: ………………………………………………………………………...

6.2.2. Hozzátartozó havi átlagos nettó jövedelme: (Ft/hó) ……………………………………………….

6.3. Hozzátartozó neve: ………………………………..……………………………………………….

6.3.1. Hozzátartozó munkahelye: ………………………………………………………………………...

6.3.2. Hozzátartozó havi átlagos nettó jövedelme: (Ft/hó) ……………………………………………….

6.4. Hozzátartozó neve: ………………………………..……………………………………………….

6.4.1. Hozzátartozó munkahelye: ………………………………………………………………………...

6.4.2. Hozzátartozó havi átlagos nettó jövedelme: (Ft/hó) ……………………………………………….

6.5. Hozzátartozó neve: ………………………………..……………………………………………….

6.5.1. Hozzátartozó munkahelye: ………………………………………………………………………...

6.5.2. Hozzátartozó havi átlagos nettó jövedelme: (Ft/hó) ……………………………………………….

6.6. Hozzátartozó neve: ………………………………..……………………………………………….

6.6.1. Hozzátartozó munkahelye: ………………………………………………………………………...

6.6.2. Hozzátartozó havi átlagos nettó jövedelme: (Ft/hó) ……………………………………………….

Hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

7. A pályázó és az együttköltöző hozzátartozók vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:

7.1. A vagyonnyilatkozatot az 1. számú pótlapon kell benyújtani. A vagyonnyilatkozatok a kérelem elválaszthatatlan mellékletét képezik.

7.2. Felhívjuk a figyelmet, hogy:

a) a pályázóra, valamint minden, a pályázóval együttköltöző hozzátartozóra külön vagyonnyilatkozatot kell kitölteni (kiskorú gyermek esetén is, melyet a törvényes képviselő tölt ki és ír alá).

b) ha a pályázó vagy együtt költöző hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. (Vagyon az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a százszorosát meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.)

8. Pályázat indoklása:…………………………………………………………………………………………………...

9. Nyilatkozatok:

9.1. Tudomásul veszem, hogy ezen kérelemben és a csatolt igazolásokban közölt adatok valódiságát Újvárfalva község Önkormányzata az illetékes hatóságok útján ellenőrizheti.

9.2. Tudomásul veszem, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében Újvárfalva község Önkormányzata és a Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint adatkezelő, a pályázat keretében megadott adatokat a pályázat elbírálása, a felek között létrejövő szerződés megkötése érdekében és a jövőben a szerződés teljesítése érdekében az ahhoz szükséges mértékben kezeli.

9.3. Hozzájárulok, hogy a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben rögzített megőrzési idő lejártáig az önkormányzat jogosult kezelni.

9.4. Kijelentem, hogy Újvárfalva Község Önkormányzata által meghirdetett „Pályázat önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására” elnevezésű pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket megismertem, azokat elfogadom.

9.5. Kijelentem, hogy a beadott pályázati dokumentációban (kérelem, mellékletek) szereplő minden adat a valóságnak megfelel, igazolható, az összes - a pályázat elbírálását érdemben befolyásoló lényegi (releváns) - információt tartalmazzák, azok közül egyet sem titkoltam el. Ezeken kívül más mellékletet nem nyújtok be.

9.6. Az elmúlt 5 évben rendelkeztem munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal* Nem Igen, ……… időtartamban.

9.7. Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.

9.8. Kelt: Újvárfalva, 20…… év ………..…………….. hó ……. nap kérelmező aláírása / bérlőtárs aláírása

10. FIGYELEM!

10.1. A kérelem, nyilatkozat vagy a kérelemhez csatolandó valamely dokumentum valóságnak nem megfelelő, hiányos vagy téves kitöltése, hiánya, érintettek általi alá nem írása a pályázat érvénytelenségét és a pályázatból történő kizárást vonja maga után!

10.2. Fentieket Újvárfalva Község Önkormányzata ellenőrizni jogosult, pályázó pedig köteles az ellenőrzés során együttműködni.

10.3. Mellékletként csatolandó dokumentumok:

10.3.1. Pályázó és együtt költöző hozzátartozói személyazonosító igazolványának és lakcímkártyájának bemutatása.

10.3.2. Pályázó és 18. életévét betöltött együtt költöző hozzátartozóinak 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa.

10.3.3. Pályázó 30 napnál nem régebbi munkaviszony-, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony-igazolása. A munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt a következő dokumentumok egyikével kell igazolni:

10.3.3.1. munkáltató által kiállított igazolás,

10.3.3.2. az Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által kiállított, biztosítási jogviszonyra vonatkozó kivonat,

10.3.3.3. OEP igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról,

10.3.3.4. MÁK által kiállított határozat a GYES vagy a GYET folyósításáról.

10.3.4. A gyermekgondozási segély (GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) időszaka akkor számít munkaviszonynak, ha az ellátásban részesülő a munkaviszonya alatt kezdett anyasági, illetve családtámogatási, gyereknevelési támogatásban részesülni, és az ellátása az időszak alatt folyamatos volt, tekintet nélkül arra, hogy a munkaviszony időközben valamely oknál fogva megszűnt.

10.3.5. A pályázó 18. életévet be nem töltött együtt költöző hozzátartozóinak óvodalátogatási, vagy tanulói jogviszony-igazolása.

10.3.6. Pályázó és 18. életévét betöltött együtt költöző hozzátartozóinak 30 napnál nem régebbi, a pályázat benyújtási határnapját megelőző 12 hónapban szerzett nettó jövedelmeiről szóló jövedelemigazolása. Ennek formái:

10.3.6.1. Munkáltatói jövedelemigazolás munkabérből, megbízási díjból, másodállásból, mellékfoglalkozásból, vagy egyéb munkavégzésre irányuló bejelentett jogviszonyból származó jövedelemről

10.3.6.2. Nyilatkozat nem rendszeres jövedelmekről. Amennyiben a jövedelemnyilatkozatra kötelezettnek bármilyen nem rendszeres jövedelme keletkezett. Az alkalmi munkával szerzett jövedelemről is itt kell nyilatkozni!

10.3.6.3. Nyilatkozat egyéb jövedelmekről. Bankszámlakivonattal vagy a megállapító határozattal igazolhatók.

10.3.6.4. Egyéb jövedelmek:

10.3.6.4.1. családtámogatási és gyermekgondozási ellátások:

a) csecsemőgondozási díj (CSED),

b) gyermekgondozási díj (GYED),

c) gyermekgondozási segély (GYES),

d) gyermeknevelési támogatás (GYET),

e) családi pótlék (CSP).

10.3.6.4.2. Nyugdíjszerű és más szociális ellátások:

a) árvaellátás,

b) nyugdíj,

c) özvegyi nyugdíj,

d) időskorúak járadéka,

e) ápolási díj,

f) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás,

g) foglalkoztatást helyettesítő támogatás,

h) álláskeresési segély, álláskeresési járadék

i) nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,

j) rehabilitációs, illetve baleseti járadék,

k) települési segély,

l) gyermektartásdíj,

m) fentiekben nem részletezett bármilyen egyéb juttatás.

11. A NAV 30 napnál nem régebbi igazolása a pályázó és együtt költöző hozzátartozóinak köztartozás-mentességéről.

12. Újvárfalva község Önkormányzatának 30 napnál nem régebbi igazolása a pályázó és együtt költöző hozzátartozóinak tartozásmentességéről.

13. Közüzemi szolgáltatók (gáz-, víz-, csatorna, elektromos áramszolgáltató, hulladékszállító) 30 napnál nem régebbi igazolása, hogy nincs a pályázónak és együtt költöző hozzátartozóinak a közüzemi szolgáltató felé fennálló, 3 hónapot meghaladó közműtartozásuk.

14. 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás pályázó és együttköltöző hozzátartozói megtakarításairól.

15. Igazolás a pályázó EFOP-1.6.2 képzésen való részvételéről.

16. Az EFOP-1.6.2 képzés keretében szerzett tanúsítvány(ok) bemutatása

17. Igazolás a pályázó EFOP-1.6.2 rendezvényen való részvételéről.

18. Igazolás a pályázó EFOP-1.6.2 egészségügyi szűrésen való részvételéről.