Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2013. 01. 01

Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya kiterjed Gadány Önkormányzat illetékességi területére.1. Magánszemélyek kommunális adója

Adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezés és megszünése

2. §


(1) Adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.


(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. §-a az irányadó.Az adó mértéke

3. §


(1)   Az adó mértéke:

a)      telek adótárgyra                                                               11.000,- Ft,Adókedvezmény, adómentesség

4. §


(1) A megállapított kommunális adó összegből 7.000,- Ft kedvezményben részesülnek azok az adózók, akiknek a lakóhelye az önkormányzat illetékességi területén van.


(2) Mentes a magánszemélyek kommunális adójának fizetési kötelezettsége alól aki a Htv. 12. §-ában előírt adótárgy (építmény) tulajdonjogával, vagy az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.2. Idegenforgalmi adó


Az adókötelezettség, az adó alanya

5. §


 Adókötelezettség terheli a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott magánszemélyt.


Adómentesség

6. §


Mentes az adókötelezettség alól a Htv 31. §-a által felsorolt személyek köre.Az adó alapja

7. §


Az adó alapja a Htv. 32. § a) 1. pontja alapján a megkezdett vendégéjszakák száma.Az adó mértéke

8. §


A megkezdett vendégéjszakák száma alapján személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.Az adóbeszedésre kötelezett

9. §


Adóbeszedésre kötelezettek a Htv. 34. §-a alapján előírtak köre.3. Helyi iparűzési adó


Az adókötelezettség, az adó alanya

10. §


Adókötelezettség terheli a Htv. 35. § -ában foglalt vállalkozó állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységét.

Az alanya a  Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó.Az adókötelezettség keletkezés és megszűnése

12. §


(1) Adókötelezettség keletkezésére a Htv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(2) Az adókötelezettség megszűnésére a Htv. 38. §- (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.Az adó alapja

13. §


(1) Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv 39. §-ában meghatározott összeg.


(2) Az adó alapja ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. § (3) bekezdésében meghatározott naptári napok.Az adó mértéke

14. §


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: az adóalap 0,5 %-a.


(2) Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adóátalány összege naptári naponként 5.000,- Ft.4. Az adóbevallás és az adó megfizetése

15. §


(1) A magánszemélyek kommunális adója és az idegenforgalmi adó esetén

a) az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 19. § és 32. § előírásai alapján köteles a bevallás megtételére.

b) az adó megifzetésére az Art. 2. melléklet II. pontjának előírásai az irányadók.


(2) Az helyi iparűzési adó után fizetendő adó esetén a Htv. 41-42 §-a az irányadó.
5. Záró rendelkezések

16. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az Art. rendelkezései az irányadóak.


(2) Jelen rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi adókról szóló 9/2010.(XII.15.) a helyi adókról és a 10/2010.(XII.15) a helyi iparűzési adóról önkormányzati rendelet hatályát veszti.Gadány, 2012. november 28.


              Ősz János                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

            polgármester                                                                 körjegyző
A rendelet kihirdetve:


Gadány, 2012. november 29.
                                                                                        Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                 körjegyző